نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد رشته داخلی – جراحی، گروه پرستاری داخلی-جراحی، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیئت علمی، گروه پرستاری داخلی – جراحی، مرکز تحقیقات مراقبت پرستاری در بیماریهای مزمن ، دانشکده پرستاری مامایی ، دانشگاه علوم

3 عضو هیئت علمی، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

4 عضو هیئت علمی، گروه آمار، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

10.22118/edc.2023.362272.2176

چکیده

مقدمه: آموزش بالینی نقش مهمی در دستیابی دانشجویان پرستاری به صلاحیت بالینی ایفا می کند. هوش اخلاقی از پارامترهای  مهم محیط بالینی در دستیابی به اهداف کارآموزی و کسب صلاحیت بالینی است. هوش اخلاقی ابعادی مانند مسئولیت پذیری، تعهد، قبول اشتباهات، اعتماد و همدلی را که  درکسب صلاحیت بالینی برای دانشجویان پرستاری حائز اهمیت است می سنجد. هدف از مطالعه تعیین وضعیت هوش اخلاقی و رابطه ی بین هوش اخلاقی و صلاحیت بالینی دانشجویان می باشد.
روش کار: این مطالعه کاربردی از نوع توصیفی – همبستگی است که با مشارکت دانشجویان پرستاری در استان خوزستان در سال 1399 انجام شد. حجم نمونه بر اساس جدول مورگان برآورد شد. پس از حذف تعداد 299 نفر محاسبه شد. روش نمونه گیری، تصادفی-طبقه ای و ابزار گردآوری داده ها، پرسشنامه استاندارد هوش اخلاقی و پرسشنامه صلاحیت بالینی پرستاری در دوره بالین می باشد. داده ها با استفاده از ضریب همبستگی پیرسون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
یافته ها: نتایج  نشان داد دانشجویان در ابعاد درستکاری، مسئولیت پذیری، بخشش و دلسوزی وضعیت متوسط دارند. همچنین بین هوش اخلاقی و  صلاحیت بالینی رابطه ی مثبت و معنی دار وجود دارد (001 /0>P، 602/0 r=). تمام ابعاد هوش اخلاقی، رابطه مثبت و معنی دار با صلاحیت بالینی داشت (001/0>P).
نتیجه گیری: نظر به اکتسابی بودن هوش اخلاقی و ارتباط مستقیم آن با صلاحیت بالینی توصیه می شود از آموزش هایی تخصصی جهت رشد هوش اخلاقی دانشجو به منظور افزایش صلاحیت بالینی آنان و ارتقاء سطح علمی دانشگاه بهره برد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The relationship between moral intelligence and clinical competence in nursing students in Khuzestan province, 2019

نویسندگان [English]

  • Mohsen Moslemirad 1
  • Nasrin Elahi 2
  • dariosh rokhafroz 3
  • Mohamad Hosin Haghighizadeh 4

1 MSc student, Department of Nursing and Nursing Care Research Center in Chronic Diseases, School of Nursing & Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 *: Faculty member, medical–surgical nursing, Department of Nursing and Nursing Care Research Center in Chronic Diseases, School of Nursing & Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 Faculty member, Department of Nursing and Nursing Care Research Center in Chronic Diseases, School of Nursing & Midwifery, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

4 Faculty member, Department of satistically School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Introduction: Clinical education plays an important role in achieving clinical competence of nursing students. One of the parameters of the clinical environment that seems to help in achieving the goals of internships is moral intelligence. The current research aims to determine the relationship between moral intelligence and clinical competence in nursing students in Khuzestan province 2019.
methods: This practical study was conducted in 2019 with the participation of nursing students in Khuzestan province. The method of data collection and analysis is descriptive and correlational. The sample size was estimated to be 321 people based on Morgan's table, which by removing distorted information. The number of 299 people was calculated. The sampling method is random-stratified and the data collection tool is the moral intelligence standard questionnaire and the nursing clinical competence questionnaire in the clinical period. Data were analyzed using Pearson's correlation coefficient.
Results: The findings showed that students have an average status in terms of honesty, responsibility, forgiveness and compassion. Also, there is a positive and significant relationship between moral intelligence and clinical competence (P<0.001, r=0.602). All dimensions of moral intelligence had a positive and significant relationship with clinical competence (P<0.001).
Conclusion: Due to the fact that moral intelligence is acquired and related to clinical competence, trainings that lead to the growth of students' moral intelligence can increase clinical competence and ultimately raise the academic level of the university.
Keywords: moral intelligence, clinical competency, nursing, student.

