نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد ساری، ساری، ایران.

چکیده

دانشگاه­های نسل چهارم ضمن بررسی روندهای جاری و آتی جسمانی و تشخیص نقاط قوت و ضعف، دانشگاه را به سمت و سویی رهنمون کرده که بتواند جایگاه مناسب خود را در عرصه جهانی به دست آورد. هدف از پژوهش حاضر، مدل­سازی نقش دانشگاه تعالی‌گرا (دانشگاه نسل چهارم) در جهت ارتقایی کیفیت آموزشی و پژوهشی در آموزش عالی بوده، طرح تحقیق نیز از نوع کیفی با روش نظریه زمینه ای است. با استفاده از روش نمونه­گیری" حاوی اطلاعات غنی"  با 15 نفر از اساتید با سابقه کاری بیش از 20 سال در رشته مدیریت آموزشی و علوم تربیتی مراکز آموزش عالی استان مازندران، مصاحبه عمیق انجام گرفت. نتایج حاکی از آن بود که مدل دانشگاه تعالی‌گرا (دانشگاه نسل چهارم) در جهت ارتقای کیفیت آموزشی و پژوهشی دارای 15 بُعد به شرح شرایط علی (1. مسئولیت علمی-اجتماعی، 2. پویایی محیط، 3. مأموریت سازمانی)، شرایط زمینه­ای (4. ساختار و ارزش‌های سازمانی، 5. امکانات و تجهیزات، 6. انگیزه)، شرایط مداخله­ای (7.  ارتباط با صنایع‌، 8. سازماندهی محتوای آموزشی، 9. توانمندسازی کتابخانه‌ها)، راهبرد ( 10.مدیریت کیفیت فراگیر، 11. توسعه رشته‌ها و همکاری متقابل، 12. مشارکت هیأت علمی در تصمیم‌گیری‌ها،  13. تعامل و کار تیمی) و  پیامد ( 14. کیفیت آموزشی و  15. کیفیت پژوهشی) بود. با توجه به رسالت فرهنگی دانشگاه­ها در آماده­سازی دانشجویان برای رویارویی با واقعیت­های جامعه و ضرورت درون­زایی و توسعه ارتباطات تعاملی با نظام اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، حرکت آموزش عالی به سمت دانشگاه­های نسل چهارم در جهت ارتقای کیفی پژوهش و آموزش، بسیار مهم و ضروری به نظر می­رسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing the model of Fourth-generation University to Improve Education and Research Quality in Higher Education

نویسندگان [English]

  • Mina Ahmadian Chashemi 1
  • Kiomars Niazazari 2
  • Mohammad Salehi 2

1 Ph.D. Student in Educational Management, Sari Branch-Islamic Azad University, Sari, Iran.

2 Faculty Member, Department of Educational Management, Sari Branch-Islamic Azad University, Sari, Iran.

چکیده [English]

