نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران

2 دانشجو دکتری مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

3 عضو هیات علمی گروه برنامه ریزی و مدیریت آموزشی، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

4 عضو هیات علمی گروه سنجش و اندازه گیری، دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی تهران، ایران.

10.22118/edc.2021.285585.1799

چکیده

مقدمه: هدف پژوهش حاضر شناسایی و اعتباریابی مولفه­ها و ابعاد رهبری اخلاقی مدیران گروه­های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با رویکرد شایستگی است.
روش کار: پژوهش حاضر از نظر گردآوری داده‌ها از نوع پژوهش‌ آمیخته است. در ابتدا، با استفاده از اطلاعات حاصل از مصاحبه با مدیران گروه­های آموزشی اطلاعات جمع­آوری و سپس کدگذاری شد در بخش کیفی 16 نفر به عنوان نمونه  به شیوه هدفمند انتخاب شده­اند، مصاحبه تا اشباع نظری ادامه یافت. در بخش کمی 300 نفر از اعضای هیات علمی با استفاده از فرمول کوکران تعیین و با روش نمونه­گیری تصادفی انتخاب شده­اند. جهت تعیین رابطه بین گویه­ها و سازه­های متناظرشان از روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد به منظور بررسی پایایی از شاخص­های ضریب الفای کرونباخ و پایایی مرکب، جهت تعیین روایی همگرا  از شاخص بار عاملی و شاخص میانگین واریانس استخراج شده با استفاده از نرم افزارPLS  Smart  استفاده شد. جهت تعیین روایی واگرا از شاخص بار عرضی و جهت تعیین کیفیت اندازه گیری از شاخص اشتراک با روایی متقاطع استفاده شد.
نتایج: یافته ها نشان داد که مقدار آلفای کرونباخ و پایایی مولفه­ها بیشتر از70 و معیار روایی همگرا برای هر سه بعد بیشتر از 50 بود .با توجه به داده­های حاصل از شاخص بار عرضی، این مدل اندازه‌گیری از روایی تشخیصی مناسبی برخوردار است. مقادیر روایی متقاطع (CV Com) نیز نشان داد که مدل از کیفیت لازم برخوردار است.
نتیجه گیری: یافته­های پژوهش نشان داد که سه بعد شایستگی اخلاقی، شایستگی فنی و رفتارهای رهبری اخلاقی از مهم­ترین ابعاد رهبری اخلاقی در مدیران آموزشی دانشگاه علوم پزشکی مشهد می­باشد

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Identifying and validating the ethical leadership model of the managers of the departments of Mashhad University of Medical Sciences with a competency approach

نویسندگان [English]

  • hossein abdollahi 1
  • leila shoja ghaleh dokhtar 2
  • abbas abbaspour 3
  • asghar minaee 4

1 Faculty Member, Department of Educational Planning and Management, Allameh Tabatabaei University,Tehran,Iran

2 PhD Student in Educational Management, , Allameh Tabatabaei University,Tehran,Iran

3 Faculty Member, Department of Educational Planning and Management, Allameh Tabatabaei University,Tehran,Iran

4 Faculty Member, Department Of Psychometrics, Allameh Tabatabaei University,Tehran,Iran

چکیده [English]

Introduction: The purpose of this study was to identify and validate dimensions and components of ethical leadership among the managers of the departments of Mashhad University of Medical Sciences along with a competency approach.
Methods: The research was carried out using a mixed (qualitative and quantitative) method. In order to collect information in the qualitative section, the results of semi-structured interviews were used that sixteen people were selected through theoretical sampling method. In the quantitative section, 300 faculty members were selected using the Cochran's formula and by random sampling method. In next step, Confirmatory factor analysis was used to determine the relationship between items and their corresponding, while in order to evaluate the reliability, Cronbach's alpha coefficient and combined reliability indices were implied. To determine the validity of the convergent validity questionnaire of index (AVE index), convergent validity index (AVE index) and Smart PLS software were utilized.
Results: Cronbach alpha and combined reliability of four dimensions were higher than 70. And also the Convergent Validity Criterion for the four dimensions was upper than 50. According to the index (HTMT), this model had good diagnostic validity. In addition, according to the index (CV Com), the outcomes showed that the model had the necessary quality.
Conclusion: Research findings presented that the three dimensions of moral competence, technical competence, and ethical leadership behaviors were the most important dimensions of ethical leadership in the educational administrators of Mashhad University of Medical Sciences.
 
