نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه ارتودنسی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه دندانپزشکی کودکان، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

3 دانشجوی مقطع دکترای عمومی، دانشکده دندانپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

آموزش بالینی فرآیندی پویاست که درطی آن دانشجویان، با حضور بر بالین بیمار به تدریج ، تجربیاتی کسب می کنند و در تعامل با استاد و بیمار، مفاهیم آموخته شده را در عمل بکار می گیرند. دانشجویان به عنوان گروه هدف اصلی در آموزش بالینی، یکی از بهترین گزینه ها برای ارزشیابی این فرآیند و برنامه ریزی های آتی جهت بهبود آن هستند، لذا هدف از این مطالعه ارزیابی کیفیت آموزش بالینی از دیدگاه دانشجویان در بخش های مختلف دانشکده دندانپزشکی اهواز بود. پژوهش حاضر، یک مطالعه توصیفی مقطعی و جامعه آماری آن دانشجویان سال ششم بود. ابزار گرد آوری داده ها، پرسشنامه و شیوه گردآوری آن، به صورت میدانی بود. داده‌های حاصل از پرسشنامه با بکارگیری آمار توصیفی و تست کروسکال والیس با استفاده از نرم افزار SPSS ویرایش 19 تجزیه و تحلیل شد. در این بررسی30 نفردانشجو (17 مرد و 13 زن) با میانگین سنی 442/0±30/26 سال شرکت داشتند. ارزشیابی اساتید در بخش های مختلف تقریباً در حد قابل قبول و متوسط قرار داشت اما برنامه‌های آموزشی و امکانات آموزشی ضعیف ارزیابی شدند. از نظر دانشجویان بخش‌های بیماری های دهان و اطفال دارای بهترین عملکرد و بخش های پروتز ثابت و جراحی دارای ضعیف ترین عملکرد بودند. بطور کلی برنامه های آموزشی دانشکده نی ز به بازبینی مجدد دارد و امکانات آموزشی باید افزایش یابند تا به حد مطلوب برسند. اساتید نیز نیاز به بازآموزی مجدد داشته، تا به سطح خوب برسند .

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of Senior Dental Students’ Views related to practical Education in different departments in school of Dentistry, Jundishapur University of Medical Science, Ahvaz, 2015

نویسندگان [English]

  • Mashallah khanehmasjedi 1
  • Leila bassir 2
  • Sadrollah Shahroie 3
  • samaneh khanehmasjedi 3

1 Faculty Member of Orthodontics, School of Dentistry, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 Faculty Member of Pedodontist. School of Dentistry, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 General dentistry Student, School of Dentistry, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Clinical training is a dynamic process in which the students acquire experience by the patients’ bedside and gradually apply the concepts they learned practically by interacting with the instructor and patient. The students as the main target group in clinical training are one of the best options for evaluating this process and future planning to improve it. The aim of this study was to evaluate the quality of clinical training in the students’ view in the different departments of the Ahvaz dental School. This research was a descriptive and cross-sectional study. Its statistical population was included of the 6th year dental students. The data were collected in the field by questionnaire. Collected data were analyzed by descriptive statistic and Kruskal-Wallis test with SPSS software version 19. Thirty students (17 males and 13 females) with a mean age of 26/30 ± 0/442 years old were cooperating in this study. The evaluation of teachers was rather at an acceptable and medium level but the level of training program and facilities were poor. Frome the viewpoint of students Oral Medicine and Pediatrics departments had the best performance and the fixed prosthesis and Surgery departments had weaker performance. Training programs need to reassess and Educational facilities should be increased until they reach the optimal level. Teachers also need to have further retraining to reach a good level.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Educational Evaluation
  • Dentistry
  • clinical training
  • Ahvaz
1-Karl Haden, N, Andrieu, SC, Gregory Chadwick, D, et al 2006. The Dental Education Environment, ADEA Commission on Change and Innovation in Dental Education. J Dent Educ, Vol.70, No.12, Pp. 1265-1270.
     
