بررسی میزان آگاهی و دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ‌در رابطه با راهکارهای بلند مدت و کوتاه‌مدت یادگیری الکترونیکی ترکیبی: یک مطالعه‌ی مقطعی

داریوش رخ افروز؛ ندا صیادی؛ اشرف السادات حکیم

دوره 3، شماره 3، آبان 1391، صفحه 30-38