نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصاد سلامت، گروه اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه اقتصاد بهداشت، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

چکیده

بالا بودن هزینه‌ها در بخش بهداشت و درمان باعث شده است تا سیاست گذران برای مدیریت صحیح‌تر هزینه‌ها به اجرای سیستم ارجاع بپردازند. با توجه به اینکه پزشک عمومی در سیستم ارجاع اهمیت زیادی دارد، می‌توان با تعیین ارتباط بین متغیرهای مختلف وابسته به مراجعه‌کنندگان (دموگرافیک، اقتصادی اجتماعی و مرتبط با سطح سلامت) با تقاضای ویزیت پزشک عمومی، به ارائه اطلاعات مفید برای سیاست‌گذار نسبت به تنظیم نقش پزشک خانواده و دستیابی به یک نظام ارجاع کارآمد اقدام کرد.
این مطالعه، یک مطالعه کاربردی،کمی و مقطعی می‌باشد. جامعه آماری افراد مراجعه‌کننده به پزشک عمومی در سال 95-94 در شهر اصفهان بود. 425 نفر اندازه نمونه برای این مطالعه محاسبه و با استفاده از  ابزار پرسشنامه به جمع‌آوری اطلاعات اقدام شد. با توجه به اینکه متغیر پاسخ کمی گسسته می‌باشد، از مدل داده‌های شمارشی برای تحلیل استفاده شد. برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزار SPSS 22 استفاده گردید.
 میزان مراجعه خانم‌ها نسبت به آقایان به‌طور متوسط 15 درصد بیشتر، میزان مراجعه در افراد مجرد به‌طور متوسط 17 درصد کمتر از افراد متأهل و سطح درآمدی خانوار بر روی تقاضای ویزیت پزشک عمومی تأثیری معنادار داشت. سطوح سلامتی و تعداد بیماری قبلی هر دو با مقدار احتمال (P-Value)، 0001/0>  معنادار بودند.
با توجه به اینکه افراد دارای سطح سلامتی بدتر و دارای بیماری مزمن قبلی، خانم‌ها و متأهلین بیشتر به پزشک عمومی مراجعه کرده‌اند، می‌توان پیشنهاد نمود تا آموزش کافی برای افراد دارای بار مراجعه بالا از طرف پزشک خانواده برای کاهش مراجعه داده شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between demographic, socioeconomic and health-Related variables with the Demand of General Practitioners’ (GPs') Visits in Isfahan In 2015-2016

نویسندگان [English]

  • Amir Jahanbin 1
  • Farzaneh Mohammadi 2
  • Mohammadreza rezayatmand 2

1 M.A. student in Health economic, department of Health Economic, School of Management and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

2 Faculty member, Health Economic Department, School of Management and Medical Information Sciences, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran.

چکیده [English]

