مقاله پژوهشی

ارزیابی دیدگاه کارورزان پزشکی عمومی پیرامون میزان رعایت کدهای اخلاقی آموزش دهندگان بالینی پزشکی در دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی در سال های 1400-1398

مرتضی رستگار؛ رامین حقیقی؛ محمدرضا صفدری؛ محمدرضا تقوی؛ امیر صابری؛ حسن نامدار احمدآباد