Fourth generation universities, while examining current and future physical trends and identifying the strengths and weaknesses, have led the university in a direction where the university can achieve its proper position in the global arena. This study aimed to model the role of transcendental university (fourth generation university) in order to improve the quality of education and research in higher education. Hence, the research design was qualitative with grounded theory. Using the "rich information" sampling method, in-depth interviews were conducted with 15 professors with more than 20 years of experience in educational management and educational sciences realms in higher education centers of Mazandaran province. Next, the results showed that the model of transcendental university (fourth generation university) in order to improve the quality of education and research had 15 dimensions in terms of causal conditions (1. Scientific-social responsibility, 2. Environmental dynamics, 3. Organizational mission), contextual conditions (4. Organizational structure and values, 5. Facilities and equipment, 6. Motivation), Intervention conditions (7. Communication with industry, 8. Organization of educational content, 9. Empowerment of libraries), Strategy (10. Total quality management, 11. Development of disciplines and mutual cooperation, 12. Faculty participation in decision making, 13. Interaction and teamwork) and Outcome (14. Educational quality and 15. Research quality). Considering the cultural mission of universities in preparing students to face the realities of society and the need for endogenousness and development of interactive relations with the economic, political, cultural and social system, therefore, the movement of higher education towards fourth generation universities in the direction of improving the quality of research and education seems to be very important and necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • 4th generation university
  • educational and research quality
  • higher education
Bazargan Harandi A 2018. Introduction to Qualitative and Mixed Research Methods: Common Approaches in Behavioral Sciences, Publications: Didar, No. 208. [In Persian]
Danaeifard H, Eslami A 2011. Making the Theory of Organizational Indifference: Applying the Research Strategy of Data Foundation Theory in Practice, Tehran, Imam Sadegh University, First Edition. [In Persian]
Danaeifard H, Emami S M 2007. Qualitative Research Strategies: A Reflection on Data Foundation Theorizing. Management Thought, Vol. 1, No. 2, pp. 69-97. [In Persian]
Davis G 2014. The university plan 2011- 2014, the Melbourne vision: Growing Esteem, Pp. 1-21.
Flick Oveh 2018. Introduction to Qualitative Research, Translator: Hadi Jalili, November 1997, Publications: Nashr-e Ney, Pp. 504. [In Persian]
Fallah F 2012. Students’ attitudes about socio-cultural functions of the universities, Journal of SocialSciences, Vol. 3, No. 1, Pp. 73-90. [In Persian]
Goodarzvand Chegini M 2018. The Fourth Generation University Approach to Work and Practice (Case Study: Cambridge, Stanford, and Harvard Universities). Iranian Engineering Education Quarterly. Vol. 20, No. 78, Pp. 1-16. [In Persian]
Haghgooyan Z, Zarei Matin H, Jandaghi Gh, Rahmati M H 2015. Understanding the process of formation of vitality using data theory, Quarterly Journal of Organizational Behavior Studies. Summer. Vol. 4, No. 13, Pp. 119-141. [In Persian]
Hendriks Paul H J, and Sousa Célio A A 2013. Practices of management knowing in university research management, Journal of Organizational Change Management, Vol. 26, No. 3, Pp. 611 – 62.
Khazani N 2013. The ethical atmosphere of a real and ideal organization from the perspective of nurses in teaching hospitals of Ahvaz University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Ethics and History. Vol. 6, No. 2. Pp. 110-91. [In Persian]
Kont K R, Jantson S 2013. Library employees’ attitudes towards the measurement and appraisal of their work performance: Study in Estonian University libraries, Library Management, Vol. 34, No. 6/7, Pp. 521 – 537.
Liu Y 2012. Does entrepreneurial university really exist in China? A case from Huazhong University of Science and Technology, Journal of Knowledge-based Innovation in China, 4.
Lukovics M, Bence Z 2015. New Functions of universities in century xxl Towards "Fourth Generation" universities, Journal Transition studies Review. Vol. 22, No. 2. Pp. 33-48.
Mapulanga P 2013. Changing economic conditions for libraries: Fundraising performance in the University of Malawi libraries, Bottom Line: Managing Library Finances, Vol. 26, No. 2, Pp. 59 – 69.
Mehdi R 2015. The place of training in third generation universities, Journal of Training. Winter, Vol. 4, No. 14, Pp. 114-102. [In Persian]
Mehdi R, Shafiee M 2017. Role-building and capacity building of fourth generation universities for local and regional development, Industry and University Quarterly. Vol. 10, No. 53, Pp. 1-22. [In Persian]
Mehr Alizadeh Y, Sepasi H, Omidian F 2005. Investigating the Relationship between University Organizational Climate and Faculty Members' Participation in Academic Decision Making, Journal of Research and Planning in Higher Education, Spring and Summer, Vol. 11, No. 1, 1-36. [In Persian]
Meredith G, Walter B, Joyce G 2014. Quantitative and Qualitative Research Methods in Educational Sciences and Psychology, Vol. I, (Translated by Ahmad Reza Nasr, Hamid Reza Orizi, Mahmoud Abolghasemi). [In Persian]
Mix V L 2013. Library and university governance: Partners in student success, Reference Services Review, Vol. 41, No. 2, Pp. 253-265.
Nazari Shadkam F, Ghorbani A, Karimi F, Sadeghi T 2015. Identifying the factors affecting the quality of educational programs and its impact on the professional competencies of nurses. Research in medical education. Vol. 7, No. 1, Pp. 45-53. [In Persian]
Pakseresht M J, Kiamanesh A, Bagheri Kh, Khair M, Shahni Yilagh M, Khosravi Z 2015. ninth edition, Tehran: Samat Publishing, (Published in the original language: 1996). [In Persian]
Palme U 2012. Good examples of education for sustainable development at chalmers: achievements and limitations, paper presented at engineering education in sustainable development, Go¨teborg, Pp. 19-22.
Pourezat A A, Fathi F, Qasemi Nejad F 2016. Illustration of transcendental and knowledge-based libraries along the development of new generations of universities, library research and academic information. Vol. 51, No. 4, Pp. 37-13. [In Persian]
Shaoming L, Hui-shu Z 2014. A comparative study of education for sustainable development in one British university and one Chinese university, International Journal of Sustainability in Higher Education, Vol. 15, No. 1, Pp. 48 – 62.
Strauss A, Corbin J 2011. Principles of Qualitative Research Methodology: Basic Theory, Procedures and Methods, translated by Buick Mohammadi, Tehran, Institute of Humanities and Cultural Studies, Third Edition. [In Persian]
Tang K 2013. Quality assurance improvements in Australian university libraries, PerformanceMeasurement and Metrics, Vol. 4, No. 1, Pp. 36 - 44.
Taatila V, Down S 2012. Measuring entrepreneurial orientation of university students, Education+ Training, Vol. 54, No. 8/9, Pp. 744 – 760.
Vaezi H, Ghorchian N A 2016. Policy Analysis in the New Generation of Universities An Effective Model for Higher Education in Iran, National Congress of Higher Education of Iran. [In Persian]