نویسندگان

چکیده

این مطالعه به منظور بررسی و مقایسه ی میزان استرس، افسردگی و هوش هیجانی در دانشجویان رشته های علوم پزشکی و دانشجویان رشته های فنی- مهندسی انجام شد. این مطالعه ی مقطعی بر روی 383 نفر از دانشجویان سال های اول تا سوم رشته های پزشکی، دندان پزشکی، پرستاری، مهندسی کامپیوتر، الکترونیک و مواد که به صورت تصادفی طبقه بندی شده انتخاب شده بودند (از هر رشته 60 نفر)، انجام شد. جهت سنجش از پرسش نامه های هوش هیجانی شوته (33SSEIT-) ، استرس کسب شده (10PSS-) و افسردگی بک (21BDI-) استفاده شد و داده ها با استفاده از آزمون های معنادار بودن ضریب همبستگی پیرسون، مجذور کای و t گروه های مستقل، مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمره ی هوش هیجانی در کل جمعیت مورد مطالعه 4/13±4/121، میانگین نمره ی استرس تجربه شده 8/6±5/17، و میانگین نمره ی افسردگی آزمون بک 7/8±28/10 به دست آمد. همبستگی منفی و معنادار بین هوش هیجانی و استرس (417/0=r، 01/0=P) و هوش هیجانی و افسردگی (372/0r=، 01/0=P) مشاهده شد. بین دانشجویان رشته های مختلف از لحاظ هوش هیجانی، استرس و افسردگی اختلاف معناداری مشاهده نشد (05/0P>). همچنین رابطه‌ی بین سن، جنس، وضعیت تأهل و سطح تحصیلات با هوش هیجانی، استرس و افسردگی نیز معنادار نبود (05/0P>). می توان نتیجه گرفت که هوش هیجانی در کاهش استرس و افسردگی دانشجویان مؤثر است و تفاوتی در این مؤلفه ها بین دانشجویان علوم پزشکی و فنی- مهندسی وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment and Comparison of Stress, Depression and Emotional Intelligence Among Medical Sciences and Engineering Students

نویسندگان [English]

 • shima sam
 • Forouzan Rafie
 • Masoud Nazeri
 • Abbas Sam
 • Forouzan Rafie
 • Arash Shahravan

چکیده [English]

The present study was performed on propose of assessment and comparison of stress, depression and emotional intelligence among medical students and engineering students This cross-sectional study was done on 383 student in 1st to 3rd year students of medicine, dentistry, nursing, computer science, electronics, and materials, 60 members of each subject were selected and classified randomly. The emotional intelligence questionnaire (SSEIT-33), the obtained stress (PSS-10) and the Beck Depression Inventory (BDI-21) were used to assess the significance of the data which was examined and analized utilizing Pearson's correlation coefficient, chi-square, and t are independent groups, were analyzed. The mean score of emotional intelligence in the general population was121.4±13.4, the mean score of experienced strees score was 17.5±6.8 ,and the mean score of Beck depression test was 10.28±8.7. In addition, a significant negative correlation was observed between emotional intelligence and stress (r = - 0.417, p = 0.01) and between emotional intelligence and depression(r = -0.372, p = 0.01). There was no significant difference between students of different disciplines in terms of emotional intelligence, stress and depression(p> 0.05); moreover, the relationship between age, gender, marital status and education level of emotional intelligence, stress and depression was not significant (p> 0.05). In concultion, the results showed that emotional intelligence was effective to lessen stress and depression, and the difference regarding to these technical components was not noticed between medical students and engineering students. . Therefore, the promotion of emotional intelligence in medical and engineering students appears to be necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Emotional intelligence
 • Stress
 • depression
 • Medical Sciences students
 • Engineering students