مقاله پژوهشی

ایجاد بستر مناسب آموزشی جهت ارنقاء سطح کیفی دانشجویان رشته داروسازی دانشکده داروسازی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در زمینه شیمی آلی

آذر مستوفی؛ محمد رضا شوشی زاده؛ ناهید دارستانی؛ شهین سلمان زاده؛ زهره بارونی پور؛ منا عابدینی؛ عبدالله امینیان