ارزیابی دیدگاه دانشجویان سال آخر دندانپزشکی نسبت به آموزش مهارت های بالینی در بخش های مختلف دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در سال94

ماشاءاله خانه مسجدی؛ لیلا بصیر؛ صدرا... شهرویی؛ سمانه خانه مسجدی

دوره 8، شماره 2، تیر 1396، صفحه 217-225