نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هئیت علمی گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

2 عضو هئیت علمی، گروه شیمی دارویی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

3 کارشناس مسئول آموزش، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ، اهواز، ایران.

4 متصدی امور آموزشی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ، اهواز، ایران.

5 کارشناس خدمات آموزشی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ، اهواز، ایران.

6 کاردان خدمات آموزشی ، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور ، اهواز، ایران.

چکیده

از آنجا که مباحث درسی مربوط به زمینه شیمی آلی در دوره دبیرستان از کتاب های درسی شیمی حذف وخیلی خلاصه به آن پرداخته شده است، با توجه به سختی  و سنگینی مطالب، دانشجویان در گذراندن واحدهای  شیمی آلی در ترم دوم  و سوم دچار مشکل شده و از انجا که واحدهای پیش دانشگاهی نیز مانند شیمی پیش دانشگاهی مدتهاست که از لیست واحدهای دانشگاهی  حذف شده است لذا دانشجویان در گذراندن واحد های شیمی آلی دچارمشکل شده که باعث عقب ماندن دانشجو از امتحان علوم پایه و از بقیه همکلاسی های خود  و یا مشروط شدن همچنین بدنبال آن باعث ایجاد اثرات روانی می گردد.
با توجه به اهمیت دروس شیمی آلی که پایه ای برای دروس مختلف داروسازی مانند شیمی دارویی  و کنترل فیزیکو شیمیایی و بقیه دروس مربوطه (که در امتحان جامع نیز عنوان می شوند)بر آن شدیم که واحدی به نام شیمی آلی مقدماتی در ترم اول(به میزان 2 واحد درسی) برای دانشجویان جدیدالورود اضافه شود که تا حد خوبی مشکلات بیان شده را برطرف کرده وپایه محکمی برای دروس اختصاصی داروسازی  برای ترم های آینده باشد.
بدین منظور نمرات واحدهای شیمی آلی 1و 2 در ترم دوم و سوم که مستقیماٌ از نظر موضوع با واحد شیمی آلی مقدماتی در ارتباط هستند،  بصورت میانه ، میانگین و آزمون T-Test مقایسه و ارزیابی می شوند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Creating of appropriate educational background inorder to preferment of qualitative level for pharmacy students of faculty of pharmacy of Ahvaz Jundishapur university of Medical Sciences in organic chemistry subject

نویسندگان [English]

  • Azar mostoufi 1
  • Mohammad Reza Shooshizadeh 2
  • Nahid Darestani 3
  • Shahin Salmanzadeh 4
  • Zohre Baroonipoor 5
  • Mona Abedini 6
  • Abdollah Aminian 5

1 Faculty member of medicinal chemistry department, faculty of pharmacy, Ahvaz Jundishapur university of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member, medicinal chemistry department, faculty of pharmacy, Ahvaz Jundishapur university of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 B.Sc, Responsible of education unit, faculty of pharmacy, Ahvaz Jundishapur university of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

4 Operator of educational works, faculty of pharmacy, Ahvaz Jundishapur university of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

5 B. Sc of educational services, faculty of pharmacy, Ahvaz Jundishapur university of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

6 Technician of educational services, faculty of pharmacy, Ahvaz Jundishapur university of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

As respects, organic chemistry course topics in highschool books and preuniversity chemistry have been deleted or briefly discussed, in spite of hard and muchtopics, students get into trouble of passing organic chemistry courses in second and third terms.
This problem is caused that students can not be passed the basic sciences exams and also it causes educational backwardness and psychological effects.
According to importance of organic chemistry courses for basic different pharmacy courses such as medicinal chemistry, pharmaceutical analysis, organic chemistry and so on, we decided to add preliminary organic chemistry as a new course in first term (2 course) for new beginner students. It can be solved their related problems.
For this purpose, the scores of organic chemistry 1 and 2 courses in second and third terms with median, average and T-Test is evaluated and investigated

کلیدواژه‌ها [English]

  • organic chemistry
  • mean
  • pharmacy
Jafari, H , Aghayee, Z , Jafari, L et al 1392 , The Survey of faculty members' Attitude in Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences about effective motivational factors on educational performance:2011, Journal of Medical Education  Development Center, Vol. 5, No. 2, Pp. 21-28.
Karimi, Y 1380, educational psychology, Arasbaran, Tehran.
Raiesi, Z 1380, educational psychology, Mani, Esfehan.
Sayah bargard, M , Ardame, A , Yaghoobi  askarabad, E 2013 , The Evaluation of relationship between motivational beliefs and  self-regulated learning   strategies with educational outcomes of students in health faculty of Ahvaz Jjundishapour University of Medical Sciences, Journal of Medical Education  Development Center, Vol. 5, No. 2, Pp. 60-70.
Shaarinejad, A 1368, Fundamentals of educational psychology, Organization of cultural research, Tehran.
Shabani, H 1383, Educational and training skills, Samt, Tehran