Identifying and Validating Dimensions and Components of Managers’ Ethical Leadership with a Competency Approach at Departments of Mashhad University of Medical Sciences
 Introduction: Today, the discussion of ethical behavior and ethical values are a prerequisite for management and all managers and employees of the organization and also they must respect these principles and manifest them in their behavior. Attention and emphasis on the observance of ethical principles and standards in the scientific and academic community provides the foundations for sustainable development. Today, promoting ethics in educational organizations is considered one of the important tasks in addition; all managers need to have special moral competencies and abilities that enable them to perform their duties in the best way. The purpose of this study was to identify and validate dimensions and components of ethical leadership among the managers of the departments of Mashhad University of Medical Sciences with a competency approach.
Materials and methods: In terms of data collection, the current research was a mixed type of research (quantitative-qualitative). The qualitative part was based on semi-structured interviews while the quantitative part was based on the questionnaire tool (made by the researcher). In the qualitative part of the research, the data collection tools in the first stage included document library studies and in the second stage, using a semi-structured interview with the academic staff members of Mashhad University of Medical Sciences in the academic year 2019-2020. At first, using the information obtained from the interviews with the managers of the educational groups, information was collected and then coded. In order to collect information in the qualitative section, the results of semi-structured interviews were used. Sixteen academic staff members were selected through theoretical sampling method, then interview continued until theoretical saturation. In order to analyze the data obtained from the interview, the method of content analysis was used in the coding method which contained:  reading important findings related to the studied phenomenon, giving specific meanings to the extracted sentences classification of obtained concepts, referring to the main content and comparing the data , description of the studied phenomenon and finally returning them to the participants to check the reliability of the results, and then coding and extraction of categories were accomplished. In order to determine the reliability, a strategy such as reviewing the participants has been used in the quantitative section; the structure of the questionnaire was examined using confirmatory factor analysis. The final questionnaire was compiled with 85 items in the form of a 5-point Likert scale. Besides the sample size was determined using Cochran's formula. The questionnaire was distributed among 300 academic staff members of basic and clinical departments of Mashhad University of Medical Sciences by random sampling method, in addition, in order to evaluate the reliability, Cronbach's alpha coefficient and combined reliability indices were used. To determine the validity of the convergent validity questionnaire of index (AVE index) and convergent validity index (AVE index) and Smart PLS software were used too.
Results and discussion: The results of the qualitative data analysis of the research showed that the three dimensions of moral competence with the components: moral knowledge, moral attitude, moral skill; and technical competence with the components: technical knowledge, technical attitude, technical skill; and ethical leadership behaviors with the components: moral growth , moral strengthening, were the most important aspects of  ethical leadership in educational managers of Mashhad University of Medical Sciences. The findings of the quantitative section displayed that the factor loadings related to all dimensions of ethical leadership with the competency approach had a favorable status. According to the results, the values of convergent and divergent credit indicators indicated the desirability of the variable credit of ethical leadership with a competency approach. In addition, the values of Cronbach's alpha coefficient and combined reliability pointed to the high accuracy of measuring the variable dimensions of ethical leadership, and in other words, the reliability of the instrument related to these dimensions. Cronbach alpha and combined reliability of four dimensions were higher than 0/70, while the convergent validity criterion for the four dimensions was upper than 0/50. According to the data obtained from the transverse load index, this measurement model had a suitable diagnostic validity, whereas according to the index (HTMT), this model received good diagnostic validity, and according to the index (CV Com) the model had the necessary quality.
Conclusion: According to the results of the research, managers had the characteristic of Ethical leadership, which provided moral guidance, moral growth, and moral strengthening through the power of authority resulting from moral competence, and specialized power resulting from technical competence. From the theoretical point of view, the present study showed that only ethical person and ethical manager were not sufficient to implement ethical leadership in the organization. Emphasis on ethical person and ethical manager had always been considered in previous researches but the current research showed that the ethical leader should be a professional person in addition to the above two characteristics. Also the current research presented that these three dimensions (moral competence, technical competence, ethical leadership behaviors) interacted and connected to each other. Accordingly, based on the interaction and connection among these three dimensions, it can be indicated that the ethical leader would be defined as an "ethical professional manager".

