نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی، گروه انگل شناسی، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز ، ایران.

2 عضو هیئت علمی،گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مهندسی بهداشت محیط، مرکز تحقیقات بهداشت محیط سیستمی و انرژی، پژوهشکده علوم زیست پزشکی خلیج فارس، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، ایران.

4 دانشجو کارشناسی ارشد، گروه آمار و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

5 دانشجو کارشناسی ارشد،گروه هوشبری، دانشکده پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، ایران.

چکیده

آموزش در تحول و توسعه جامعه  اهمیت روز افزونی دارد. رشد کمّی آموزش عالی  بدون توجه به کمبود منابع و حساسیت زیاد جامعه نسبت به این سیستم، لزوم توجه به اثر بخشی و کارایی نظام آموزش عالی را ضروری نموده است. هدف از این مطالعه سنجش رضایتمندی دانشجویان از خدمات آموزشی ارایه شده در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز و بررسی رابطه ی آن با عملکرد تحصیلی بوده است. در این پژوهش 140 دانشجو  با روش نمونه گیری دردسترس مورد مطالعه قرار گرفتند. ابزار گرد آوری اطلاعات پرسش نامه بود که با استفاده از منابع علمی معتبر و مرتبط تهیه و در 5 حیطه (مدرسین، اداره خدمات آموزشی، بخش رفاهی، دانشجویان و بخش مدیریتی) تنظیم گردید. نتایج به دست آمده نشان داد که نمره دیدگاه دانشجویان از محیط یادگیری متوسط و خوب بود. بیشترین نمره میانگین وانحراف معیار(2/10 ± 7/35) به حیطه مدرس در دانشکده پرستاری ومامایی وکمترین نمره میانگین وانحراف معیار(59/3 ± 7/11) به حیطه دانشجویان در دانشکده بهداشت مرتبط بود. به کارگیری نظرات دانشجویان به عنوان مشتری و شرکای فعال دانشگاه می­تواند به اصلاح فرایند خدمات آموزشی و برنامه های بهبود کیفیت کمک کند که در نتیجه آن کیفیت خدمات آموزشی افزایش می یابد.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Survey of Students' Viewpoints on Current Problems in the Educational Process in Schools of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2018

نویسندگان [English]

  • Reza Arjmand 1
  • Kaveh Islami 2
  • Sudabeh Pourfadakari 3
  • Soraya Moradi 4
  • Hamid Yazdaninejad 5

1 Faculty member, Department of Parasitology, Faculty of Medicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member, Department of Clinical Pharmacy, Faculty of Pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Department of Environmental Health Engineering, Systems Environmental Health and Energy Research Center, The Persian Gulf Biomedical Sciences Research Institute, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

4 M.Sc. Student, Department of Statistics and Epidemiology, Faculty of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

