نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری، ایران.

2 عضو هیأت علمی، دانشگاه آزاد اسلامی ساری، ساری، ایران

3 کارشناس پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی گلستان و کارشناس ارشد مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

سنجش عملکرد، منابع و سرمایه های انسانی را توسعه و بهره‌وری در سازمان ها بهبود می بخشد. سازمان های آموزشی و دانشگاه ها برای بقا و تداوم خود در محیط رقابتی جدید، بایستی علم مدیریت و عملکرد خود را ارزیابی کرده و ارتقاء دهند. پژوهش حاضر با هدف کلی امکان سنجی اجرای مدیریت عملکرد در دانشگاه علوم پزشکی گلستان از دیدگاه اعضای هیأت علمی صورت گرفت. روش پژوهش از نوع توصیفی- پیمایشی بوده و جامعه آماری پژوهش، اعضای هیأت علمی دانشگاه (136 نفر) و روش نمونه گیری تصادفی ساده بوده است. ابزار گردآوری اطلاعات، پرسش‌نامه محققان دانشگاه شیراز بود که پایایی آن با آلفای کرونباخ 76% مورد تأیید قرار گرفت و سپس بین افراد نمونه توزیع و جمع آوری گردید. داده ها با استفاده از روش آمار توصیفی و استنباطی، تحلیل شد. نتایج این پژوهش نشان داد که قابلیت اجرای مدیریت عملکرد و ابعاد آن شامل ارزیابی عملکرد اعضای هیأت علمی، ارزیابی عملکرد گروه ها، پشتیبانی عملکرد اعضای هیأت علمی، پشتیبانی عملکرد گروه ها، مقایسه و رتبه بندی اعضای هیأت علمی، مقایسه و رتبه بندی گروه ها و مدیریت گروه در دانشگاه در سطح قابل قبولی قرار دارند (0001/0=P). تعامل گروه آموزشی، مرتبه‌ی علمی و جنسیت تأثیر معناداری جزء در بعد پشتیبانی و بهبود عملکرد گروه بر حسب گروه آموزشی (04/0=P) و بعد ارزیابی عملکرد گروه بر حسب مرتبه ی علمی (007/0= (P در دانشگاه نداشته است. نتیجه اینکه اعضای هیأت علمی مدیریت عملکرد را در ش ایط کنونی دانشگاه دارای قابلیت اجرا می-دانند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Possibility Assessment of Implement Performance Management in Golestan University of Medical Sciences From the Perspective of Faculty

نویسندگان [English]

  • Said saffarian hamedani 1
  • Mohammad Salehi 2
  • Shima Kazemi Malekmahmoudi 3

