نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی مدیریت خدمات بهداشتی درمانی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

3 عضو هیأت علمی دانشکده ی بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

چکیده

دانشگاه موفق به طور پیوسته در حال رشد توانایی ها و استعدادها است و به دنبال تأمین نیازها و انتظارات دانشجویان و افزایش میزان رضایت مندی آن ها از کیفیت آموزش می باشد. مطالعه ی مقطعی حاضر یک پژوهش توصیفی است که با هدف بررسی دیدگاه دانشجویان در مورد کیفیت آموزشی گروه مدیریت خدمات بهداشتی– درمانی دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سه ماه اول سال 1391 انجام شده است. جامعه ی پژوهش شامل کلیه ی دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی– درمانی دانشکده ی بهداشت دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور می باشد. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ای با 35 سؤال در زمینه کیفیت آموزش گروه می باشد. داده ها با استفاده از محیط نرم افزار SPSS نسخه ی 18 و با شاخص های آمار توصیفی تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد، ملاک های "رضایت دانشجویان از مدیریت گروه" و "رضایت از الگوها و شیوه ی تدریس اساتید" در حد نسبتاً مطلوب ولی "میزان آگاهی دانشجویان از اهداف گروه" درحد نامطلوب بود. بر اساس یافته ها، ضروری است تا زمینه ی آشنایی بیشتر دانشجویان با اهداف و رسالت گروه مدیریت خدمات بهداشتی درمانی فراهم شود تا با حساسیت و توجه بیشتری دوره تحصیلی خود را سپری نمایند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Students' Views about the Educational Quality of Health Services Management Department in AJUMS

نویسندگان [English]

  • Kamal Shakhi 1
  • Davood Hossinpour 1
  • Hamid Reza Maharloo 1
  • Mansour Zahiri 2
  • Mohammad Hoseen Haghighi zadeh 3

1 BS of health services management of Jundishapur University of Medical Sciences, Iran

2 Faculty member of Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

3 Faculty member of Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

Successful University is steadily growing and using the talent and ability to meet the needs and expectations of the students and to increase their satisfaction of educational quality. This is a descriptive study that designed for measuring students' views about the quality of the Health Management Department - Health School in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. The study population consisted of all students in Health Services Administration – Health School is Jundishapur University of Medical Sciences. Data were collected via a questionnaire with 35 questions that measured the educational quality of department. Data analyzing were done by applying descriptive statistics methods and SPSS software version 18. Results showed that students' satisfaction of Health Services Administration department manager was relatively desirable. Students' awareness of department purposes was undesirable. Based on results, it is important to provide the conditions for student awareness from aims of their department

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational quality
  • Self-assessment
  • Students
Amini, M, Honardar, M 2008, The View of Faculties and Medical Students about Evaluation of Faculty teaching experiences, Journal of Semnan University of Medical Sciences, Vol.9, No.3, Pp.171-178.
Edraki, M. Rouholah, A. Rambod, M 2011, The Relationship between Nursing Students’ educational Satisfaction and their academic success. Iranian Journal of Medical Education, Vol.11, No.1,Pp.32-39.
Fakhr Mouvahedi, A, Ahadi, F 2002, Internal Evaluation of Educational Department Nursing Children of Semnan Medical Sciences University, Journal of Semnan Medical Sciences University , Vol.5, Pp.47-52 .
Farzianpour, F, Dargahi, H, Eynolahi, N, et al 2010, Internal Evaluation in Department of Health Care Management in Faculty of Allied Medical Sciences Tehran University of Medical Science, Journal of Health Information Management, Vol.7, No.3, Pp.353-360.
Hazrati Tappeh, KH, Barazesh, A, Khashave, SH, et al 2012, Internal evaluation of parasitology and mycology department of Urmia university of medical sciences, Journal of Koomesh, Vol.12, No.2, Pp.112-118.
Kalbasi, A, Yarmohammadian, MH 2006, Internal Evaluation of Departments in the School of Management and Medical Informatics, Isfahan University of Medical Science, Iranian Journal of Medical Education, Vol.6, No.1, Pp.125-133.
Khosrovan, SH, Dlshad Noghabi, A, Kianmehr, M, et al 2011. Evaluation of community and mental health nursing department of Gonabad university of medical sciences in 2010, Ofogh-e-Danesh; Journal of Gonabad University Of Medical Sciences, Vol.17, No.1.
Kianmehr, M, Abbasnezhad, A, Ahmadi, R, et al 2011, Internal Evaluation of Department of Basic Science in One of The Universities of Medical Science in Iran in 2010, Ofogh-e-Danesh, vol.17, No.3,Pp.40-49.
Mousavi, P, Najar, SH 2012, Midwifery nursing educational status from the viewpoint of faculty members, Journal of Medical Science Educational Development Center, Vol.2, No.3, Pp.25-33.
Nasr Esfahani, AR, Javidpour, S 2000, The proportion of the Physical Education courses Lessons with Professional needs of teachers in this field, Journal of Harekat, No.6,Pp.5-22.
Rafiee, GH, Bakhshi, H, KHodadizadeh, A, et al 2003, Internal evaluation Surgical Nursing Department of Rafsanjan Medical Sciences University, Journal of Semnan Medical Sciences University, Vol.5, Pp.9-17 .
Safavi-Farokhi, Z, Amouzadeh-Khalili, M, Bakhtiary, AH, et al 2011, Internal evaluation of physiotherapy department of Semnan University of Medical Sciences, Journal of Koomesh, Vol.12,No.4,Pp.349-356.
Sanaeinasab, H, Delavari, A, Rashidi Jahan, H, et al 2010, Amount of "health-treatment services management" bachelor students’ satisfaction from their educational field, Iranian Journal of Educational Strategies, Vol.3, No.1, Pp. 13-16.
Yazdani, H, Kazemi, M 2010, Internal evaluation Surgical Nursing Department of Medical Sciences, Identify the effective factors in the formation of students satisfaction, Cheshm andaz-e- Modiriat-e- Dolati, No.4, Pp.39-61.
Zahiri, M, Torabi pour, A 2011, Assessment of Field Training Programs in Graduates of Health Services Management in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol.11, No.2, Pp.183-190.