کلیدواژه‌ها [English]

  • "moral intelligence"
  • "clinical competency"
  • "nursing"
  • "student"
Haj Bagheri A, Eshraqi, N. 2018, Nurses' clinical competency: A descriptive study. Iranian Journal of Nursing. Vol.31.No .111.Pp 52-64.
Amini M, Rahimi H, Godali H, et all. 2015, Ethical intelligence of hospital nurses in Kashan City. Training and ethics in nursing.Vol .4.No .1. Pp59-66.
Asgari A, Ali Mohammadzadeh Kh, Hejazi Sh. 2017, Relationship between ethical intelligence and anger in nurses of emergency departments of hospitals affiliated to Kashan University of Medical Sciences. Journal of Health and Care.Vol. 19. No. 4.Pp 263-271
Arshiha MS, Layegh Talari KH, Noghani F, et all, 2016, The relationship between moral intelligence and communication skills among nursing students. Medical Ethics and History of Medicine,Vol. 9. No. 3. Pp.44-54.
Azadmanesh Y, Azimian J, Zeighami R, et all.  2013, correlation Between Learning Styles and the Characteristics of Nursing and Midwifery Students in Qazvin University of Medical Sciences Using the Vark Model. Nursing Education. Vol.2. No. 3.Pp.56-64[Persian]
Bayattork R, Alikhah A, Alitaneh F, et all. 2018, Moral Intelligence and Its Relative Demographic Factors in Medical and Nursing Students Studying at Islamic Azad University of Mashhad. Iran J Medical Ethics Historical Medical. Vol. 11 .No. 1. Pp.353-64.
Beauvais AM, Brady N, O'Shea ER, et all, 2011, Emotional intelligence and nursing performance among nursing students. Nurse Educ Today.  Vol.31. No. 4. Pp396-401.
  Bradbury-J. C,  Brook S.S, Irvine F.  2011, Empowerment and being valued: A phenomenological study of nursing students' experiences of clinical practice, Nurse Education Today.  Vol.31. No. 4.Pp. 368-372
Dehghany Z. 2013, Effective reflection on clinical competency of nursing students. Payesh Journal. Vol.12. Pp. 63-70
Elahi N, Alhni F, Ahmadi F. 2012, Effectiveness education: Descriptive of perception of nursing student. Iranian journal of medical education. Vol. 12. No. 2. Pp.110-119.
 Eskandari  N,  Golaghaie F,  Aghabarary M, et all, 2019, Explaining the Relationship between Moral Intelligence and Professional Self-Concept with the Competency of Nursing students in Providing Spiritual Care to Promote Nursing Education. J Education Health Promotion. Vol.8. No. 2.Pp. 105-19.  doi: 10.4103/jehp.jehp_105_19
Hajibabaee F, Farahani MA, Ameri Z. 2018, The relationship between empathy and emotional intelligence among Iranian nursing students. Int J Med Educ. Vol.9. Pp. 239-43.
Hatami A, Hematipur A, Jahangiri Mehr A. 2019, The Relationship between Spiritual Intelligence and Resilience with Self-efficacy of Clinical Performance in Nurses Working in Shoushtar Educational Hospitals, Journal of Research in Medical and Dental Science. Pp. 8-13.
Holston EC, Talor JY. Emotional intelligence in nursing students. 2017, Journal Of Advances In Medical Education & Professionalism,Vol.5. Pp. 11-22.
Jouzi Najafabadi M, Vanaki Z, Mohammadi A. 2014, Design and Psychometric of Nursing Students ‘Clinical Competence Assessment in Internship. (PhD Dissertation). Tarbiat Modares University. Pp.201-203
Kheirandish V, Mohamadnejad F, Bahrami   H, et all, 2021, Investigating the relationship between moral intelligence and attitudes toward patient safety among nurses working in a teaching hospital of Dezful in 2021, J Education Ethics Nursing, Vol.11. No. 1&2.Pp. 9-18
Khashei S, Marzieh Ziaeirad M, The Relationship Between Moral Intelligence and Clinical Competence of Nursing Students in the Internship Course, 2021, Nursing and Midwifery Journal, Vol. 19.No. 6.Pp.47-54
 Hampton  K B, Suzanne C Smeltzer  SC, Jennifer Gunberg Ross J G, 2021, The transition from nursing student to practicing nurse: An integrative review of transition to practice programs,
Nurse Education Practice. Vol.52. Pp. 103031.  doi: 10.1016/j.nepr.2021.103031.