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Ethical leadership
  • Competency
  • validating
  • Educational manager
  • Mashhad University of Medical Science
Alvani S m , Ardalan,O , Mohamadi fateh,A,  2017 ,Designing and compiling an appropriate model of competencies of managers and commanders in the Army Organization of the Islamic Republic of Iran using the perspective of Imam Khamenei"Journal of Research in Human Resources Management.vol. 8 No.1. Pp.1-30. [In Persian]
Asheghi H, Ghahremani M, 2017 Ghorchian,Nthe identification and explanation of dimensions, components and indicators of the competence of banking industry managers, Quarterly Journal of Training & Development of Human Resources vol .4No.14. Pp. 57-76. [In Persian]
 
Aikman S, Halai A, Rubagiza J, 2011, conceptualising gender equality in research on education quality. Comp Educ, Vol.47. No 1. Pp. 45-60.
Ahanchean M R, Babadi A,2013, Preparation and validation of a performance evaluation questionnaire for university department heads. Scientific-Research Journal of Shahed University  . Autumn & Winter. Vol.20.No. 3.[In Persian].
Boshoff C, Allen J. 2000, The influence of selected antecedents on frontline staff’s perceptions of service recovery performanceInternational Journal of Service Industry Management.
Brown M. E, Treviño L. K,2006, Ethical leadership: A review and future directions. The leadership quarterly. Vol.17No.6. Pp. 595-616.
Brown M. E, Treviño L. K, Harrison, D. A,2005  Ethical leadership: A social learning perspective for construct development and testing. Organizational behavior and human decision processes. Vol.97.No.2. Pp.117-134.
Caldwell C, Identity, self-awareness, and self-deception: Ethical implications for leaders and organizations". Journal of Business Ethics, 2009; 90(3): 393-406.
Caldwell CDixon, R. D, 2010, Love, forgiveness, and trust: Critical values of the modern leader. Journal of Business EthicsVol No 1. Pp.91-101.
Colby A, Kohlberg L. 1989.The Measurement of Moral judgment: Theoretical Foundations and Research Validations.Cambridge University Press, Cambridge, MA,1.
De Hoogh A. H., Den Hartog D. N, 2008, Ethical and despotic leadership, relationships with leader's social responsibility, top management team effectiveness and subordinates' optimism: A multi-method study. The leadership quarterly. 19. No3. Pp. 297-311.
Ehrich, L. C., Klenowski, V., Smeed, J., Harris, J., & Spina, N. (2015). The centrality of ethical leadership. Journal of Educational Administration, 53(2), 197-214. doi:10.1108/JEA-10- 2013-0110
Fowler D. J, 2014, An investigation of ethical leadership perspectives among Ohio school district superintendents (Doctoral dissertation, Ohio University).
Fazel  A. Kamalian A. R. Roshan, S. A, (2015). The relationship between moral leadership and student empowerment. Journal of Ethics in Science and Technology, Year 11, No. 3.[In Persian].
Grech S,2013,Justice and equality in education: a capability perspective on disability and special educational needs. Disabil SocVol.  28No.7. Pp. 1034-6.
Heres L, Lasthuizen, K.2014, From ethical competence to ethical leadership. In Achieving ethical competence for public service leadership. Routledge . Pp. 63-82.