High costs in the health sector have led policy-makers to implement referral systems for more cost-effective management. Considering the importance of general practitioners in the referral system, it is possible to determine the factors affecting demand for general practitioners’ visits, regulation of the role of family physicians and achievement of an effective referral system can be possible.
This study is an applied, quantitative, and cross-sectional study. The statistical population of consisted of the individuals referring to general practitioners in Isfahan in 2015-2016. A sample of 425 participants were selected for this study and copies of a questionnaire was used to collect data. Considering that the response variable is quantitative discrete, a count data model was employed for the analysis. Data were analyzed using SPSS-22 software.         
The average rate of women referring to general practitioners was 15% higher than that of men. The average number of visits of single individuals was 17% lower than that of the married ones. Household income significantly affected the demand for GPs. Health levels and the number of previous illnesses were both significant with the probability value (P-Value), 0.0001.
Considering that individuals who have worse health conditions with previous illnesses, women and married individuals have referred to general practitioners higher than other groups, it can be suggested that family physicians should provide adequate training for individuals with a high rate of referring to general practitioners to reduce their rate of referral. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Demand
  • general practitioner visit
  • count data model
Alinia, S., AKBARISARI, A., MEHREGAN, N. & POURREZA, A. 2013. Factors Affecting MSIO Insured Utilization Rate from GPs Services in Iran Using Panel Data Hakim research journal, 300-308.[in Persian]
ASEFZADEH, S. 2010. Health care economics, Ghazvin, Qhazvin University of Medical Science. [in Persian]
COLEMAN, P., IRONS, R. & NICHOLL, J. 2001. Will alternative immediate care services reduce demands for non-urgent treatment at accident and emergency? Emergency Medicine Journal, 18, 482-487.
DANIELE F, C. M. 2004. Price elasticity, income and demand for physician visit. Italy: Department of Economics, University of Bologna.
GETZEN, T. E. 2012. Health economics and financing, Wiley Global Education.
GHADERI, H., JAMSHIDI, R. & GHORBANI, A. 2010. Estimation of dental services demand function of family in Sabzevar, Iran, in the urban area: 2007. Journal of Health Administration, 13, 7-12. [in Persian]
GROSSMAN, M. 1972. The demand for health: a theoretical and empirical investigation. Journal of Health economic.
HARIRCHI, I. 2017. Tehran: The Islamic Republic News Agency. Available: http://www.irna.ir/fa/News/82608181. [in Persian]
HEALTH, M. O. 2017. The contribution of ministries from the 2016 budget [Online]. Tehran: Mashregh News. Available: https://www.mashreghnews.ir/news/524646. [in Persian]
HELLER, P. S. 1982. A model of the demand for medical and health services in Peninsular Malaysia. Soc Sci Med, 16, 267-84.
HOLTMANN, A. G. & OLSEN, E. O. 1978. The economics of the private demand for outpatient health care, National Institutes of Health.
Iran Ministry of Health and Medical Education: Tehran, Family Physician Instruction 2009. [in Persian]
JAMSHIDI, H. & NAGHAVI, M. 2005. Benefit from Health Services, 2002, in the Islamic Republic of Iran, Tehran, Tandis. [in Persian]
LIU, S. & CHOLLET, D. 2006. Price and income elasticity of the demand for health insurance and health care services. Mathematica Policy Research.
MAFTOON, F., FARZADI, F., MOHAMMAD, K. & PILEHROODI, S. 2005. Demand and referral times for medical services in Tehran. Payesh, 5, 131-40. [in Persian]
MCCULLOCH, C. E. & NEUHAUS, J. M. 2001. Generalized linear mixed models, Wiley Online Library.
MOCAN, H. N., TEKIN, E. & ZAX, J. S. 2004. The demand for medical care in urban China. World Development, 32, 289-304.
MOHAMADI, J. & IZADI, M. 2011. Ranking of Isfahan's regions in terms of cultural indicators based on multi-dimensional decision making. SOCIAL WELFARE, 12, 175-98. [in Persian]
NASROLLAHPOUR SHIRVANI, D., ASHRAFIAN AMIRI, H., MOTLAGH, M., KABIR, M., MALEKI, M. R., SHABESTANI MONFARED, A. & ALIZADEH, R. 2010. Evaluation of the function of referral system in family physician program in Northern provinces of Iran: 2008. Journal of Babol University of Medical Sciences, 11, 46-52. [in Persian]
RAJAIEE, S. 2017. Referral system and family physician: yes or no !? [Online]. Tehran: Network for Public Policy Studies. Available: http://npps.ir/Articles.aspx?id=14541. [in Persian]
SERVICES, U. S. H., ADMINISTRATION, M. H., KRAMER, M. J. & FUCHS, V. R. 1973. Determinants of Expenditures for Physicians' Services in the United States 1948-1968. National Bureau of Economic Research, Inc.
WHO. 2015. Available: http://www.who.int/countries/irn/en/.
WHO Referral Systems - a summary of key processes to guide health services managers 2010.