نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی داروسازی، عضوکمیته تحقیقات دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

4 دانشجوی روانشناسی، گروه آمار وآنالیز، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

برای بررسی تحقق هدف‌های هر نظام آموزشی از روش‌های مختلف استفاده می‌شود. روش مرسوم استفاده از چند کوییز کلاسی و آزمون میان ترم است. نوع دیگری از ارزشیابی، انجام پیش آزمون و پس آزمون در ابتدا و انتهای جلسات است. هدف از این پژوهش، مقایسه دو روش برگزاری پیش_پس آزمون و کوییز بر یادگیری درس دارو درمانی، رضایت سنجی و بررسی اثرات جانبی آن (مانند استرس، تمرکز و ...) در دانشجویان داروساز و مقایسه با روش مرسوم می‌باشد. جامعه آماری این پژوهش نیمه تجربی تمامی دانشجویان ورودی 89 داروسازی این دانشکده(جمعاً به تعداد 40 نفر ) هستند. در این مطالعه دو ترم متوالی از دو نوع ارزشیابی تکوینی متفاوت (یک ترم پیش و پس آزمون و ترم بعدی کوییز و میان ترم) استفاده شد و نمرات پایان ترم و نظرات دانشجویان با استفاده از پرسشنامه مقایسه گردید. در مقایسه میانگین نمرات نهایی دانشجویان در گروه پیش و پس آزمون (80/13 ± 87/1 ) و گروه کوییز و میان ترم (55/12±25/2 ) نمرات گروه اول به صورت معنی داری بیش‌تر بود. همچنین نتایج حاصل از رضایتمندی دانشجویان نشان داد 51/65% از روش پیش_پس آزمون به نسبت کوییز و میان ترم رضایت دارند. از روش پیش و پس آزمون می‌توان به عنوان یک آزمون تکوینی مناسب استفاده نمود و این روش اثربخشی بیش‌تری از روش متداول کوییز و میان ترم بر یادگیری دانشجویان دارد. همچنین این روش موجب رضایت بیش‌تری در دانشجویان می‌شود و اثرات منفی مانند استرس و کاهش تمرکز در کلاس را ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Two Assessment Methods on Pharmacotherapy Learning and Student’ Satisfaction

نویسندگان [English]

  • Maryam Nikanmehr 1
  • kaveh eslami 2
  • leila kuti 3
  • armaghan eslami 4

1 Pharmacy student, student research Committee, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member, Clinical Pharmacology Department, faculty of pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Clinical Pharmacology Department, faculty of pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran

4 Student of Psychology, Department of Statistics and Analysis, Faculty of Education and Psychology, Ahvaz Shahid Chamran University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

To achieve the objectives of any educational system, different methods are used. The conventional method of evaluation is mid-term exams and quizzes. Another method of evaluation is formative assessment by taking pre/posttests at the beginning and the end of each learning session. Hence, the aim of this study was to assess the effect of pre/posttest evaluations on pharmacotherapy learning among pharmacy students and studying its side effects (stress, altered concentration, so on) on students. We also compared the results with the conventional methods of evaluation. For this purpose, all pharmacy students taking pharmacotherapy (40 students) were enrolled in this study. We compared their grades of pharmacotherapy in two consecutive semesters. At the first semester they took pre/posttests at each session, and at the next semester they had three quizzes and a mid-term instead. We analyzed the mean of final exam grades of these semesters and asked the students’ view on this subject via a questionnaire. The mean of final scores of students in pre- and post-test semester and next semester were 13.80 ± 1.87 and 12.55 ± 2.25, respectively. The scores in the first group was significantly higher. 85.75% of students thought pre/post-tests increased their concentration in class. The results showed that pre and post-tests were a good way to assess knowledge of pharmacotherapy; moreover, in comparison to the conventional methods, it had a positive effect on learning. Therefore, it is claimed this method had a high satisfaction rate among students and neither show stress among the students nor interferes with their concentration in class.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pre-test
  • Post-test
  • Developmental Evaluation
  • Pharmacy
  • Learning
Bazargan A 2004, Education Evaluation, Samt Publisher, Tehran.
Camp W 2002, Improving your teaching through effective questioning techniques. wwwagedvtedu/methods/que-skilhtm.
Edward S 1997, promoting student learning through questioning: A study of classroom questioning, gournal of excellence in college teaching, vol.7, no. 2, pp. 2-4.
Jafari N 2002, Method of continuous assessment of students, Chapar Farzanegan, Tehran.
Heydari Sh 1996, The effect of the implementation of the new system of formative evaluation on academic achievement in high school Fereydunkenararea, viwed http://www.irandoc.ac.ir/.
 
laboratory AE, Questioning and understanding to improvelearning and thinking(QUILT), viwed september 1997, http://www2.ed.gov/.
Mahmoodzadeh F, Rahmani R 2008, Need for formative evaluation in the educational system, Strategies for Medical Education, vol. 1, no. 2, pp. 19-27.
Rashid Kh, Kord noghabi R, Yaghubi A 2012, Evaluate and compare the effectiveness of the oral questions on learning mathematics classroom and students' interest in this course. Educational Psychology, no. 22, pp. 125-154.
Sepasi h 2003, The effect of formative evaluation of student achievement in mathematics third class.Daneshvar raftar. vol.10, no. 3, pp. 29-38.
Siadat A, Kaveh pour Z 2004,The effect of formative evaluation on the academic achievement of students in second year, Faslname Amuzeh, no. 24.Seyf, A 1997, Measurement and Educational Evaluation, Doran Pulisher, Tehran. 
Seyf A 2011, Educational psychology, Agah Publisher, Tehran.
Volf R 1996, Education Evaluation, Academic Publishing, Tehran