نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مرکز تحقیقات بیماری های گوارش و کبد دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دانشیار فیزیولوژی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی تبریز، تبریز ، ایران

2 مرکز تحقیقات مدیریت خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تبریز ، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، تبریز ایران

3 مرکز تحقیقات فلسفه و تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز، ایران

چکیده

در دنیای رقابتی امروز، کیفیت عامل تعیین کننده در رقابت جهانی میباشد و از آنجایی که کیفیت و برتری رقابتی در هر جامعهای ناشی از اندیشه و عمل مدیران، برنامهریزان، سیاستگذاران، مهندسان و سایر اقشار و افراد تحصیل کرده آن جامعه می باشد لذا میتوان ادعا نمود که کیفیت در آموزش این افراد میتواند زیربنایی ترین و مهمترین عامل و رکن این پیشرفت و برتری رقابتی تلقی گردد. بنابراین ضروری می باشد دانشگاهها و مراکز آموزشی در تربیت این افراد باالترین سطح استانداردها و کیفیت را به کار گیرند

عنوان مقاله [English]

تربیت دانشجوی توانمند در راستای ایفای نقش استادی

نویسندگان [English]

  • Morteza Ghojazade 1
  • Saber Azamiaghdash 2
  • Mohammad Naghavibehzad 3

1 Tabriz

2 Tabriz

3 Tabriz

Ansari M. Quality of Medical Education in Nepal. Educ Health 2012; 25:130. Boor K, Teunissen PW, Scherpbier AJ, van d V, van de LJ, Scheele F. Residents' perceptions of the ideal clinical teacher--a qualitative study. Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol. 2008;140:152–157. Buchel TL, Edwards FD. Characteristics of effective clinical teachers. Fam Med. 2005;37:30–35.