نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی،گروه سلامت در بلایا و فوریتها، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

2 دکترای علوم اقتصادی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران

3 عضو هیئت علمی، مرکز تحقیقات علوم مدیریت و اقتصاد سلامت، پژوهشکده مدیریت سلامت، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران، گروه سلامت در بلایا و فوریتها، دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی ایران، تهران، ایران.

10.22118/edc.2023.357198.2149

چکیده

مقدمه : الویت بندی نیازهای آموزشی مدیران در حوزه سلامت و ایجاد ارتباط بین این نیازها و نیازهای جامعه برای پاسخگویی بهتر بسیار مهم است. در این راستا، مطالعه  حاضر با هدف تعیین نیازهای دانشی و مهارت‌های مورد نیاز دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی به عنوان مدیران آینده جامعه سلامت انجام پذیرفت .
روش کار: مطالعه حاضر  توصیف است که به روش پیمایشی  در سال 1400-1401انجام شد. دانشگاه‌های علوم پزشکی مستقر در کلان منطقه 10 به عنوان محیط پژوهش در نظر گرفته شد ، پژوهشگران ، ابتدا مستندات و ابعاد موجود در خصوص شاخص های دانشی و مهارتی استخراج کرده و سپس پرسشنامه تدوین و مورد سنجش قرار دادند . 
یافته ها : ابزار مهارتی و دانشی در آموزش دانشجویان به صورت پرسشنامه 35 گویه در دو بخش دانشی با 6 سوال  و مهارتی با 29 سوال طراحی گردید همچنین پرسشنامه دارای روایی صوری و محتوایی مناسبی بود(99/0  CVR= و 96/0CVI= ) آلفای کرونباخ تمام حیطه ها و کل ابزار طراحی شده نیز 97/0  برآورد شد که نشان دهنده پایایی قابل قبول ابزار می باشد. 
نتیجه گیری:"ارتقای دانش شناخت تشکیلات و ساختار سازمانی حوزه سلامت"، "بهبود مهارت‌های ارتباط با نیروی انسانی، اولویت‌بندی مشکلات و مسائل اخلاقی در سیاست‌گذاری ‌ها" بیشترین نیاز دانشجویان بود. ابزار دانش و مهارتی دانشجویان مدیریت خدمات بهداشتی درمانی می‌تواند نیازهای دانشی و مهارت مدیران آتی را ارزیابی و در راستای پاسخگویی به نیازهای جامعه و اثربخشی نیروی انسانی کمک شایانی نماید.

تازه های تحقیق

Maryam Soleimani Movahd (google scholar) (PUB MED)

Fahima Barghi Shirazi (google scholar) (PUB MED)

Shandiz Moslehi (google scholar) (PUB MED)

 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Designing, localizing and building a tool to determine the skill and knowledge needs of health services management students

نویسندگان [English]

  • fahimeh Barghishirazi 1
  • Maryam Soleimani Movahd 2
  • Shandiz Moslehi 3

1 Department of Health in Disasters and Emergencies, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

2 Economics (Ph.D.), Education Development Center (EDC), Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran

3 Management and Economics Research Center, Health Management Research Institute and Department of Health in Disasters and Emergencies, School of Health Management and Information Sciences, Iran University of Medical Sciences, Tehran, Iran.

چکیده [English]

