نویسندگان

چکیده

عدالت آموزشی، علاقه، انگیزه و حتی فرسودگی تحصیلی دانشجویان را تحت تأثیر قرار دهد و به موفقیت تحصیلی آنها کمک نماید، پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه بین عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1393 انجام شد. این پژوهش مقطعی از نوع توصیفی همبستگی است. جامعه ی آماری در این مطالعه، کلیه ی دانشجویان علوم پزشکی کرمان تشکیل می دادند، که 303 نفر با روش نمونه گیری خوشه ای انتخاب شدند. ابزارهای جمع آوری اطلاعات شامل پرسشنامه های عدالت آموزشی (شامل 14 گویه در مقیاس 7 درجه ای لیکرت)، فرسودگی تحصیلی(15 گویه در سه حیطه ی خستگی تحصیلی(5 گویه)، بی-علاقه گی تحصیلی(4 گویه) و ناکارآمدی تحصیلی(6 گویه) و اخذ میانگین معدل بود. روایی پرسشنامه ها با نظر اساتید متخصص مورد بررسی قرار گرفت که مورد تأیید بود، همچنین ضریب آلفا کرونباخ پرسشنامه عدالت 86/0 و برای سه حیطه فرسودگی تحصیلی شامل خستگی، بی علاقه گی و ناکارآمدی تحصیلی 70/0، 82/0 و 75/0 برآورده شده است. از آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون های تی مستقل، آزمون پست هاک (بنفرونیو دانت) و ضرایب همبستگی پیرسون و اسپیرمن به منظور تجزیه و تحلیل اطلاعات استفاده شد. نتایج نشان داد که میانگین نمره ی عدالت آموزشی و فرسودگی تحصیلی کمتر از میزان متوسط بوده است همچنین میانگین(±انحراف معیار) معدل واحدهای پژوهش ( 47/1 ± ) 37/16 بود. همچنین ارتباط معنا داری بین عدالت آموزشی با فرسودگی تحصیلی وجود داشته است (02/0 = P)؛ ولی بین عدالت آموزشی با پیشرفت تحصیلی ارتباط معناداری مشاهده نشد (72/0 = P) عدالت آموزشی از جمله متغیرهایی است که می تواند بر میزان فرسودگی تحصیلی و پیشرفت تحصیلی دانشجویان تأثیرگذار باشد بنابراین ضرورت ایجاد فرصت هایی برای برقراری عدالت آموزشی از سوی استادان و مسؤولین دانشگاهی باید مدنظر قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Educational Equity,Academic Burnout and Achievement among Students at Kerman University of Medical Science

نویسندگان [English]

  • aazam heidarzadeh
  • Mahlagha Dehghan
  • Parisa Shahmohamadipour
  • Zeinab Taheri
  • Mansooreh Azizzade forouzi

چکیده [English]

Equality of education can affect student’s interest and motivation and even their educational burnout, and it could also help them succeed. The aim of this study was to determine relationship between educational equity, academic burnout and achievement among students of Kerman University of Medical Science. This cross-sectionalresearch was a descriptive correlational one. The population of the study wascomposed of all Medical Sciences students that 303 members were selected by cluster sampling method. Data was gatheredusing educational equity questionnaire (consisted of 14 items in 7-point Likert scale),academicburnout questionnaire made up of 15 items in three domains; academic fatigue (5 items),academic inappetence (4 items), and academic failure (6 items) and average of GPA, too. Moreover, its validity was optimal, and Cronbach's alpha coefficient of educational equity was 0/86, and for three domains of academicburnout includedacademic fatigue, inappetenc and failure were estimated 0/70, 0/82, 0/75, respectively. In addition, datawas analyzed by using ANOVA andthrough Independent t-test and posthoc tests such as ( Benfrony and Dant) and Pearson correlation coefficient.The reslut showed that the average score of educational equity and academicburnout were lower than the mean score. The meanaverage(±SD)of research subjects was 16/37 (1/47). Although the finding indicated a significant difference between educational equity and academicburnout (P= 0/02),there was no significant difference between educational equity and educational achievement (P= 0/72). Accordingly, eudcatinal equity can be one of the chief agents that can effect on academicburnout and education achievement;and it is necessary to establish opportunities for educational equity by teachers and faculty members.

کلیدواژه‌ها [English]

  • educational equity
  • Academic burnout
  • Educational Achievement
  • Student
1-Akbari Balootbangan, A, 2014, [Simple and Multiple Relationship between Self-efficacy, Achievement Goals, and Achievement Motivation in Predicting Academic Achievement among Students of Semnan University of Medical Sciences], Iranian Journal of Medical Education, Vol. 14,No. 9, Pp.796-805. (in Persian)
     
2-Azeimi, M, Piri, M, Zavaar, T, 2013, [Ralationship of academic burnout and self – regulated learning with academic performance of high school students], Research in curriculum planning, Vol. 10, No. 11, Pp. 116-128. (in Persian)
     
3-Capri, B, Gunduz ,B , Gokcakan, Z, 2011, [ Maslach Burnout Inventory-student forms Turkish: reliability and validity study], Journal of University Faculty of Education, Vol. 40, No. 1, Pp.134-147.
     
