مقاله پژوهشی

بررسی مقایسه ای تأثیر روش نوین استفاده از رادیوگرافی دیجیتال و روش کانونشنال بر میزان بهبود کیفیت آموزش اصول تشخیصی رادیوگرافی فک و صورت در دانشکده ی دندان پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اهواز

بهروز افتخار؛ آرش دباغی؛ سید آرمان محققی؛ حسین کمیلی ثانی؛ محمد امین کاوسی

صفحه 17-24