Abstract
Introduction: It is very important to prioritize the educational needs of managers in the field of health and establish a connection between these needs and the needs of society for a better response. In this regard, the present study was conducted with the aim of determining the knowledge needs and skills needed by healthcare management students as future managers of the health society.
Materials and methods: The universities of medical sciences located in the metropolis of Region 10 were considered as the research environment.
Results: The researchers first extracted the available documents and dimensions regarding knowledge and skill indicators and then compiled and evaluated a questionnaire. A skill and knowledge tool was designed in the form of a 35-item questionnaire with 6 questions on skills and 29 questions on knowledge. Also, the questionnaire had adequate face and content validity (CVR = 0.99 and CVI = 0.96). Cronbach's alpha for all areas and the total of the designed tool was estimated at 0.97, which indicates the acceptable reliability of the tool.
Conclusion: "Improving the knowledge of organizations and the organizational structure of the health field", "Improving communication skills with human resources, prioritizing problems, and ethical issues in policy-making" were the most needed by the students. The knowledge and skill tools of health service management students can evaluate the knowledge and skill needs of future managers and help in meeting the needs of society and the effectiveness of human resources.
Extended Abstract
Introduction: In today's changing environment, successful management is impossible without continuous personal development. Therefore, the development and training of managerial skills are one of the requirements for the development and progress of organizations. In other words, every development and change in the organization requires the development and training of the managers of that organization. Nowadays, successful organizations try to use managerial and organizational transitions to survive and continue their activities and enter the global competition. Accepting this transformation requires tools. One of them is the use of appropriate methods to attract talents and train future managers with the approach of competency-based selection and competency planning. Considering the transition to the meritocracy system, this is more significant in all organizations, especially those that rely more on knowledge forces. Managers must have certain characteristics, abilities, competencies, and skills to be effective. Therefore, the present study was conducted with the aim of identifying skills and knowledge in the training of students in the field of healthcare management as qualified people to obtain managerial positions in the hospital.
Materials and methods: The research is done in three stages. The first step was to review the available articles and documents with a systematic study, then to design a researcher-made questionnaire, and to assess the skills and knowledge gaps in the education of healthcare management students in the 10th region. The first step was to collect the required data using a systematic review method. Persian national databases and the country's medical research information portal including SID, Magiran, IranDex, and international English databases including Google Scholar, PubMed, EMBASE, Web of Science, Scopus were searched. According to PRISMA guidelines, the titles, abstracts, and entire articles are evaluated respectively and then analyzed using thematic analysis. Second and third stages: Second and third stages: Questionnaires are considered the most important tools for collecting data in different fields. Therefore, based on the results obtained from the previous stage, the questionnaire was prepared by the research team. Its validity and reliability were measured using Cronbach's alpha and polling. The studied community includes experts in this field, according to the principle of expertise, which includes faculty members in the field of health management. To measure validity, content validation was calculated with two criteria, CVI and CVR. In order to calculate these two criteria, the evaluation form was sent to 7 experts with the qualifications of faculty members or senior managers in the health field. A 7-person panel of experts with the mentioned conditions examined and judged the issues arising from the systematic review in three ranges: "necessary", "useful but not necessary," and "not necessary." The content validity of the questionnaire was measured using I-CVI and S-CVI. The panel of experts (7 people) answered a questionnaire with a Likert spectrum from inappropriate to completely appropriate, with numbers 1 to 4, regarding the relevance of the questions, their clarity, and fluency. To calculate the CVI of each item, the ratio of experts who gave 3 and 4 points to the question was calculated over all experts. In order to determine reliability, the Cronbach's alpha statistical method was used in SPSS software.