1 Faculty member, University of Islamic Azad Sari, Sari, Iran

2 Faculty member, University of Islamic Azad Sari, Sari, Iran

3 Golestan University of medical Sciences, Educational Administration (MA) at Islamic Azad Sari University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Human Resources and productivity Expand through performance evaluation. In order to survive in today’s competitive environment, universities should assess their performance, knowledge management, and promote them. With this attitude, the present study was done with overall objective of the feasibility of implementing performance management in terms of Golestan University of Medical Sciences from faculties’ point of view. This was a kind of descriptive survey. The population was comprised of faculty members (136 people), Sampling was simple random and the data gathering tool was questionnaire prepared in Shiraz; its reliability was approved with 76% Cronbach's alpha. These questionnaires were distributed and were collected then were analyzed using descriptive and inferential statistics. Results showed that in terms of faculty, the implementation of performance management and its dimensions included; Faculty performance evaluation, groups' performance evaluation, support the faculty performance, support groups' performance, comparison and ranking of faculty members, comparison and ranking of groups, and group management were assessed at the acceptable level (P value= 0.0001). Interaction of educational Departments, academic ranking and gender had no significant effect apart from support and improvement the group performance based on the educational departments (P value=0.04). Also had no significant impact on evaluating groups’ performance in terms of academic ranking (P value=0.007). As a result, the faculty members of university believed that performance management is applicable on current situation in the university.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Performance Management
  • Implement of Possibility Assessment
  • Faculty
Akbari, A.R, Seyedi, S.M, 2008, Performance Management and its impact on human resource productivity, Yademan Journal, No. 53, p: 58.
Armstrong, M, 2006, Performance Management, Translated to Farsi by: Safari and Wahhabiean, Tehran: Jahad Daneshgahi.
Ahmadvand, A.M, Japloghain, Gh, 2011, Evaluation of intervention strategy based on performance management leadership, Police Organizational Development Journal, Vol.8, No.3, P: 139.
Barati, A, Maleki, M.R, Golestani, M, et al 2006, Evaluation the performance management system in employees of Amiralmomenin (P.B.U.H) hospital in Semnan. Making use of the balanced score card, Journal of Health Administration, Vol. 9, No. 25, p: 47-54.
Bernardin, H.J, 2003, Human Resource management: an experiential approach. 3th Edition New York: M C Graw Hill.
Farahmand, N, 2009, Employee performance management with an emphasis on corporate social factors. Management perspective Journal, No.32, P: 169-181.
Gunaratne, A.K, J Du Plessis, A, 2007, Performing Management System: A powerful tool to achieve organizational goals, Journal of Global Business and Technology, Vol .3. No. 1, p: 17-28.
Karimi, M, 2012, Feasibility of application of 2+2 performance management model from the faculty of Engineering Point of view of Shiraz University. Iranian Journal of Engineering Education . Vol 14, No 55, P 135-163.
Martin, J, Oscar, R, 2009, EFQM Model: Knowledge governance and competitive advantage, Journal of intellectual capital, Vol. 9, No. 1, p: 133-156.
Mucha, M, 2009, Performance Management Framework U.S. Office of Personnel management 1900 E Street NW, Washington, DC 20415, p: 606-1800 .
Noe, R.A, Hollenbeck, J.R, Gerhurt, B, et al, 2008, Human resource management: gaining competitive advantage. 3th Edition New York: Mc GrawHill.
Rudd, R. Hoover, T, Connor, N, Baker, M, 2001, Peer evaluation of teaching in university of Florida’s college of agricultural and life sciences, Journal of Nursing Education. Vol 22, No. 1,p:189.
Oveyssi, J, Sohrabi, Y, Kamali, M.A, 2008, Performance Management Trihedral, Tadbir Magazine, No. 198, p: 61-64.
Samadzadeh ,2010, Management based on the guidelines of Islam and the Quran, Retrieved on fifth November 2010, Available from: www.modiriran.ir/modules/article.
Safaeian, A, 2007, Introducing Comprehensive Performance Management & the Role of Information Technology Jahad Daneshgahi, Center of Scientific Information. Bolton of Strategic system. Vol. 2, p: 21-25.
Srinivasa Rao, A, 2007, Effectiveness of performance management systems: an empirical study in Indian companies, The International Journal of Human Resource Management, Vol.18, Issue 10, P: 1812-1840.
Sheykhzadeh, R, 2009, A conceptual model of performance management in mission-driven organizations. Imam Hossein University Journal of Human Resource Management, No. 2, P: 57-83.
Shew-Fang, Shieh, 2012, An Empirical Study of Establishment of a Performance Management System and Its Effectiveness Evaluation, 23rd International Nursing Research Congress, Austeralia, 30July - 3August.
Sodmand, R, Nasrzadeh- Groovy, M, 2007, Impact of Performance Management on Employee Empowerment, The Third National Conference on Performance Management, Tehran: Jihad daneshgahi, 15 -16 may.
Soltani, I, 2004, The Steps of Implementation of Performance Management System, Tadbir Magazine, Vol. 15, No. 145, p: 54-83.
Thorpe, R, Beasley, T, 2004, The Characteristics Of Performance Management Research: Implications and challenges, International Journal of Productivity and Performance Management, Vol.53, No. 4, p: 334-344.
Torkzadeh, J, Jafari,S, 2012, Possibility Assessment of Performance Management at Shiraz University From Viewpoints of Managers . Quarterly Journal of New Approaches in Educational
Administration ,No. 3, P: 63-68.