5 M.Sc. Student, Department of Nursing Anesthesiology, Faculty of Paramedicine, Ahvaz Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Education plays an increasingly important role in the transformation and development of society.  The quantitative growth of higher education, regardless of the scarcity of resources and the high sensitivity of the community to this system, has necessitated the need to pay attention to the effectiveness and efficiency of the higher educational system. The purpose of this study was to evaluate students' satisfaction of educational services provided by Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences and to investigate its relation with their educational performance. In this study, 140 students were studied using available sampling method. Moreover, the data collection tool was a questionnaire that was prepared using valid and relevant scientific resources and arranged in five scope (lecturers, educational services, welfare part, students and management department). Accordingly, the results showed that viewpoint score of students of the learning environment were moderate and good. The highest mean score (35.7± 10.2) was also related to lecturer domain in Nursing and Midwifery faculty; and the lowest mean score (11.7± 3.59) was related to student’s domain in health school, too. Applying students' views as clients and active partners of the university can help to refine the educational services process and quality improvement programs that resulted in enhancing the quality of educational services.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Medical science students
  • Educational Services’ Quality
  • Academic Satisfaction
Alipour, B., Mohammad Beigi, M., 1997, 20 Steps to Academic-Motivational Success (How to Overcome Failures?), Declaman Gran, Tehran Printing vol.1, pp.1- 152[persian].
Al Ayed IH, Sheik SA.2008, Assessment of the educational environment at the College of Medicine of King Saud University, Riyadh. East Mediterr Health J, vol.14, No.4, pp.953 – 9.
Bazargan A 2001. Internal evaluation to quality assurance in higher education: the case of medical education in Iran. Journal of Medical Education, vol. 1No.1, pp.23-27. [persian].
Brown T, Williams B, Lynch M,2011, The AustralianDREEM: evaluating student perceptions of academic learning environments within eight health science courses. Int J Med Educ, vol.2 , pp.94-101.
Jalili Z, Sahbaei-Rooy F.2015, An Evaluation of Educational Environment from the View of Students
of Islamic Azad University Based on Dundee Ready Educational Environment Measure (DREEM) Model. Strides Dev Med Educ vol. 11.No.4, pp. 464-70.
Kossioni A, Varela R, Ekonomu I, etal, 2012. Students’ perceptions of the educational environment in a Greek Dental School, as measured by DREEM. European J Dental Educ, vol.16, No.1, pp.73-8.
Leu E.2005, The Role of teachers, schools, and communities in quality education: A Review of the Literature Washington. DC: Global Education Center.
Mohammadi A, Mohammadi J, 2013. Students' perception of the learning environment at Zanjan University of Medical Sciences. J Med Educ Dev, vol.6 No.11,pp.50-60. [persian].
Mashayekhi, Farideh, Bazargan Abbas 2014, Strategic Planning in the Educational System: Reflection, Reconstruction of Structures, Recreation. First Edition. Research and Planning Organization Tehran: vol. 6, pp.264.
Managheb SI, Rezaeian Jahromi F.2015, Evaluation of the clinical training environment based on DREEM Model from viewpoint of nursing students of Jahrom University of Medical sciences in the year 2011. Educ Ethic Nurs vol.3.No.4, pp. 41-7[persian]
Naderi N 2014, Comparison of Bandar Abbas Medical School's Educational Environment before and after the Implementing an Integrated Physiopathology Curriculum: Students’ Viewpoints. Iranian J of Med Educ vol.13 No. 10, pp.851-9. [persian].
Rahmanpour  M, Yaghoubi S, Ahmadi S, etal  2014, Examining the Criteria for Accreditation and Measuring of Higher Education Institutions with an Emphasis on Their Rankings ,Education Higher vol. 7, No. 26,
Saadi, A 2003, Internal evaluation of statistics department of Shahid Chamran University of Ahvaz. master thesis. Ahvaz: Faculty of Statistics, Shahid Chamran University [persian].
Sembiring P , Sembiring S, Tarigan G, etal 2017, Analysis of Student Satisfaction in The Process of Teaching and Learning Using Importance Performance Analysis, J of Physics: Conf. Series 930 012039.
Meftagh S 2017,Comparing Academic Satisfaction and the Factors Affecting Academic Deterioration in Students of Isfahan University of Medical Sciences and Payam-e-Noor University, Iranian J of  Medical Education, vol, 17,pp.430-440. [persian].

Soleimani Moghadam H, Drodi  M H 2018, Student Satisfaction Survey on University Services and Facilities (Case Study: Hakim Sabzevari University), Geography and Human Relations, vol. 1.No.3,PP.571-588.

Pournamdar Z, Salehiniya H, Shahrakipoor M, etal 2015, Nursing and midwifery students satisfaction with clinical education status in Zahedan teaching hospitals, Research in medical Education, vol.7.No.3,pp.45-51 [persian].
Masoume Hosseini Beidokhti, Negin Moradi,2017, Assessment of Satisfaction of Rehabilitation Students With Clinical Education Quality in Ahvaz University of Medical Sciences , J of Modern Rehabilitation ,vol.11.No.4 ,pp.251-257 [persian].