Results and discussion: In the first stage, among the 7083 studies searched in the databases with the syntax search term, based on the correspondence of the title and abstract of the articles with the inclusion and exclusion criteria of this study, finally 13 articles were included and analyzed with the thematic approach. Based on the findings of this study, to identify the knowledge and skills of students in the field of healthcare management, the findings are divided into two main categories and fourteen subcategories, including: factors related to knowledge (awareness of the structure and processes of the health field - knowledge of management sciences) and factors related to skills (planning, coordination, organization, leadership, control and evaluation, management of financial resources and budgeting, service management, communication and information management, human resource management, implementation of collaborative and team activities, crisis management, innovation, entrepreneurial recovery, policy and decision-making). For validity measurement, content validation (Content Validation) was calculated with two criteria CVI and CVR. The calculated CVRs, after comparison with the minimum acceptable value of 0.99 for 7 experts, led to the elimination of 36 items out of 71 items found in the systematic review. The content validity of the questionnaire was measured using I-CVI and S-CVI. The content validity indices were acceptable, with the minimum value of I-CVI (with a minimum acceptable value of 0.85 for 7 experts) being 0.71 for the items excluded from the study, and the minimum value of I-CVI for the items remaining in the study being 0.86. The value of S-CVI was 0.96. Thus, a questionnaire with 35 items was distributed online among the students of Health and Medical Services Management in the 10th region. To determine reliability, the Cronbach's alpha statistical method was used in SPSS software. According to the results of Cronbach's alpha coefficient with a value of 0.97, high reliability of the questionnaire items was obtained, and therefore, the data obtained from it can be trusted. Based on the Kolmogorov-Smirnov test, the normality of the data was confirmed. After performing the T-test and based on the analysis of the coefficients, a significance was found between the knowledge and management skills of health department managers (at a confidence level of 95 percent). Therefore, the highest score of skill items based on work experience belongs to the questions of "strategic planning skills", "the ability to communicate with human resources", "the skill of guiding employees in line with organizational goals", and "considering ethical issues in decision-making and policy-making".
Conclusion: Health sector management has special sensitivity due to its existential philosophy and its differences with other service sectors. In this regard, the role of the manager is very important. Therefore, decision-makers and policymakers should think carefully about the selection and appointment of hospital managers and evaluate and assess this group in terms of the abilities and skills necessary to manage such an important service sector. Therefore, it is suggested that practical and skill-based training should be emphasized for students of healthcare management to be more suitable to face the challenges of the real world and to be able to respond to the needs of society. Internship management groups should be implemented in the form of separate units in the field of policy-making, ethics, problem prioritization, crisis management, and constructive and effective interaction with human resources.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "tools"
  • "knowledge"
  • "skills"
  • "responsive training"
  • " management"
ADINDU, A. 2013. Management training and health managers perception of their performance in Calabar, Nigeria. Management in Health, Vol.5, No.12, pp.109-128.
AHANCHIYAN, M. & ZOHOURPARVANDEH, V. 2009. The relationship between managers’ managarial knowledge and organizational effectiveness and well-being of high schools in Mashhad. Educational researches, Vol.5, No.10, pp.1-6[in Persian].
ALIABADI, F. J., FAROOQ, M. B., SHARMA, U. & MIHRET, D. G. 2021. Institutional work and the interplay of stability and change in public budgeting reform: the case of public universities in Iran. Accounting, Auditing & Accountability Journal. Vol.3, No.1, pp.11-28
BARATI, O., KAMERRNEYA, M., SADEKI, A. & SEYAVOSI, E. 2020. Skills, capabilities, and requirements of hospital managers: A qualitative study. Journal of Qualitative Research in Health Sciences,. Vol.5, pp.17-28. [in Persian]
BARATI, O., SADEGHI, A., KHAMMARNIA, M., SIAVASHI, E. & OSKROCHI, G. 2016. A qualitative study to identify skills and competency required for hospital managers. Electronic physician Vol.5;pp.119-128. [in Persian]
