نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی گروه روان پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران.

چکیده

The self-concept is one of the most important aspects of the individual personality. The purpose of this study was to compare the self-concept of students in different fields of study in Ahvaz nursing and midwifery faculty. The present study was a descriptive epidemiological study. Hence, the research population was total students in Ahvaz nursing and midwifery faculty at Ahvaz University of Medical Sciences that 660 students with  entrance features were completed questionnaires. The data gathering tool was comprised of two questionnaires: demographic questionnaire and Roger’s self-concept questionnaire that its standard was confirmed. Data were analyzed using descriptive and analytical statistics and SPSS 22 software too. Considering the data analysis, 69.1% of students were female and the mean of age was estimated 22.28 ± 3.5 years, and also 52% of students were nursing students that 40% of students had negative self-concept. Although, males showed better self-concept than females (P-value = 0.002). In comparison all participants, nursing students had better self-esteem (P - value = 0.014), as well as Postgraduate students had more positive self-concept than undergraduate students (P-value = 0.000). According to the results of this study,  majority of students at Ahwaz nursing and midwifery faculty had a negative self-concept, therefore, it is recommended that the psychological problems of medical students facing high stress in their education and work  should be rooted and evaluated then appropriate strategies and practical steps would be figured out.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of Self-concept of Students at Ahvaz Nursing and Midwifery School

نویسندگان [English]

  • Jila Alborzi 1
  • bahman dashtbozorgi 2

1 B.Sc. student in Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member, Psychiatric Nursing Department, Faculty of Nursing and Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

مفهوم خود یا خودپنداره یکی از جنبه‌های مهم شخصیتی هر فرد است. هدف از این مطالعه مقایسه­ی وضعیت خودپنداره دانشجویان رشته‌های مختلف مشغول به تحصیل در دانشکده­ی پرستاری و مامایی اهواز بود. مطالعه حاضر از نوع مطالعات اپیدمیولوژیک توصیفی بود. جامعه­ی پژوهش کلیه دانشجویان شاغل به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی اهواز بود. 660 دانشجوی دارای ویژگی‌های ورود پرسشنامه‌ها را تکمیل کردند. ابزار گردآوری اطلاعات متشکل از دو پرسشنامه اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه سنجش خودپنداره راجرز بود. پرسشنامه خودپنداره راجرز یک پرسشنامه استاندارد می‌باشد. داده‌ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیلی و با استفاده از نسخه 22 نرم­افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج پژوهش نشان داد که 1/69 درصد دانشجویان مؤنث، میانگین سنی آن‌ها (5/3 ± 8/22 ) سال و 52 درصد آن‌ها در رشته پرستاری تحصیل می‌کردند. 40 درصد دانشجویان مورد مطالعه دارای خودپنداره منفی بودند. پسرها خودپنداره بهتری نسبت به دخترها داشتند (002/0 = P – value). از میان رشته‌های تحصیلی، دانشجویان پرستاری از خودپنداره بهتری برخوردار بودند (014/0 = P – value ). دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد خودپنداره مثبت‌تری نسبت به دانشجویان کارشناسی داشتند (000/= P_ value). با توجه به نتایج این مطالعه که نشان می‌دهد اکثریت دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی اهواز از خودپنداره منفی برخوردار بودند، توصیه می‌شود مشکلات روانشناختی دانشجویان علوم پزشکی که در تحصیل و کار خود با استرس بالایی روبه ­رو هستند، ریشه‌­یابی شده و راه­کارهای مناسب و عملی برای رفع آن‌ها به کار گرفته شود.

کلیدواژه‌ها [English]

  • خودپنداره
  • دانشجویان علوم پزشکی
  • پرستاری
  • مامایی
  • اتاق عمل
  • مقطع تحصیلی
  • اهواز
Alizadeh Sh, Namazi A, Kouchakzadeh Talami S 2015, A Comparative Study of self-esteem in nursing and midwifery students of Islamic Azad University of Rasht and its correlation with academic success. Nursing Education, Vol. 4, No. 4, Pp. 17-25.
Asgari F, Mirzaee M, Tabari R, Kazemnezhad-Leili E 2016, Self-esteem in students of Guilan University of Medical Sciences. Research in Medical Education, Vol. 8, No. 2, Pp. 18-26.
Azizi M, Khamseh F, Rahimi A, et al 2013,The relationship between self-esteem and depression in nursing students of a selected medical university in Tehran. Journal of Nursing Education, Vol. 1, No. 1, Pp. 28-34. [In Persian]
 
Badiyepeymaie Jahromi Z, Jahanbin I, Sharif F, et al 2014, Investigation of the Professional Self-Concept of Nursing Student in Shiraz, IRAN. Cent Eur J Nurs Midw, Vol. 5, No. 3, Pp.112-116.
 
