نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

2 عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

3 عضو هیأت علمی دانشکده ی پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز.

چکیده

روانشناسان تربیتی معتقدند که یادگیری باید چنان سازماندهی شود که هر فراگیر بر اساس توانایی‌های خود یاد بگیرد. با توجه به اینکه تاکنون در ایران در مورد نظام یادگیری الکترونیکی ترکیبی مطالعات زیادی صورت نگرفته است، پژوهشگران بر آن شدند، پژوهشی در زمینه‌ی میزان آگاهی و‌ دیدگاه اعضای هیأت علمی در رابطه با راهکارهای بلندمدت و کوتاه‌مدت آموزش الکترونیکی انجام دهند. در این مطالعه‌ی مقطعی توصیفی 50 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی‌‌ جندی‌شاپور اهواز به روش نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. داده‌های مطالعه از طریق پرسش‌نامه روا و پایا جمع‌آوری و با استفاده از نسخه 13 نرم‌افزار SPSS و آمار توصیفی و استنباطی تجزیه و تحلیل شدند. طبق یافته‌های پژوهش، 50 درصد از اعضای هیأت علمی نسبت به فرآیند آموزش الکترونیکی آگاهی داشتند. 95 درصد اعضای هیأت علمی به تربیت اساتید حرفه‌ای جهت ارائه درس‌های یادگیری الکترونیکی به عنوان بهترین راهکار بلند مدت و83‌ درصد اعضای هیأت علمی به طراحی نرم افزارهای ارائه کننده‌ی خدمات آموزشی جذاب و ایرانی پسند به عنوان بهترین راهکار کوتاه مدت اعتقاد داشتند. همچنین بین میزان آگاهی و سابقه کار ارتباط معناداری وجود داشت. با در نظر گرفتن محدودیت‌های غیر قابل اجتناب روش‌های آموزش الکترونیکی، استفاده از فن‌آوری اطلاعات و ارتباطات به منظور کیفیت یادگیری، سهولت دسترسی به حجم بالایی از اطلاعات،کاهش هزینه‌های آموزشی و ارتقای‌علمی مدرسان از مهم‌ترین دستاوردهای فن‌آوری اطلاعات می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The study of Knowledge and View of faculty members of Ahvaz Jundishapur University Of Medical Sciences with short term and long term strategies of combined e-learning. A Cross-Sectional Study

نویسندگان [English]

  • Daryosh Rokhafroz 1
  • Neda Sayadi 2
  • Ashrafalsadat Hakim 3

1 Faculty member of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Nursing and Midwifery School, Ahvaz, Iran

2 Faculty member of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

3 Faculty member of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Nursing and Midwifery School, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

The educational psychologists believe that learning conditions must be so organized that every universal based on their ability to pay the learning activity, so Many studies have been done the so far in the electronic learning system combination (merger and targeted training in person E-Learning). The aim of this Study is to assess knowledge and View of faculty members about short term and long term strategies of combine e-learning. In this cross-sectional study, with simple random selected of faculty members in Ahvaz Jundishapour University of Medical Sciences, we selected 50 faculty members. The number of faculty based on pilot sampling and sample size formula. The tool for information gathering was a valid and reliable questionnaire made by the researcher. After completed questionnaire, data analyzed with descriptive and inferential statistics in SPSS v.13. Findings showed that 50% of faculty members were aware of e-learning process and 95% of these faculty members considered that train teachers to provide professional e-learning as the best solution for long-term strategy and 83% of faculty members believed that design software provider of education services attractive and friendly to Iran as the best solution also was significant relationship between knowledge and experience. Considering the unavoidable limitations of electronic techniques, the use of IT for increasing the quality of learning, ease of access to high volumes of information, reduced training costs, increase quality of care, health promotion materials and science teachers that the most important achievements in information technology.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Knowledge
  • View
  • electronic learning combination
  • short term strategy
  • long- term strategy
Cook, DA; Smith, A 2006, Validity of Index of learning styles scores: multi trait multi method compare is on with three cognitive / learning style instruments, Med Educ, Vol.40, No. 9, pp. 900 –907.
Farhadi, R 2005, E-learning new paradigm, In age information Quarterly Information Science and Technology,Vol.21,No. 1 pp. 49-66. (in Persian)
Feyzi, K; Rahmani, M; Sadri, A 2004, E-learning in Iran, problems and solutions with emphasis on higher education, Quarterly Journal of Researchand Planning in Higher Education, Vol. 10, No.3 , pp. 99-120. (in Persian)
Ghanbari Khanghah, A; Moghadase Rostamniya, T 2009, Survey Knowledge, skills and attitude of the faculty members and students of Gilan University in E-learning, Education Development Center of Medical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, The third year, No. 5, autumn and winter (in Persian).
Gholami, A; Derakhshan, F; Safdari, F 2009, Barriers e-learning in medical sciences university's from the attitude of educational experts and faculty of Qazvin University of Medical Sciences, Education Development Center of Medical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, The third year, No. 5, Autumn and Winter (in Persian)
Hergenhahn, BR; Olson, MH 2004, An Introduction to theories of learning, 6th ed, Translated by: Saif, AA, Dowarn publication, Tehran. (in Persian)
Hosseini, Sh; Fatemi, A 2009, Survey knowledge, attitudes and function of managers of hospitals affiliated with Isfahan University of Medical Sciences about computer usage and e-learning quality management in health Education, Development Center of Medical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, No. 5, Autumn and Winter (in Persian)
Mehdizadeh, F; Mehdizadeh, H; Sarmad, M 2009, Study familiar faculty University of West-based environments and web2 in learning – teaching, Education Development Center of Medical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, No.3.
MohamadKhani, M 2006, Blended learning, Monthly magazine Tadbir, Vol.17, No. 172, Available from: http:// imi.ir (Tadbir).
Moniee, R 2004, Developing of distance education in higher education: challenge and opportunism. Journal of Rahyaft, Vol. 31, No. 1,pp.43 (in Persian) Moradinezhad, A; Tajabadi, R; Ranjbar, A 2009, Application of e-learning components from the attitude of teachers of higher education in Central Province, Education Development Center of Medical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, No. 5, Autumn and Winter (in Persian)
Nematollahi, P 2009, Evaluation of use and familiarity respected members of the faculty of basic medical degree of Shiraz University of Medical Sciences of the National Digital Library site medical, Education Development Center of Medical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, No. 5, Autumn and Winter (in Persian)
Saberian, M 2006, principle of planning for Education, Boshra publication, Tehran. (in Persian)
Shuster, GF; Learn, CD; Duncan, R 2003, A strategy for in solving on – campuses and distance students in a Nursing research course, Jcontin Educ Nurs, Vol. 34, No.3, 108 –15.
Zamani, F 2009, Survey strategy of development culture of faculty, Education Development Center of Medical Sciences, Mashhad University of Medical Sciences, No. 5, autumn and Winter (in Persian)
Zolfaghari, M; Merdad, N; ParsaYekta, Z; et al 2007, The effect of lecture and E – learning methods on learning mother and child health course in Nursing students, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 7, No. 1, pp. 31 – 38 (in Persian)
Zolfaghari, M 2009, Attitude of faculty members of Tehran University Nursing of Medical Sciences taught through a combine of e-learning system, Journal of Faculty of Tehran University of Medical Sciences (Hayat), Vol.15, No.1,pp.31-39 (in Persian)