نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مطالعات تطبیقی در آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

2 عضو هیات علمی، گروه مطالعات مدیریت آموزش عالی، موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی آموزش عالی، تهران، ایران

10.22118/edc.2023.341221.2081

چکیده

مقدمه: امروزه، دانشگاه­ها به­طور فزاینده­ای استراتژی بین­المللی شدن را به­منظور کسب مزیت رقابتی در بازارهای ملی و بین­المللی اتخاذ می­کنند و در این راستا، جذب و پذیرش دانشجوی بین­المللی بسان گزینه کلیدی بین­المللی شدن دانشگاه­ها از اهمیت بسیاری برخوردار است. مقاله حاضر با هدف واکاوی انتظارات دانشجویان بین­المللی نسبت به دانشگاه و دیدگاه خبرگان آموزش عالی درخصوص بایدها و راهکارها برای جذب دانشجوی بین­المللی به رشته تحریر درآمده است.
روش کار: پژوهش از لحاظ هدف کاربردی است و با دیدمان کیفی انجام شد. مشارکت­کنندگان پژوهش را دو گروه شامل: دانشجویان بین­المللی شاغل به تحصیل در دانشگاه های دولتی ایران به تعداد 18 تن و خبرگان آموزش عالی دارای تجربه علمی و اجرایی در حوزه بین­المللی شدن آموزش عالی به تعداد 13 تن تشکیل دادند و گردآوری داده­ها با روش مصاحبه عمیق و نیمه­ساختاریافته صورت گرفت. داده­ها و اطلاعات گردآوری شده با استفاده از نرم­افزارهای NVivo و SPSS تحلیل شد.
یافته ­ها: یافته­ها نشان داد که انتظارات دانشجویان بین­المللی از دانشگاه محل تحصیل در سه گروه: (الف) یاددهی-یادگیری، (ب) خدمات اداری و پشتیبانی، و (ج) فرهنگی، راهنمایی و مشاوره دسته­بندی می­شود و بایدها در جذب دانشجوی بین­المللی در دو مقوله اصلی (الف) قوانین و مقررات، سیاست­های کلان آموزش عالی و (ب) دانشگاه و موسسات آموزش عالی قابل دسته­بندی است.
نتیجه ­گیری: یافته­های مقاله دیدگاه ذی­نفعان و خبرگان را واکاوی نمود و فرصت ارزشمندی برای بازاندیشی افزایش جذب دانشجوی بین­المللی در اختیار گذاشت. براساس یافته­های به­دست آمده، جمع­بندی صورت گرفت و پیشنهادهایی ارائه شد.

تازه های تحقیق

Mahtab Pouratashi (google scholar) (pub med)

Asghar Zamani (google scholar) (pub med)

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Rethinking the Increase of Attracting International Students, Based on the Analysis of the Viewpoints of Higher Education Experts and Students

نویسندگان [English]

  • Mahtab Pouratashi 1
  • asghar zamani 2

1 Faculty member, Comparative Studies in Higher Education, Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran

2 Faculty member, Higher Education Management Studies, Institute for Research and Planning in Higher Education, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract
Introduction: Today, universities are increasingly adopting the strategy of internationalization to gain a competitive advantage in national and international markets. Therefore, attracting and enrolling international students is crucial as the primary option for the internationalization of universities. This article aims to analyze the expectations of international students towards the university and the viewpoints of higher education experts regarding the requirements for attracting international students.
Methodology: The research was applied in terms of purpose, employing a qualitative method. The participants in the research consisted of: (a) 18 international students studying in public universities and (b) 13 experts in higher education with experience in the field of internationalization of higher education. Data collection was conducted through in-depth and semi-structured interviews. The gathered data and information were analyzed using NVivo and SPSS software.
Findings: The findings revealed that the expectations of international students from their university could be categorized into three groups: (a) teaching-learning, (b) administrative and support services, and (c) cultural guidance and counseling. The requirements for attracting international students could be categorized into two groups: (a) laws and regulations, macro policies of higher education, and (b) universities and higher education institutions.
Conclusion: The article analyzed the views of stakeholders and experts, providing a valuable opportunity for reconsidering the increase in attracting international students. Based on the findings, recommendations were made.
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • International student
  • attracting international students
  • expectations
  • university
  • content analysis
Hamidifar F, Yusoff K, Ebrahimi M. 2017. Leadership and management in the internationalization of higher education. Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol.23, No.1, Pp. 49-71.
Hasan LM Masri R. 2013. Factors Influence the Satisfaction of International Students at Private Universities in Malaysia. International Journal of Science and Research, Vol.4, No.8, Pp. 136-142.
Jalilvand H, Abdi M, shahidi M. 2020. Determining the Criteria for Attract foreign students in Iranian Medical Universities from the Viewpoint of Faculty Members. Iranian Journal of Medical Education, Vol.20, Pp. 194-204.
Khorasani A, Panahi M, Ghanbari R. 2022. Evaluation of university services quality: perspectives of international students in Iran. Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol.27, No.4, Pp. 55-82.
Lawrence Dennis J. Ammigan R. 2020. International student satisfaction: A new perspective. Retrieved from https://www.drjohndennis.com/post/international-studentsatisfaction-a-new-perspective
Molaei H. 2018. Investigating the Most Important Factors Affecting the Socio-Cultural Adaptation of International Students in Iran: A Case Study of International Students at the University of Tehran. Iranian Journal of Cultural Research, Vol.11, No.3, Pp. 131-159.
Nakhoda K, Hosseini MA, Mohammadkhani K, Ghorchian NG. 2020. A Model of Satisfaction Promotion for International Students in Universities of Medical Sciences in Tehran. Payavard, Vol.14, No.4, Pp. 297-310.
Nedelcu A, Ulrich C. 2014. Are we ready for international students? Our university as window and mirror. Procedia - Social and Behavioral Sciences, Vol.142, Pp. 90-96.
Pouratashi, M. Zamani A. 2021. Analysis of International Students' Issues and Expectations of Iranian Higher Education in the Corona Crisis. Higher Education Letter, Vol.14, No.54, Pp. 25-42.
SPRI.Sharif 2018. International mobility of students and graduates in Iran and the world. Tehran: Sharif University of Technology