  Kalanlar B, 2022, Nursing education in the pandemic: A cross-sectional international study, Nurse Education Today, Vol. 108.  Pp. 105213
Lenniek D, Kiel F. 2007. Moral Intelligence: Enhancing Business Performance and Leadership Success Paperback, Wharton School Publishing, Pp.286 
Lennick D, Kiel F. 2011, Moral intelligence: Enhancing business performance and leadership success in turbulent times. 1st Edition, USA: Pearson Prentice Hall.Pp.429
Mashmoul Aman Mohammad A,Mazloum SR,Hajibadi F, et all, 2020, The Effect of Supportive Clinical Environment in Internship Period on Clinical Competency of Nursing Students,  Medical Education Development.Vol.13. No. 39.Pp.10-22
Naservand A  , Elahi  N, Dashtebozorg   B , et all,2022, The Relationship between Spiritual Health and Clinical Competency of Nurses in Teaching Hospitals of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in (2017), , Journal of Education and Ethics in Nursing, Vol.11. No.1&2.Pp. 34-39
Nobakht M, Abedi H.A, Elahi N,  2016, Investigating the Effect of Professional Partnership Care-Oriented Teaching Model on Nursing Student’s Psychomotor Clinical Copetencies,Research in Curriculum Planning ,;13(22):61-69
Por J, Barriball L, Fitzpatrick J, Roberts J. 2011,Emotionalintelligence: Its relationship to stress, coping, wellbeing and professional performance in nursing students. Nurse Eduction Today, Vol.31. No. 8. Pp. 855-60
Pourjamshidi M, Beheshtirad R. 2015. The effect of moral intelligence and mental health on happiness of students. Positive Psychology Research, Vol.1. No.4.Pp. 55-66. (In Persian).
Petrovic K, Perry B, Walsh P. 2022, Aligning nursing ethics with critical and open pedagogy in nursing education: a literature review. Nurse Eduction. Vol. 00. No. 0, pp. 1–6. doi:10.1097/NNE.0000000000001253
Pourteimour S, Jamshidi H. 2021, Investigation of Relationship between Moral Intelligence and Clinical Self-Efficacy among Nursing Students of School of Nursing and Midwifery in Urmia, Iran, in 2019. Pajouhan Scientific Journal, Vol. 19. No. 2.Pp. 26-34.
 Pourghane P, 2013,Nursing students’ experiences of clinical teaching: A qualitative study,  J Holist Nurse Midwifery,Vol. 23. No. 2. Pp. 16-26
Petrovic K, Perry B, Walsh P. 2022, Aligning nursing ethics with critical and open pedagogy in nursing education: a literature review. Nurse Eduction.Vol. 36. No. 2. Pp. 83-88 doi:10.1097/NNE.0000000000001253
Raisi M, Ahmari Tehran H, Bakui S, et all, 016, Evaluation of moral intelligence in nursing and midwifery students of Qom University of Medical Sciences. Education & Ethic in Nursing, Vol.2No.  5. Pp. 9-16 (In Persian).
Rocha Tonhom S.F, Guimarães da Costa M.C, Hamamoto C.G, 2014, Competency -Based Training in Nursing: Limits and Possibilities, Rev. Esc. Enferm. https://doi.org/10.1590/S0080-623420140000800031
Sohrabi R, Parvari P, 2017, Analysis of the relationship between ethical intelligence and employee self-esteem. Ethics in Science and Technology, Vol. 11. No. 4.Pp. 1-6. (In Persian).
Sharif KH,  Masoumi  S, A, 2005, Qualitative study of nursing student experiences of clinical practice, BMC Nursing , Vol. 6. No. 4. open access
 Vivien  X, Wu,Karin  E, Cindy Ching S, et all,  2015, A systematic review of clinical assessment for undergraduate nursing students, Nurse Education Today, Vol. 35. No. 2.  Pp 347-359
Yuguero O, Inzitari M, Tolchinsky G.2020,  Clinical leaders, the first step for emotionally intelligent leadership, BMJ Leader, .doi.org/10.1136/leader-2020-000423
Vivien W X, Enskär K, Ching SiangLee C,2015, A systematic review of clinical assessment for undergraduate nursing students. Nurse Education Today. Vol. 35.No. 2.Pp. 347-359 https://doi.org/10.1016/j.nedt. 2014.11.016
 WascavageGravina  E, 2017, Competency-Based Education and Its Effect on Nursing Education: A Literature Review, Teaching and Learning in Nursing. Vol. 12, No. 2, Pp 117-121