2-Masella, RS 2005. Internal dental school environmental factors promoting faculty survival and success. J Dent Educ, Vol.69, No.4, Pp. 440-445.
     
3-Henzi, D, Davis, E, Jasinevicius, R, et al 2005, Appraisal of the Dental school learning Envirnment: The student, views. J Dent Educ, Vol.69, No.10, Pp. 1137-1147.
     
4-Divaris, K, Barlow, PJ, Chendea, SA, et al 2008, The academic environment: the students' perspective. Eur J Dent Educ, Vol.12, No.1, Pp. 120-130.
     
5-Giddon, DB 2006, Why dentists should be called oral physician now. J Dent Educ, Vol.70, No.2, Pp. 111-114.
     
6-Plasschaert, AJ, Holbrook, WP, Delap, E, et al 2005, Association for Dental Education in Europe. Profile and competences for the European dentist. Eur J Dent Educ. 2005; Vol.9, No.3, Pp. 98-107.
     
7-Haghparast, N, Sedghizadeh, P,P, Shuler, C.F, et al 2007, Evaluation of student and faculty perceptions of the PBL curriculum at two dental schools from a student perspective: a cross-sectional survey. Eur J Dent Educ, Vol.11, No.1, Pp. 14-22.
     
8-Till, F 2005, Climate studies: can students' perceptions of the ideal educational environment be of use for institutional planning and resource utilization? Med Teach. Vol.27, No.4, Pp. 332-337.
     
9-Henzi, D, Davis, E, Jasinevicius, R, et al 2007, In the students' own words: what are the strengths and weaknesses of the dental school curriculum. J Dent Educ. Vol. 71, No.5, Pp. 632-645.
     
10-Muirhead, V, Locker, D 2007, Canadian dental student’s perceptions of stress. J Can Dent Assoc, Vol.73, No.4, Pp. 323.
     
11-Morse, Z, Dravo, U 2007, Stress Level of dental student at the Fiji school of Medicine. Eur J Dent Educ, Vol.11, No.2, Pp. 99-103.
     
12-Omigbodun, O.O, Odukogbe, A.T, Omigbodun, A.O, et al 2006, stressors and Psychogical symptoms in student of medicine and allied health professions in Nigeria. Soc Psychiatry Psychiatr Epidemiol, Vol.41, No.5, Pp. 415-421.
     
13-Polychrouopoulo, A, Divaris, K 2005, Perceived Sources of Stress among Greek Dental Students. J Dent Educ; Vol.69, No.6, Pp.687-692.
     
14-Westerman, G.H, Grandy, T.G, Ocanto, R.A, et al 1993, Perceived Sources of Stress in the Dental School Environment. J Dent Educ; Vol.57, No.3, Pp. 225-231.
     
15-Miles, S, Leinster, S.J 2007, Medical Student Perception of their Educational Environment: Expected versus actual Pereceptions. Med Edu. Vol. 41, No.3, Pp. 265-272.
     
16-Gaengler, P, De Vries, J, Akota, L, et al 2002, Student selection and the influence of their clinical and academic environment on learning. Eur J Dent Educ. Vol.6, No. 3, Pp.8-26.
     
17-Humphris, G, Blinkhorn, A, Freeman,R, et al 2002, Psychological stress in undergraduate dental students: baseline results from seven European dental schools. Eur J Dent Educ. Vol.6, No.1, Pp. 22-29.
     
18-Leisnert, L, Mattheos, N 2006, The interactive examination in a comprehensive oral care clinic: a three-year follow up of students' self-assessment ability. Med Teach. Vol. 28, No.6, Pp. 544-548.
     
