نویسندگان

چکیده

آموزش بالینی زیر بنای تأمین نیروی انسانی کارآمد، متبحر و آگاه جهت رفع نیازهای جامعه است. هدف از این پژوهش، تعیین میزان دستیابی دانشجویان مامایی به حداقل های یادگیری در واحدهای تخصصی و موانع اجرای آن از دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور می باشد. در این مطالعه ی توصیفی، کلیه ی دانشجویان ترم آخر کارشناسی مامایی سال های 90 – 1389 به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزار گردآوری اطلاعات دو پرسش نامه ی مربوط به حداقل های یادگیری در واحدهای کارآموزی_کارورزی نوزادان و بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده بود. داده ها با نسخه ی 12 نرم افزار SPSS به صورت توزیع فراوانی و بررسی کلی با مقیاس مطلوب، نسبتاً مطلوب و نامطلوب تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش نشان داد که میزان دستیابی به حداقل-های یادگیری در واحد بخش نوزادان در 30 درصد موارد نسبتاً مطلوب و در 70 درصد موارد نامطلوب و در واحد بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده در 33/58 درصد موارد مطلوب و در 25 درصد موارد نسبتاً مطلوب و بقیه نامطلوب ذکر گردید. مهم ترین موانع اجرای یادگیری به ترتیب اهمیت، در واحد نوزادان: انتخاب محیط بالینی نامناسب، انجام کار توسط اینترن و رزیدنت، تعداد زیاد دانشجویان و مهارت و تجربه ی کم مربی و در واحد بهداشت مادر و کودک و تنظیم خانواده: تعداد کم بیماران و تعداد زیاد دانشجویان ذکر گردید. بنابراین بهتر است، حداقل های آموزشی بازنگری و با توجه به ماهیت کسب هر مهارت بالینی مجدداً تعریف و منطبق با نیاز فراگیران تنظیم شوند و استراتژی هایی برای رفع موانع اجرایی از جمله آموزش عملی بر روی مولاژ، انتخاب محیط بالینی مناسب و دوره های بازآموزی برای ارتقای مهارت های مربی اتخاذ شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluate the Achieving Rate to Learning Minimums in Neonate, Child, Mother Health, Family Planning Units, and Midwifery Students' Viewpoint of Performance Obstacles at Ahvaz Jundishapur University of Medical Science

نویسندگان [English]

  • Simin Montazeri
  • saeed pPourghaumi
  • Frahnaz chaab

چکیده [English]

Clinical education is infrastructure to provide efficient, skilled and knowledgeable manpower for removal needs of community. The aim of this study was to determine midwifery students' achieving rate to learning minimums in specialty units and its performance obstacles from midwifery Students' viewpoint of Ahvaz Jundishapur university of medical sciences. In this descriptive study,, all thelast term midwifery students in1389 – 90 academic year were selected through accessible sampling method. Data collection tools were two questionnaires related to learning minimums in neonate, child, and mother health and family planning units; the data was analyzed by SPSS 12 software as frequency distribution and total evaluating done within scale of desired, relatively desired and undesired. Afterwards, the finding of research indicated the rate of gaining to learning minimums in 30 percent and 70 percent of items in neonate unit was reported relatively desired and undesired; whereas in health and family planning Unit 58.33% and 25 % of items was reported desired and relatively desired and in other items was undesired. In addition, the most important obstacles of learning performance in neonate unit respectively included inappropriate selected clinical environment, doing tasks with intern and resident, numerous students, and low skill and experience of teacher, and in child, mother health and family planning unit consisted of small number of patients in comparison to vast majority of students. Therefore, it seems necessary to revise educational minimums then to be redefined again regarding to gaining nature of every clinical skills and to be adjusted coincide with students requirement and to consider strategies for removal of Performance Obstacles for example practical education on moulage, selection of appropriate clinical environment, and reeducation courses for promotion of clinical teacher skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning minimums
  • Performance obstacles
  • Clinical skills
  • suggesting minimums Learning minimums
  • suggesting minimums