بررسی عوامل مؤثر بر دو سو توانی آموزش عالی و تحلیل قدرت هدایت – وابستگی با استفاده از ترکیب مدلسازی تفسیری – ساختاری

فرشاد علّامی؛ سلیمان ایرانزاده؛ اسدالله خدیوی؛ حسین بوداقی خواجه نوبر

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 144-158

https://doi.org/10.22118/edc.2020.229057.1337

بررسی میزان تمایل به ادامه تحصیل در خارج از افغانستان و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان افغانستانی دانشگاه های علوم پزشکی منتخب افغانستان در سال تحصیلی ۹۸-۹۷

احمد آموزشی؛ فرشید عابدی؛ محمد امیری؛ زهرا آموزشی؛ علیرضا جمشیدی؛ فرود صالحی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 248-254

https://doi.org/10.22118/edc.2020.238799.1438

طراحی مدلی برای پاسخگویی آموزش عالی به نیازهای جامعه امروز با رویکرد تجاری سازی دانش مورد مطالعه: واحدهای جامع و بسیار بزرگ دانشگاه آزاد اسلامی

میثم شکری ساز؛ ایرج سلطانی؛ محبوبه سادات فدوی

دوره 12، شماره 1، اردیبهشت 1400، صفحه 296-308

https://doi.org/10.22118/edc.2021.277781.1743