19-Poorheydary, M 2012, Assessment of students' views about the factors affecting the quality of clinical training. First International Conference on Management of change and improvement in education, Tehran, 2002 Aban, Tehran Univesity Pub. Pp. 174. (Persian)
     
20-Mojabi, B 2002, Evaluation of clinical skills in Qazvin Faculty of Dentistry through the students and teachers’ points of view. Journal of Qazvin University of Medical Sciences; Vol.6, No.2, Pp. 48-55. (Persian)
     
21-Abedini, S, Abedini, S, Mullahagha, T, et al 2008, Problems in clinical training of nursing students in Hormozgan university of medical sciences. Hormozgan Medical Journal; Vol.12, No.4, Pp. 253-249. (Persian)
     
22-Wachtel, H.K 1998, Student evaluation of college teaching effectiveness: a brief review. Assessment and Evaluation in Higher Education; Vol.23, No.2, Pp. 191-211.
     
23-Babaee, N, Jahanian, I, Bijani, A, et al 2014, Viewpoints of Dental Students about Practical Value of Educational Contents in Oral Medicine Department. Biannual Medical Education, Babol Univ Med Sci; Vol.2, No.1, Pp.35-40.
     
24-Ghorchiyan, N.G 1373, Cube analysis of quality in higher education. Research and Planning in Higher Education. Vol. 7, No. 8, Pp. 13-20.
     
25-Borazperdanjany, S, Fereiduni moghaddam, M, Lauriezadeh, M 2007, Clinical training of students at the School of Nursing and Midwifery, Tehran University of Medical Sciences. Journal of Medical Education Development Center; Vol. 5, No.2, Pp. 102-112. (Persian)
     
26-Faryab, J, Sinai, N 2008, Kerman dental school students in the clinical evaluation of the Objective Structured Clinical Examination (OSCE). Journal of Kerman Medical Education Development Center Vol.6, No.1,Pp. 34-39. (Persian)
     
27-Zanganeh, Z.B, Goya, Z 1996, Action research and its application in improving the quality of higher education in Iran. Tehran: Proceedings of the first seminar of higher education in Iran. Oct, Pp. 201.
     
28-Segers, M, Dochy, F 1996, Quality assurance in higher education: Theoretical consideration and empirical evidence studies in educational Evaluation; Vol. 22, No.2, Pp.115-137.
     
29-Azizi, F 2004, Medical Education, Challenges and Prospects. Tehran; Education and Student Affairs Department of the Ministry of Health , Treatment and Medical Education ; Pp. 735
     
30-Sanatkhani ,M, Molla, Z, Akbari, M 2009, Evaluation of the Students’ Perception about Clinical Education and Examination in Mashhad School of Dentistry (Iran) in. J Mash Dent Sch 2012; Vol.36, No.3, Pp. 211-222.
     
31-Ahmadinejad, Z, Ziaee, V, Morravedgi, A 2002, A survey on student`s satisfaction of clinical education and its related factor. Iranian Journal of Medical Education. Vol. 2,Pp.15-16
     
32-Khorasani, A, sorkhabi, DYM, Pardakhtchi, MH, et al 2011, A model for the quality analysis of Iranian State Universities on the basis of current quality models(systematic approach). Iranian Journal of Engineering Education; Vol. 20, No.48, Pp.25-50.
     
33-Sharififar, T, Dadgari, S, Roshandel, F, et al 2013 Improving the quality of continuing education for nurses in the field of military medicine with a needs assessment and review obstacles in the nursing alumni Aja Journal of Special Education Military Medical University. Autumn;Pp. 22-24.
     
34-Nazemi, E 1984, Teachers' attitudes toward nursing students in clinical training. Medical Journal of Mashhad University of Medical Sciences; Vol.27, No.2, Pp. 68-73. (Persian)
     
35-Delaram, M 2006, Clinical education from the viewpoints of nursing and midwifery students in Shahrekord University of medical sciences. Iranian Journal of Medical Education; Vol.6, No.2, Pp. 129-135. (Persian)
     
36-Polyzois, I, McLouglin, J, Kelly, A, et al 2010, Clinical teaching in restorative dentistry and the variation between students’ and supervisors’ perception of its effectiveness. Eur J Dent Educ; Vol.14, No.2, Pp. 92-98.