نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

2 کارشناسی ارشد پرستاری، بیمارستان سینا،دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 کارشناسی ارشد آموزش پزشکی، دانشکده علوم پزشکی آبادان، آبادان، ایران.

4 عضو هیات علمی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

این مطالعه نیمه تجربی یک سوکور با هدف تاثیر بکارگیری مدل همکارآموزش بالینی بر یادگیری شناختی و مهارت-های بالینی دانشجویان پرستاری در دانشکده پرستاری آبادان در سال 1392 انجام شد. جامعه آماری کلیه ی دانشجویان پرستاری ترم 8 به تعداد 31 نفر بودند که به صورت تخصیص تصادفی به دو گروه مداخله15 نفر و کنترل16 نفر تقسیم شدند. گروه کنترل به روش متداول توسط مربی دانشکده و گروه مداخله با روش همکارآموزش بالینی تحت نظر پرستار بالینی آموزش دیدند. ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه ی حیطه یادگیری شناختی بود که در اولین و آخرین روزکارآموزی توسط دانشجویان و چک لیست یادگیری مهارت های بالینی که در آخرین روزکارآموزی توسط مربیان تکمیل گردید. روایی به روش محتوایی با استفاده از نظر 7 نفر از مربیان هیات علمی و دو نفر از پرستاران بخش تالاسمی تعیین شد. پایایی پرسشنامه با روش test-retest و چک لیست با روشinter-reter به مقدار 98 درصد برآورد گردید. یافته ها نشان داد که میانگین نمرات قبل و بعد از آموزش بالینی در حیطه یادگیری شناختی در هر دو گروه با استفاده از آزمون آماری تی تست زوجی معنادار نبود (05/0<p). میانگین مهارت بالینی در گروه مداخله 88/2±23/16 در مقایسه با گروه کنترل89/2±66/13 به طور معناداری افزایش نشان داد(p<0/001). بکارگیری روش همکار بالینی در آموزش دانشجویان پرستاری می تواند منجر به ارتقاء سطح یادگیری شناختی و توسعه مهارت های بالینی شود، لذا استفاده از مدل همکار آموزش بالینی توصیه می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effect of Employing Clinical Teaching Associate Model on Cognitive Learning and Clinical Skills of Nursing Students

نویسندگان [English]

  • Leila Fakharzadeh 1
  • Seydeh Jamileh Hosseini 2
  • Neda Akbari- Nassaji 1
  • Sabrieh Khazni 3
  • Mohammad –Hosein Haghighi Zadeh 4

1 Faculty Member of Nursing Department, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran.

2 M.Sc of Nursing, Sina Hospital, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz,Iran.

3 M.Sc. in Medical education, Nursing Department, Abadan School of Medical Sciences, Abadan, Iran

4 Faculty Member, Statistics department, Health school, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

This semi-experimental study was conducted to investigate the effect of clinical teaching associate model on the cognitive learning and clinical skills of nursing students in Abadan Nursing School in 1392. The statistical population was all nursing students in eighth semester including 31 students who were randomly divided into two intervention and control groups of 15 and 16 students, respectively. The control group was trained by an academic staff through traditional method, whereas intervention group was educated under the supervision of a clinical nurse using clinical teaching associate model. The data gathering instrument was a cognitive learning domain questionnaire completed by students in the first and last day of internship program, and a clinical skills learning checklist filled out by academic staff in the last day of internship; its validity was determined through content method using viewpoints of 7 academic members and two nurses of Thalassemia ward. In addition, the reliability of the questionnaire and check list was estimated by 98% using test-retest and inter-rater methods, respectively. The results showed that the difference between the average scores before and after the clinical teaching, using paired t-test, in cognitive learning domain was not significant in both groups (p> 0.05). However, the average of clinical skills in the intervention group, 16.23 ± 2.88, showed a significant increase in comparisonto the control group, 13.66± 2.89, (p < 0.001). According to the present survey, employing clinical teaching associate method in training nursing students can lead to promotion of cognitive learning level and development of clinical skills. Therefore, it is recommended to use the clinical teaching associate model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Clinical Teaching Associate Model
  • Clinical teaching
  • Nursing Education
  • Learning
  • Clinical skills
1-Ahmadi, F 1379,How the clinical practice and quality of care services and nursing and midwifery Seminar.
     
2-Bahadoran, BC, Salamati, Gh 1380, Evaluation of nursing students meet expectations of clinical skills training of maternal and child health, Journal of Esfahan Nursing and Midwifery, Vol.16, Pp.60-82.
     
3-Corlett, J 2000, The Perceptions of nurse teacher’s student nurses and preceptors of the theory-practice gap in nurse education,Nurse Educ Today,Vol. 20, No.6, Pp 499-505.
     
4-Emerson,RJ 2006,Nursing education in the clinical sitting,MosbyEleviser.
     
5-Elcigil, A,Yildrim Sari, H 2007, Determining problems experienced by student in their work with clinical educators in turkey, Nurse Education today, Vol.27,No.5,Pp.84-91.
     
6-Ghiasvandian,S 2004, Study the effect of the CTA model on the quality of training courses of the nursing students in the hospitals of Tehran university of Medical Science, Teb&Tazkieh,Vol.52,Pp.10-17.
     
7-Hickey,G 1996, The Challenge of change in nurse education: traditionally trained nurses’ perceptions of project, Nurse Educ Today,Vol.16, No.6, Pp.296-389.
     
8-Mohammad Pour, Y, Khalil Zadeh, H, Habibzadeh, H, at al 1389, The effect of clinical education associate on nursing students' learning outcomes. Nursing and Midwifery,Vol.8, No.4, Pp.229-238.
     
9-Schofer,K, Collins, F 1996, A Nurse Service nursing education collaboration, Nursing Management, Vol.27, No.3, Pp. 59-61.
     
10-Ryan, KD 2004, Preceptor recruitment and retention, The Canadian nurse,Vol.100, No.6, Pp.18-22.
     
11-Salehi, Sh, Abedi, H 1380, Comparison between theoretical learning and clinical nursing services and the factors influencing the attitudes of students teachers and nurses, Iranian Journal of Medical Education,Vol.1, No.3,Pp.15 -43.
     
12-Mccready, T 2007, Portfolhes and the assessment of competence in nursin. Int J Nurse stud,Vol.44, No.1,Pp. 51-143.
     
13-Bourgeois, S, Drayton, N 2011,An innovative model of supportive clinical teaching and learning for undergraduate nursing students, Nurse Education in Practice,Vol.11, No. 2, Pp. 114-118.
     
14-Richardson,V, Fentiman, B, Nash, R, et al 2000:The Clinical Education Unit An enhanced Learning context for undergraduate nursing Students, Society of Australia.
     
15-Rahnavard, Z, Ahmadnejad, S, Mehran, Learning outcomes of clinical education of nursing students' clinical impact Associate model. Journal of Nursing and Midwifery Hyat,Vol.15, No.1, Pp. 61-70.
     
16-Lotfi, M, Zamanzadeh, V, Sheikhalipur, Z 1391,Effect of peer clinical teaching method on the education of operating room students, Nursing Education,No.1,Pp.77-83.
     
17-Parchebafieh, S, Lakdizeji, S, Ghiasvandian, Sh 1388,The Effect of Employing clinical EducationAssociate Model on clinical Learning of Nursing students, Education of Medical Sciences, Vol.9,No.3,Pp. 201-207.