DAOUK‐ÖYRY, L., SAHAKIAN, T. & VAN DE VIJVER, F. 2020. Evidence‐Based Management Competency Model for Managers in Hospital Settings. British Journal of Management. Vol.2, No.4, pp.101-118
DAOUK‐ÖYRY, L., SAHAKIAN, T. & VAN DE VIJVER, F. 2021. Evidence‐based management competency model for managers in hospital settings. British Journal of Management, Vol.3, No.1, pp.10-18
FURMENTI, M., BARBARA, A., VOGLINO, G. & BELTRAMELLO, C. 2021. Assessment of the healthcare managerial skills offered by the Italian post-graduate schools of public health. Ann Ig, Vol.3, No.5, pp.141-151
KAKEMAM, E. & DARGAHI, H. 2019. Competencies gap in hospital management in Tehran, Iran: a cross-sectional survey. Journal of Health Management, Vol.5, No.6 pp.454-464
KAKEMAM, E., JANATI, A., MOHAGHEGH, B., GHOLIZADEH, M. & LIANG, Z. 2021. Developing competent public hospital managers: a qualitative study from Iran. International Journal of Workplace Health Management. Vol.6, No.4, pp.189-201. [in Persian]
KARIMI, L., LEGGAT, S. G., BARTRAM, T. & RADA, J. 2020. The effects of emotional intelligence training on the job performance of Australian aged care workers. Health care management review Vol.7 No.12, pp.502-512.
KEBEDE, S., MANTOPOULOS, J., RAMANADHAN, S., CHERLIN, E., GEBEYEHU, M., LAWSON, R. & BRADLEY, E. H. 2012. Educating leaders in hospital management: a pre-post study in Ethiopian hospitals. Global Public Health, Vol.7, No.4, pp.174-191.
LAWSHE, C. H. 1975. A quantitative approach to content validity. Personnel psychology, 28, 563-575.
MAHFOOZPOUR, S., MARZBAN, S. & NAZARI-SHIRKOUHI, S. 2019a. Selection criteria of public hospital managers in Iran health system. Journal of Health Administration, Vol.9, No.3, pp.222-234. [in Persian].
MAHFOOZPOUR, S., MARZBAN, S., NAZARI-SHIRKOUHI, S. & NAYERI, E. 2019b. Selection criteria of public hospital managers in Iran health system. Journal of Health Administration (JHA), 22. . [in Persian]
MALMOON, Z., TOURANI, S., MALEKI, M. & JAFARI, M. 2020. Future competencies for hospital management in developing countries: Systematic review. Medical Journal of the Islamic Republic of Iran, Vol.3, No.1, pp.110-124. [in Persian]
MARTELL, C. R. & DOUGHERTY, R. M. 1978. The Role of Continuing Education and Training in Human Resource Development: An Administrator's Viewpoint. Journal of academic librarianship, Vol.4, No.10, pp.151-171.
MOGERE, D. & MUGA, R. 2014. Assessment Of Management And Leadership Skills, Competencies And Ability Among Health Care Managers Working In Level 3, 4 And 5 Hospitals, Nyanza Province–Kenya. Value in Health, 17, A148-A149.
MORADI, F., TOGHROLI, R., ABBAS, J., ZIAPOUR, A., LEBNI, J. Y., AGHILI, A., BAHARIRAD, N., MOHSENI, M. & SOROUSH, A. 2020a. Hospital managers' skills required and onward challenges: A qualitative study. Journal of education and health promotion, Vol.8, No.2, pp.228-242. [in Persian]
MORADI, F., TOGHROLI, R., ABBAS, J., ZIAPOUR, A., LEBNI, J. Y., AGHILI, A., BAHARIRAD, N., MOHSENI, M. & SOROUSH, A. 2020b. Hospital managers’ skills required and onward challenges: A qualitative study. Journal of Education and Health Promotion Vol.9, No.5, pp.302-315. [in Persian].
MOSLEHI, S., ATEFIMANESH, P., ASIABAR, A. S., AHMADZADEH, N., KAFAEIMEHR, M. & EMAMGHOLIZADEH, S. 2016. Does outsourcing paramedical departments of teaching hospitals affect educational status of the students? Medical journal of the Islamic Republic of Iran, Vol.5, No.1, pp.404-415. [in Persian].
MOSLEHI, S., MANESH, P. A. & ASIABAR, A. S. 2015. Quality measurement indicators for Iranian Health Centers. Medical journal of the Islamic Republic of Iran, Vol.29, No6 pp.117-128. [in Persian]..
OCHONMA, G., NWANKWOR, C. A., HENRY-ARIZE, I., IGWE, S. E., NWODOH, C. O., INGWU, J. A., ANI, G. J. & DYAGES, E. O. 2018. Managerial competency among hospital managers: does experience on the job matter. Int J Soc Sci Manag Res, Vol.4, No1 pp.88-102.
OMAR, M., GEREIN, N., TARIN, E., BUTCHER, C., PEARSON, S. & HEIDARI, G. 2009. Training evaluation: a case study of training Iranian health managers. Human resources for Health, Vol.7, No1 pp.1-14.
SAINI, K. M. & PILLAI, S. 2021. Bhaktivedanta Hospital: Managing Healthcare With Spirituality. SAGE Business Cases. SAGE Publications: SAGE Business Cases Originals. Vol.3, No8 pp.80-102
SUPIC, Z. T., BJEGOVIC, V., MARINKOVIC, J., MILICEVIC, M. S. & VASIC, V. 2010. Hospital management training and improvement in managerial skills: Serbian experience. Health policy, Vol.8, No9 pp.89-99.
TABIBI, S. J. & NASIRIPOOR, A. 2013. Relationship between managers communication skill and staff motivation in Modarres hospital of Tehran. Journal of Hospital, Vol.12 ; pp.73-80.
TERZIC-SUPIC, Z., BJEGOVIC-MIKANOVIC, V., VUKOVIC, D., SANTRIC-MILICEVIC, M., MARINKOVIC, J., VASIC, V. & LAASER, U. 2015. Training hospital managers for strategic planning and management: a prospective study. BMC medical education, Vol.15, pp.1-9.
TEVIS, S. E. & KENNEDY, G. D. 2020. Building relationships with hospital administrators. Building a Clinical Practice. Springer. Vol.2, No7; pp. 345-359.