Dibajnia P2005, Comparative study of self-concept of first and fourth year students of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Pajouhandeh, Vol.29, No. 3, Pp.231-234. [In Persian]
 
Gaaffari A, Arfa Balluchi F 2012, The relationship between achievement motivation and academic self –concept with anxiety in graduate students of Ferdowsi university of Mashhad. J clin psychol couns, Vol. 1, No. 2, Pp. 121-7.
Jalali F 1386, Social Determinants of self-concept and identity styles. Master’s thesis .Tehran University. [In Persian]
Khadivi A, Vakil MafaKheri A 2011, Survey of relationship between achievement motivation, locus of control, self- concept and high school first grader science student’s academic achievement the five regions of Tabriz. J instruct Eval, Vol. 4, No. 13, Pp. 45-66.
Maltby J, Day L, Macaskill A 2009, Personality, individual differences and intelligence. 2nd ed. Canada: Harlow, Pearson Education.
Memarian R 2008, Application of Nursing Concepts and Theories. tehran: Publishing Center of the Tarbiat Modares University.
 
Mirzaei Alavijeh M, Rajaei N, Rezaei F 2012, Comparison of self-esteem, locus of control and their relationship with university students’ educational status at Shahid Sadoughi University of Medical Sciences- Yazd. Journal of Medical Education and Development, Vol. 7, No. 1, Pp. 58-70.
Moattari M, Soltani A, Mousavi nasab M, et al 2005, Effects of problem solving education on self-concept of nursing and midwifery students. Iranian Journal of Medical Education, Vol. 5, No. 2, Pp. 137-155. [In Persian]
Nagy G, Watt H.mg, Eccles J.S, et al 2010, The Development of student s mathematics self-concept in relation to gender: Different countries, different trajectories? .Journal of research on adolescence, Vol. 20, Pp. 482-506.
Najafi Kalyani M, Pourjam E, Jamshidi N, et al 2013. Survey of Stress, Anxiety, Depression and Self-Concept of Students of Fasa UniVersity of Medical Sciences, 2010. Journal of Fasa University of Medical Sciences, autumn, Vol. 3, No.3, Pp.235-240. [In Persian]
Nayeri ND, Hajbagheri M 2006, Effects of relaxation on stress and quality of life in dormitory resident students. Feyz, Vol. 10, Pp. 40-45. [In Persian]
Raeisoon M, Mohammadi Y, Abdorazaghnejad M 2014, An investigation of the relationship between self-concept, self-esteem, and academic achievement of students in the nursing midwifery faculty in Qaen during 2012-13 academic year. Modern Care, Scientific Quarterly of Birjand Nursing and Midwifery Faculty, Vol. 11, No. 3, Pp. 242-236. [In Persian]
Raghibi M, Minakhany GH 2012, Body Management and its Relation with Body Image and Self concept. Knowledge and research in Applied Psychology, Vol. 12, No.4, Pp.72-81. [In Persian]
Raty LK, Soderfeldt BA, Larsson G,et al 2004, The relationship between illness severity, socio-demographic factors, general self-concept, and illness-specific attitude in Swedish adolescents with epilepsy. Seizure, Vol. 13, No. 6, Pp. 375-82.
Rezaei Aderiani M, Azadi A, Ahmadi A, et al 2007, Comparison of depression, Anxiety, stress and quality of life in dormitories students of Tarbiat Modares University. Iranian Journal of Nursing Research, Vol. 2, No. 5, Pp. 31 – 38. [In Persian]
 
Sanagu A, Taghavee A, Behnampoor N, et al 2016, Survey the Status of Self–Actualization and the Related Factors among Students of Golestan University of Medical Sciences in 2015. Journal of Medical Education and Development, Vol.  8, No. 1, Pp. 22-28.
Shoakazemi M, Momeni Javid M 2008, Comparison of self-concept in Iranian and Afghani Students. Research Studies in Educational Psychology, Vol. 8, Pp. 57-72.
Taghizadeh Z, Omani Samani R, Kazemnejad Ae, et al 2015, Self-concept and self-discrepancy among the women receiving and donating oocyte. Hayat, Vol. 21, No. 3, Pp.  62-50.
Taylor C, Lillis C, & Lemone P 2008, Fundamentals of Nursing: The Art and Science of Nursing Care. 16th ed. tehran: Hayyan.
Ybrandt H 2008, The relation between self-concept and social functioning in adolescence. Journal of Adolescence, Feb, Vol.31, Pp. 1–16.
Zohrevand R2010, Comparison of self-concept, academic self-efficacy, emotional intelligence, gender beliefs and satisfaction of high school girls and boys. Psychological Studies, Vol. 6, No.3, Pp. 45-72.