نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکدة پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 کارشناس EDC ، دانشگاه علوم پزشکی یاسوج، ایران

3 عضو هیئت علمی دانشکدة پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

یکی از وسایل کمک آموزشی که در آموزش می‌توان مورد استفاده قرارداد ویدیو است. امروزه استفاده از وسایل آموزشی چندرسانه‌ای نقش مهمی در یادگیری ایفا می‌کند. پژوهش حاضر با هدف ارزشیابی میزان یادگیری دانشجویان در آشنایی با مهارت‌های بالینی از طریق تدریس به روش پرسش و پاسخ و توضیحی، و آموزش از طریق فیلم ویدیویی طراحی گردید. در این مطالعه 100 دانشجو در رشته‌های پرستاری (80 نفر) و فوریت‌های پزشکی (20 نفر) به مدت یک نیمسال تحصیلی تحت آموزش با روش پرسش و پاسخ و توضیحی به همراه فیلم ویدیویی قرار گرفتند. سپس میزان رضایت دانشجویان با استفاده از پرسش‌نامه، و میزان یادگیری به کمک ارزشیابی تحصیلی در پایان ترم بررسی شد. داده‌های جمع‌آوری‌شده نشان داد که میزان رضایت از این روش آموزشی در بین دانشجویان 80% و پیشرفت یادگیری40 % بود. همچنین دانشجویان در این روش، مفاهیم درسی را به صورت معنادار آموخته بودند (01/0 = P) و کارایی بهتری در انجام مهارت داشتند. می‌توان از آموزش چندرسانه‌ای به همراه دیگر روش‌های تدریس برای بهبود روند آموزش و افزایش میزان رضایت در بین یادگیرندگان از طریق یادگیری معنی دار بهره جست، و به این شیوه کارآیی دانشجویان را در انجام این مهارت‌های بالینی مهم افزایش داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Software designed especially clinical skills of medical students and paramedical way multimedia

نویسندگان [English]

  • Daryosh Rokhafroz 1
  • Neda Sayadi 1
  • Ashraf sadat Hakim 1
  • Tahereh Talaee 2
  • Alireaz Olapour 3

1 Faculty member of Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

2 Expert EDC, Yasuj University of medical sciences, Yasuj ,Iran

3 Faculty member of Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

One of the teaching aids in education that can be used is a video. Today using multimedia educational tools plays important role in learning. In this study the aim was designed to evaluating the learning outcomes of students in O Clinical Skills through teaching method, and question and answer explanation and education through the video. In this study, 100 students in the fields of nursing (80) and Emergency Medicine (20) in the one semester were under comparative education question and answer with explanation and video. Then by using student satisfaction questionnaire and the learning was examined by educational assistance at the end of term. After collecting data were analyzed by using descriptive and analytical statistics software SPSS version 15. The results showed that satisfaction of these training methods among students in 80% and learning progress had 40%. As well as the learning of students in this way were meaningful, (P=0.01) and had the skills to do better efficiency. Multimedia teaching with training to improve the process and increasing satisfaction among learners through meaningful learning. And in this way increase student performance do these important clinical skills.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Software
  • Clinical skills
  • Students
  • Multimedia education
Bastable, S, 2003, Nurse educator principles of teaching and learning for nursing practice, Boston, Jones and bartlett publishers.
Favlo, D, 1995, Education evaluation, what are the outcome, Advance in renal therapy, Vol.2,No.3,Pp.227-233.
Giacoma, T, Ingersol, G, L, Williams, M, 1999, Teaching video effect on renal transplant patient outcome, ANNA journal, Vol.26,No.11,Pp.23-29.
Howard-Quijano1,Y.M, Huang. Matevosian, R, Kaplan, R, 2008, Steadman Video-assisted instruction improves the success rate for tracheal intubation by novices, British Journal of Anaesthesia,Vol.101,No.4,Pp.568–572.
Mahler, H.L, kulic, J.A, 1998, Effects of preoperatory videotapes on self- efficacy belifs and recovery from coronary bypass surgery, Ann Behav Med, Vol.20,Pp.39-46.
Poormirza Kalhori, R, 2002, Survey effect of education of respiratory test on the indication rate of acute respiratory complication and time of admitted in the patients with CABG in emem ali hospital of Kermanshah, Teze of master nursing, Tehran university, nursing college.
Richard, E, Mayer, L, Moreno, R, 2002, Animation as an aid to multimedia learning educational, psychology review, Vol.14,No.1.