نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دوره دکتری مدیریت منایع انسانی ، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت، دانشکده مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر بر حسب هدف از نوع کاربردی و اکتشافی و هدف اصلی از انجام این تحقیق طراحی مدل دانشگاه ارزش‌بنیان در وزارت علوم کشور می‌باشد. همچنین از لحاظ نحوه گردآوری داده‌ها، از نوع پژوهش آمیخته می‌باشد. جامعه آماری تحقیق در بخش کیفی، شامل خبرگان، صاحب نظران، متخصصان و مطلعین کلیدی در خصوص دانشگاه ارزش‌بنیان به تعداد 46 نفر هستند. و نیز در بخش کمی، شامل کارکنان، مدیران و معاونان (وزارت علوم، تحقیقات و فناوری) است که تعداد آنها 3856 نفر می‌باشد که بر مبنای فرمول کوکران تعداد 350 نفر به عنوان نمونه تعیین گردید. برای جمع آوری داده‌ها در این پژوهش از روش ترکیبی استفاده شد که شامل مصاحبه نیمه ساختاریافته به همراه پرسشنامه باز و نیز پرسشنامه بسته است. داده‌های جمع‌آوری شده از راه روش‌های کیفی (تحلیل تم) و روش‌های اماری و نیز تکنیک مدلسازی معادلات ساختاری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت که نتایج تحقیق نشان داد ارزش‌های شکل‌دهنده مدل دانشگاه ارزش‌بنیان در سه سطح فردی، سازمانی و اجتماعی قابل تقسیم هستند. در سطح فردی مولفه‌های دانشگاه ارزش بنیان شامل علم و اگاهی، روحیه سیتزه‌جویی، حسن خلق، خلاقیت، علاقه به کار، ایمان، بصیرت، اعتماد به نفس و سعه صدر است. در سطح سازمانی مولفه‌های دانشگاه ارزش بنیان شامل نوع دوستی، احترام به شایستگی افراد، قانون مداری و مشورت می‌باشد؛ در نهایت در سطح اجتماعی مولفه‌های دانشگاه ارزش‌بنیان شامل مسئولیت‌پذیری، مثبت اندیشی در جامعه، همدل بودن، عجین شدن با اجتماع و اخلاق اجتماعی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing a university value model at the Ministry of the Interior

نویسندگان [English]

  • Ayoub Gravand 1
  • Bijan Abdollahi 2
  • Akbar Hasanpoor 2
  • Soltan Ali Shahriari 2

1 Ph.D. student of Human Resource Management, Faculty of Management, Department of Management, Kharazmi University Tehran, Iran

2 Faculty Member, Faculty of Management, Department of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The main purpose of this research is to design a university-valued university model in higher education in the country. The present research is based on the purpose of the applied and exploratory type. Also, in terms of data collection, this type of research is mixed. The statistical population of the research in the qualitative section consists of experts, experts, experts and key figures about the University of Worth to the number of 46 people. And also in the quantitative section, includes the staff, directors and deputies of higher education of the country (Ministry of Science, Research and Technology), whose number is 3856 people, based on the Cochran formula, 350 individuals were selected as samples.
To collect data in this study, a combination method was used including semi-structured interview with open questionnaire and closed questionnaire. Collected data was analyzed through qualitative methods (theme analysis) and statistical methods as well as structural equation modeling technique. The results of this study showed that the values ​​of the model of University of Science and Technology are divided into three levels: individual, organizational and social At the individual level, the components of the university are based on the value of the foundation, including science and awareness, the spirit of citation, virtuosity, creativity, interest in work, faith, insight, self-esteem, and happiness. At the organizational level, the components of the University's core values ​​include altruism, respect for the competence of individuals, law and order, and consultation; finally, at the social level, the components of the University of Values ​​include responsibility, positive thinking in society, sympathetic, social engagement, and social ethics.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Valuations University
  • Individual Level Values
  • Organizational Level Values
  • Social Survey Values
  • and Ministry of Science
Abbasi M, Shiraz Pour Arani A 2011, Policy Making of Higher Education Quality: Challenges and Perspectives, Fifth Quality Assurance Conduct in the Academic System, Tehran: Tehran University. [In Persian]
Adam S, Ingmar B 2015, Dual values-based organizational identification in MNC subsidiaries: A multilevel study, Journal of International Business Studies, vol.46, PP.761 - 783.
Allen K. E Stelzner S. 1998, The ecology of leadership: Adapting to the challenges of a changing world, Journal of Leadership & Organizational Studies, Vol.2, PP. 275 - 290.
Anaza N 2010, Linking internal marketing to employee perception of customer satisfaction, Evidence from a non-profit organization ProQuest LLC, PP.11 - 150.
Argyriades D 2003, Values for public services: Lessons learned from recent trends, International Review of Administrative Sciences, Vol.69, PP.521 - 533.
Barret, R 2006, Building a value- driven organization: A whole system approach to cultural transformation, Boston: Butter Worth-Heinemann.
Cheladaur P 2008, Human Resource Management in Healthy Sports and Recreation, Translated by Mahdi Talebpour and Samad Lal Bazari, Mashhad: Ferdowsi University Press, First Edition. [In Persian]
Isa Zadegan A 1391, Value, Personality and Change System, Quarterly of Knowledge, Year 21, Pp.93-79. [In Persian]
Jakob H 1382, Seven Secrets to Success in Services Strategy, Translator: Abdolreza Rezaei Nejad, Tehran: Rasaya Publication. [In Persian]
Naeiji M 2008, Validity, Part Five: Classification of Values ​​Based on the Number of Affiliates to One Value, Amazon Monthly. [In Persian]
Rahnamay Rodposhti F, Jalili M 2007, costing based on value creation, Tehran: Terme Publishing. [In Persian]
Rezaei, M, Mobini Dehkordi, Ali 2008, Future management in the horizons, Tehran: Islamic Culture and Guidance Publishing and Publishing Organization. [In Persian]
Rezaimanesh B 2004, Ethical Infrastructure in the Public Services Section of Iran, Doctorate dissertation, Allameh Tabataba'i University. [In Persian]
Robbiezk P 1386, Ethical Values ​​in the Age of Science, Translator: Nafiseh Ezta. [In Persian]
Selseleh M, Moghli A 1391, Designing and Measuring the Value-Based Organizational Model in Tavanir Mother's Company, Iranian Journal of Management Sciences, Vol. 6, No. 24, pp. 140-113. [In Persian]
Seyyed Javadin S, Farahi M 2008, Understanding the Effect of Organizational Justice Dimensions on Different Aspects of Job Satisfaction and Organizational Satisfaction, Journal of Business Management, Vol.1, No.1. [In Persian]