نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مدیریت، دانشکده بهداشت، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

2 عضو هیات علمی ،گروه چشم، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

3 کارشناس ارشد پرستاری گرایش داخلی جراحی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

4 عضو هیات علمی ،گروه اپیدمیولوژی، دانشکده پزشکی، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

5 دانشجوی دکتری پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، علوم پزشکی تهران دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران.

چکیده

هدف از این مطالعه تعیین ارتباط سبک یادگیری با عملکرد مبتنی بر شواهد در دستیاران بیمارستان های کرمانشاه بود. مطالعه از نوع همبستگی و به روش مقطعی  بود که روی 65 دستیار بالینی به روش نمونه-گیری تصادفی طبقه ای، به صورت انتساب متناسب انجام گردید. ابزار گرد اوری داده ها پرسشنامه استاندارد سبک یادگیری وارک و پرسشنامه محقق ساخته بررسی آگاهی و نگرش نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد بود. پژوهشگر پس از مراجعه به بیمارستانها، پرسشنامه ها را در اختیار نمونه ها قرار داد و بعد از تکمیل شدن نسبت به جمع آوری آنها اقدام نمود. داده ها با ابزار تحلیلی سبک یادگیری وارک و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. سبک یادگیری غالب، تک  مدله( 75%)،  از نوع شنیداری با فراوانی نسبی(2/49%) بود. میزان آگاهی در مورد عملکرد مبتنی بر شواهد دستیاران (6/64%) خوب بود. نگرش (7/67%)دستیاران نسبت به عملکرد مبتنی بر شواهد مثبت بود. (1/43%) عملکرد مبتنی بر شواهد درسطح مطلوب داشتند. آزمون کای دو نشان داد ارتباط معناداری  بین آگاهی و عملکرد مبتنی بر شواهد(01/0=p )، نگرش و عملکرد مبتنی بر شواهد وجود داشت(001/0>p ). بین سبک یادگیری و عملکرد مبتنی بر شواهد ارتباط وجود نداشت(639/0=p ). با افزایش سطح آگاهی و مثبت بودن نگرش،  به افراد دارای سطح عملکرد مبتنی بر شواهد مطلوب، اضافه گردید. لذا نیاز به آموزش مدون و اصولی در رابطه با عملکرد مبتنی بر شواهد از ضروریات به نظر میرسد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Relationship between Learning Styles with Evidence-Based Function in Clinical Assistants of Kermanshah University of Medical Sciences Hospitals

نویسندگان [English]

  • mohammad sahebalzamani 1
  • farhad Adhami moghadam 2
  • shiva Ahmadi 3
  • mohammad Zare 4
  • Hero Hamzepour 5

1 Faculty member, Department of Management, Faculty of Health, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Faculty member, Department of Ophthalmology, Faculty of medicine, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran

3 M.Sc. in Medical Surgical Nursing, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran

4 Faculty member, Department of Epidemiology, Faculty of Medicine, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran

5 Ph.D. student in Nursing, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Tehran Medical Sciences Islamic Azad University, Tehran, Iran.

چکیده [English]

The current study was conducted to determine the relationship between learning style and EBP. In a cross sectional- correlational study, 65 individuals of clinical assistance were recruited to the study as stratified random and proportional assignment. The tools were learning style of Vark scale and evaluation of knowledge and attitude towards evidence-based performance. Data were collected by referring of the researcher to the hospitals and offering the questioners to subjects and completing by them, thereafter data were analyzed by SPSS software. The dominant learning style was one-mode (75%) of auditory style with frequency percent of (49.2%). The attitudes (67.7%) of the clinical assistance regarding EBP were positive and 43.1% of them had an appropriate level of EBP. The chi square test showed a significant relationship between awareness and EBP (P=0.01), as well as between attitude and EBP (P<0.001). There was no relationship among EBP and learning style (P=0.639). With increasing the awareness level, and positive attitude, EBP level was raised in clinical assistances, so, it is essential to provide some systematic and disciplined educational programs about EBP.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • learning style
  • evidence based practice
  • clinical assistances
Dehghani, H., Heidari, F., Karimian KakolakI, Z. & Salimi, T. 2014. Critical Care Nurses’ knowledge, attitude and practice in Yazd University of Medical Sciences’ Teaching Hospitals on Evidence-Based Nursing. Community Health J, 8, 30-7.
Gazrani, A., Borji, A., Delkhosh, M. B., Gholami, A., Shirdelzadeh, S., Dashti, M. A. & Raufian, H. 2015. A survey of Knowledge, Attitude and Practice of Physicians Related to Evidence-Based Medicine in Hakim and 22 Bahman Hospitals of Neyshabur. J Neyshabur Univ Med Sci,2.42-49. Irshad, A., Ramzan, M. & IQBAL, M. 2010. Assessment of knowledge about evidence based medicine in medical students and doctors in a Pakistani health care setting. Journal of Ayub Medical College Abbottabad, 22, 126-129.
Jannat Alipour, Z., Navvabi, N. & Jahanshahi, M. 2013. Evaluation of nursing students’ learning styles based on VARK learning pattern in Ramsar School of Nursing and Midwifery. Biannual J of Med Edu, Babol Uni of Med Sci, 1, 37-45.
Javadinia, A., Sharifzade, G., Abedini, M., Khalesi, M. & Erfaniyan, M. 2012. Learning styles of medical students in Birjand University of medical sciences according to VARK model. Iranian journal of medical education, 11, 584-589.
Karimi, S. & Jamshidi, N. 2010. Comparison of learning styles and preferred teaching methods of students in Fasa University of Medical Sciences. Arak Medical University Journal, 12, 89-94.
Lavizeh, M. 2015. Validity and reliability of the attitudes towards and self-reported ability in evidence-based medicine questionnaire. Iranian Journal of Medical Education, 14, 998-1006.
Leedy, P. D. & Ormrod, J. 2005. Practical research: Design and planning. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education, Inc.
Melnyk, B. M. & Fineout-Overholt, E. 2011. Evidence-based practice in nursing & healthcare: A guide to best practice, Lippincott Williams & Wilkins.
Mirzaei, K. & Zahmatkesh, S. 2013. Teaching evidence-based medicine and its impact on knowledge, attitudes and skills of clinical students of Bushehr university of medical sciences.
Zare, V. 2006. The practice of evidence based medicine among clinical academics. J Tabriz Med Univ, 28, 61-6.
Zwolsman, S. E., Van Dijk, N., Verhoeven, A. A., De ruijter, W. & Wieringa-de waard, M. 2011. How learning style affects evidence-based medicine: a survey study. BMC medical education, 11, 81