4-Charkhabi, M, Azizi Abarghuei, M , Hayati, D, 2013,[The association of academic burnout with self-efficacy and quality of learning experience among Iranian students], Springerplus, Vol. 2, No. 1, Pp. 677- 682. (in Persian)
     
5-Durah, A, Extremera, N, Rey L, Fernndez-Berrocal, P , Montalban ,F.M, 2006, [ Predicting academic burnout and engagement in educational settings: Assessing the incremental validity of perceived emotional intelligence beyond perceived stress and general self-efficacy]. Psicothema, Vol. 18, No. 3, Pp. 158-164.
     
6-Eldridge ,C, 2012, [ Principals leading for educational equity: social justice in action. doctoral dissertation. University of Maryland], Available from URL: http://drum.lib.umd.edu//handle/1903/12669.
     
7-Golparvar, M, 2010, [The role of academic ethics, justice and injustice in academic education in civil behavior].New journal of science education ,Vol. 5, No. 4, Pp. 25-41. (in Persian)
     
8-Golparvar, M, Javadian, Z , Mosahebi, M, 2011 [Structural model of relationship between educational justice with results and education satisfaction, and educational citizenship behaviors and educational cheating], Journal of Modern Thoughts in Education,Vol. 7, No. 1, Pp. 102-187. (in Persian)
     
9-Kuittinen, M, Merilainen, M, 2011, [The effect of study-related burnout on student perceptions], Journal of International Education in Business, Vol. 4, No. 1, Pp. 42-62.
     
10-Marzooghi, R, Heidari, M , Heidari, E, 2013, [The Impact of Educational Justice on Students’ Academic Burnout in the University of Social Welfare and Rehabilitation Science, Tehran, Iran], Journal of Medical Education Development Center, Vol. 10, No. 3, Pp . 328-334. (in Persian)
     
11-Moneta, GB, 2011,[Need for achievement, burnout, and intention to leave: Testing an occupational model in educational settings], Personality and Individual Differences, Vol. 50, No. 2, Pp 274–278.
     
12-Mikaeili, N, Afrooz ,G, Gholizade, L, 2013, [Relationship between self-concept and academic burnout academic performance of female students], Ravanshenasye madrese, Vol. 1, No. 4, Pp. 90-103. (in Persian)
     
13-Naami, A, 2010, [The relationship between quality of learning experience and academic burnout of MA students of Shahid Chamran University of Ahvaz], psychological studies journal, Vol. 5, No. 3,Pp. 1-13. (in Persian)
     
14-Oliveira, Rd, Caregnato, RCA, Camara ,SG, 2012, [Burnout syndrome in senior undergraduate nursing], ActavPaulista de Enfermagem, Vol. 25, No. 2, Pp. 54-60.
     
15-Rostami, Z, Abedi, MR, Schaufeli, W, Ahmadi, S.A , Sadeghi, AH, 2014, [The Psychometric Characteristics of Maslach Burnout Inventory Student Survey: A Study among Students of Isfahan University], Zahedan Journal of Research in Medical Sciences, Vol. 16, No. 9, Pp . 55-58. (in Persian)
     
16-Salmela-Alo, K, Kiuru, N, Pietikainen, M, et al, 2008, [Does school matter?The role of school contextin adolescents’ school-related burnout], European Psychologist, Vol. 13, No. 1, Pp. 12-23.
     
17-Samadi, SA, Golmohammadi, A , Khosravi, A, 2012, [Justice explained learners police training], Journal of Management Development and Support of Human Resources, Vol. 7, No. 25,Pp. 90-79. (in Persian)
     
18-Sanagoo ,A, Nomali ,M, Mahasti Jouybar, L, 2011,[Explanation of educational equity among Medical Sciences students: evaluation of Medical Sciences students opinions and experiences], Horizons of Medical Education Development, Vol. 4, No. 3, Pp. 39-43. (in Persian)
     
19-Sharififard, F, Nourozi, K, Hosseini, MA, Asayesh, H, Nourozi, M, 2014,[Related factors with academic burnout in nursing andparamedics students of Qom University of Medical Sciencesin 2014], Nursing Education, Vol. 3, No. 3,Pp. 68 – 59. (in Persian)
     
20-Tabibi, M, Ahmari Tehran, H, Soltani Arabshahi, K, Heidari, S, Abdi, Z, Safaeipour, R, 2011, [The Association between Spiritual Health and Academic Achievement in Medical Students of Qom University of Medical Sciences, 2011], Qom Univ Med Sci J , Vol. 7, No. 1, Pp. 72-78. (in Persian)
     
21-Ugwu, FO, Onyishi, IE , Tyoyima, WA, 2013,[Exploring the relationship between academic burnout, self-efficacy and academic engagement among Nigerian students], The African Symposium, Vol. 13, No. 2, Pp. 37-45.
     
22-Yang, H, 2004, [Factors affecting student burnout and academic achievement in multiple enrollment programs in Taiwan’s technical-vocational colleges]. Int J Educe, Vol. 24, Pp. 283–301.
     
23-Zhang, Y, Gan, Y, Cham, H, 2007, [Perfectionism, academic burnout and engagement among Chinese college students: A structural equation modeling analysis], Personality and Individual Differences, Vol. 43, No. 4, Pp. 1529-1540.