نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علم اطلاعات و دانش‌شناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران

2 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت و سیاستگذاری سلامت، دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه کتابداری و اطلاع‌رسانی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی، دانشکده مدیریت و اطلاع‌رسانی پزشکی، دانشگاه علوم

4 عضو هیئت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی بوشهر، بوشهر، ایران.

10.22118/edc.2022.359393.2157

چکیده

چکیده
اهداف: آموزش بین‌حرفه‌ای با ایجاد تعاملات موثر باعث شکل‌گیری هویت بین حرفه‌ای می‌شود. هدف پژوهش حاضر تعیین میزان آمادگی دانشجویان علوم پزشکی بوشهر برای آموزش بین‌حرفه‌ای است.
مواد و روش‌ها: این مطالعه از نوع توصیفی-تحلیلی و مقطعی بوده و نمونه مورد بررسی شامل 342 نفر از دانشجویان دانشکده‌های پزشکی، پرستاری، پیراپزشکی، دندانپزشکی و بهداشت و تغذیه دانشگاه علوم پزشکی بوشهر بودند. ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه استاندارد مطالعه یمانی و همکاران بود. داده‌ها با نرم‌افزار Spss مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. در ادامه جهت تجزیه و تحلیل داده‌ها از آمار توصیفی شامل میانگین و انحراف معیار و آمار تحلیلی شامل تی تست، آنالیز واریانس یک طرفه و آزمون همبستگی پیرسون استفاده شد.
یافته‌ها: میانگین سن دانشجویان 48/2±64/21 و در این میان 68 درصد دختر و 32 درصد پسر بودند. 5/58% مقطع کارشناسی، 9/31 % مقطع دکترای عمومی بودند. 4/85% از دانشجویان در خوابگاه‌های دانشجویی سکونت داشتند. میانگین نمره کلی دیدگاه دانشجویان 01/7± 09/72 بود و بیش‌ترین نمره مربوط به گویه «یادگیری اشتراکی فراگیران رشته‌های مختلف در نهایت به نفع بیماران برای رفع مشکلاتشان می‌باشد» بود و کم‌ترین نمره به گویه« یادگیری اشتراکی به من کمک می‌کند تا محدودیت‌های خود را بشناسم» اختصاص داشت. بین دیدگاه دانشجویان و جنسیت ارتباط معنی‌داری وجود داشت (004/0=p-value). به طوری که میانگین نمره دیدگاه دانشجویان دختر برای آموزش بین حرفه‌ای بیش‌تر بود. اما رابطه‌ای بین دیدگاه دانشجویان و مقطع تحصیلی، دانشکده و سکونت آنان وجود نداشت.
نتیجه‌گیری: با توجه به آمادگی بالاتر از متوسط دانشجویان برای آموزش بین حرفه‌ای، پیشنهاد می‌گردد سیاستگذاران و تصمیم گیرندگان، برنامه‌های آموزشی هم سو با آموزش بین حرفه‌ای و کار تیمی جهت تعاملات موثر طراحی نمایند.

تازه های تحقیق

Sara Dakhesh: (google scholar)(PUB MED)

Hedayat Salari: (google scholar)(PUB MED)

Mojgan ZareiVenovel: (google scholar)(PUB MED)

Zinat Shababi:(google scholar)(PUB MED)

Atefeh Esfandiari*: (google scholar)(PUB MED)

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Study the readiness of students of Bushehr University of Medical Sciences for inter- professional education

نویسندگان [English]

  • Sara Dakhesh 1
  • Hedayat Salari 2
  • Mojgan Zareivenovel 3
  • Zinat Shababi 4
  • Atefeh Esfandiari 2

1 PhD Student, Department of Knowledge and Information Science, School of Education & Psychology, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member, Department of Health Policy & Management, School of Medicine, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

3 PhD Student, Department of Medical Library and Information Science, Student Research Committee, School of Health Management & Information Sciences, Iran university of Medical Sciences, Tehran, Iran.

4 Faculty member, Department of of Nursing, School of Nursing and Midwifery, Bushehr University of Medical Sciences, Bushehr, Iran.

چکیده [English]

