بررسی دیدگاه دانشجویان نسبت به مشکلات کنونی در فرایند آموزش در دانشکده های دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال 1397

رضا ارجمند؛ کاوه اسلامی؛ سودابه پورفداکاری؛ ثریا مرادی؛ حمید یزدانی نژاد

دوره 11، شماره 3، آبان 1399، صفحه 262-270

https://doi.org/10.22118/edc.2020.212008.1227