Objectives: Interprofessional education forming interprofessional identity through effective interactions. This study aimed to assess the readiness of students at Bushehr University of Medical Sciences for interprofessional education.
Methods & Materials: This was a cross-sectional descriptive study; the sample included 342 students from the Medicine, Nursing, Paramedicine, Dentistry, Health, and Nutrition faculties at Bushehr University of Medical Sciences. Data were gathered through the standard questionnaire developed by Yamani et al. and analyzed using SPSS. Descriptive statistics (mean and standard deviation) and analytical statistics (t-test, one-way ANOVA, and Pearson correlation test) were employed to analyze the data.
Results: The average age of the students was 21.64 ± 2.48; 68% were female and 32% were male. 58.5% held Bachelor's degrees, and 31.9% were pursuing an MD. 85.4% of students lived in student dormitories. The mean overall score of the students' viewpoints was 72.09 ± 7.01. The highest mean score among the surveyed items was related to the item "Collaborative learning among learners from different fields is ultimately beneficial for patients to solve their problems," while the lowest mean score was related to the item "Collaborative learning helps me to know my limits." There was a significant relationship between students' viewpoints and gender (p-value=0.004), with the average being higher among female students. However, there was no relationship between students' viewpoints and their educational level, college, or habitation.
Conclusions: Given the acceptability of students' readiness (higher than the mean score), it is suggested that policy and decision-makers design training programs incorporating interprofessional education and teamwork for effective interactions.
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inter-Professional Education
  • Readiness
  • Collaborative Learning
  • Teamwork
Allen, M., Macleod, T., Zwicker, B., et al. 2011. Interprofessional education in chronic non-cancer pain. Journal of Interprofessional Care, 25(3), pp. 221-222.
Alzamil, H. and Meo, S.A., 2020. Medical students’ readiness and perceptions about Interprofessional Education: A cross sectional study. Pakistan Journal of Medical Sciences, 36(4), p.693.
Amini, B., Bigdeli S., Shirazi M., et al. 2016. Validity and Reliability of the “Readiness for Interprofessional Learning Scale (RIPLS)” in Iranian Context. Payavard, 10 (1), pp. 51-58. [In Persian].
Baker, D.P., Day, R. and Salas, E., 2006. Teamwork as an essential component of high‐reliability organizations. Health services research, 41(4p2), pp.1576-1598.
Barr, H., Freeth, D., Hammick, M., et al. 2006. The evidence bases and recommendations for interprofessional education in health and social care. Journal of interprofessional care20(1), pp.75-78.
Berger-Estilita, J., Chiang, H., Stricker, D., et al. 2020. Attitudes of medical students towards interprofessional education: A mixed-methods study. PloS one, 15(10), p.e0240835.
Bondevik, G.T., Holst, L., Haugland, M., et al. 2015. Interprofessional workplace learning in primary care: Students from different health professions work in teams in real-life settings. International Journal of Teaching and Learning in Higher Education, 27(2), pp.175-182.
Carlisle, C., Cooper, H. and Watkins, C., 2004. “Do none of you talk to each other?”: the challenges facing the implementation of interprofessional education. Medical Teacher, 26(6), pp.545-552.
Hertweck, M.L., Hawkins, S.R., Bednarek, M.L., et al. 2012. Attitudes toward interprofessional education: comparing physician assistant and other health care professions students. Journal of Physician Assistant Education (Physician Assistant Education Association), 23(2), pp. 8-15.
Irajpour A. 2011.  Inter-Professional Education: A Reflection on Education of Health Disciplines. Iranian Journal of Medical Education, 10 (4), pp. 452-463. [In Persian].
Irajpour, A., Alavi, M., 2012.  Readiness of postgraduate students of Isfahan University of Medical Sciences for inter professional learning. Iranian Journal of Medical Education, 11 (9), pp. 1050-1056. [In Persian].
khossravi shoobe, J., Khaghanizade, M., Parandeh, A., et al. 2019. Effectiveness of Educational Workshop Based on Interprofessional Approach in Changing Health Science Students’ Attitudes towards Interprofessional Learning and Collaboration. Educ Strategy Med Sci, 12 (4), pp.125-133. [In Persian].
Kim, Y.J., Radloff, J.C., Stokes, C.K., et al. 2019. Interprofessional education for health science students’ attitudes and readiness to work inter professionally: a prospective cohort study. Brazilian Journal of Physical Therapy23(4), pp.337-345.
Masoomi, R., Yamani, N. 2012. A Review on Interprofessional Education in Health Professionals’ Training. Iranian Journal of Medical Education, 11(9), pp. 1231-1240. [In Persian].
Mirzabeigi, M., Mahdi, E., Mirmehrabi, A., et al. 2022. Evaluation of effectiveness educational based on inter-professional approach on rate of empathy and inter-professional collaboration among nurses and physicians in emergency department during the Covid-19 pandemic. Quarterly Journal of Nursing Management, 2 (11), pp. 24-41. [In Persian].
Morison, S., Boohan, M., Jenkins, J., et al. 2003. Facilitating undergraduate interprofessional learning in healthcare: comparing classroom and clinical learning for nursing and medical students, Blackwell Publishing Ltd. Learning in Health and Social Care, 2 (2), pp. 92–104.
Raj, S., Kelly, D., Siddig, M., et al.  2022. Design and Evaluation of Interprofessional Training Program for Healthcare Students from Collectivistic Culture. Medical science educator32(2), pp.447-455.
Sharifian, S., Amini, S.B., Amini, S.N., et al. 2018. Preparedness of Final-year Students in Fields of Medicine, Nursing, and Midwifery Regarding Interprofessional Learning. J Med Educ Dev, 11 (30), pp. 32-39. [In Persian].
Singh, J., & Matthees, B. 2021. Facilitating interprofessional education in an online environment during the COVID-19 pandemic: A mixed method study. Healthcare, 9 (5), 567.
Vafadar, Z., Vanaki, Z., Ebadi A., et al. 2014a. Readiness of Postgraduate Health Sciences Students for Interprofessional Education. Educ Strategy Med Sci, 7 (5), pp. 301-308. [In Persian].
Vafadar, Z., Vanaki, Z., Ebadi, A. 2014b. Inter-professional education: The necessity for ethical growth in health domain. Journal of Medical Education and Development, 9(3), pp.18-34. [In Persian].
Vahabi. A., Vahabi. A., Vahabi. B., et al. 2016. Study the readiness of students of Kurdistan University of Medical Sciences for inter- professional education and related factors in 2015. Medical Education Journal, 4 (2), pp. 40-46. [In Persian].
Wilhelmsson, M., Ponzer, S., Dahlgren, L-O, et al. 2011. Are female students in general and nursing students more ready for teamwork and interprofessional collaboration in healthcare? BMC Medical Education, 11(1), pp.15.
Yamani, N., Jafae, R., Karimi, H., et al. 2015. Medical, nursing and radiology students Readiness for Interprofessional Education in Mashhad University of Medical Sciences. J Med Educ Dev, 8 (17), pp. 113-121. [In Persian].
Yildirim, A., Ates, M., Akinci, F., et al. 2005. Physician–nurse attitudes toward collaboration in Istanbul's public hospitals. International Journal of Nursing Studies,42(4), pp. 429-437.