Habibi, A. 2016. Complete LaserLead training. Tehran, Parsmodir[In Persian].
Hind  P, Wilson A, Lenssen, G,2009, Developing leaders for sustainable business. Corporate Governance.Vol.9No.1. Pp. 7-20.
Kaptein M, Wempe, J. F. D. B,2000,The balanced company: A theory of corporate integrity. Oxford University Press, USA.
Kavathatzopoulos I ,2012, Assessing and acquiring ethical leadership competence. In Leadership through the Classics, Springer, Berlin, Heidelberg; pp. 389-400.
Kanungo  R. N, Mendonca M. ,1998, Ethical leadership in three dimensions. Journal of human values,Vol, 4Nol.2. Pp. 133-148.
Khodami S ,Asanlo,B, 2016, Designing a model of employee ethical behavior with emphasis on the role of ethical values of the organization" Journal of Ethics Science and Technology,Vol.10. Nol. 1. [In Persian].
Kalshoven K, Den Hartog, D. N, De Hoogh, A. H.2011, Ethical leadership at work questionnaire (ELW): Development and validation of a multidimensional measure. The leadership quarterly.Vol. 22No.1. Pp.  51-69.
Lucia A. D, Lepsinger R, 1999, The art and science of competency models:Pinpointing critical success factors in organizations. San Francisco: Jossey-Bass/Pfeiffer.
Lawton A, Páez I ,2015,Developing a framework for ethical leadership. Journal of Business Ethics.Vol.130.No.3. Pp.  639-649.
Nunnally  J. C,  Bernstein. I. H. 1994, Psychometric theory (3rd ed),New York: Mc Graw-Hill.
Mohsenin Sh.Esfidani,M.R, 2015, Approach-based structural equations Minimal squares with the help of software Smart-PLS.Tehran: Kind book . . [In Persian].
Mahsud R, Yukl G, Prussia, G,2010, Leader empathy, ethical leadership, and relationsoriented behaviors as antecedents of leadermember exchange quality. Journal of Managerial Psychology.
Michie S, Gooty, J. Values, emotions, and authenticity: Will the real leader please stand up?. The Leadership Quarterly.2005; 16(3): 441-457.
Mahmodi A.H, Abedi A,.Heidari,Y,2012, Assessing the professional competencies of department heads"Journal Process Development &Manament.Vol.25.No.1 Pp.69-92. [In Persian].
Moorhouse  J.2105. Desired Characteristics of Ethical Leaders in Business, Educational, Political and Religious Organizations from East Tennessee: A Delphi Investigation.
Majdzadeh M . Hoveida R. Rajaipour S. 2020. Identifying and Validating Dimensions and Components and Assessing the Ethical Leadership of University Directors in theViewpoints of the Faculty Members of the University . Journal of Management and Planning in Educational Systems. 12 (2):267-294. [In Persian].
Okpala C, Caldwell  C,2009, Humility, Forgiveness, and Love--The Heart of Ethical Stewardship". The Journal of Values-Based Leadership.Vol .12No.2 (10).
Othman Z, Rahman  R. A, 2014, Attributes of ethical leadership in leading good governance. International Journal of Business and Society.Vol.15No.2 Pp.359.
Rahimian H,  Abbaspor A, Taheri M, Sobhanijo S , 2018, Design and Validation of servant leadership  in Farhangian University Based on  grounded theory"Journal Of Educational Sciences.Vol.6No.25 .Pp. 87-108. [In Persian]
Resick C. J., Hanges P. J., Dickson M. W, Mitchelson, J. K.,2006 A cross-cultural examination of the endorsement of ethical leadership. Journal of Business EthicsVol.63.No.4 Pp.345-359.
Rostami B.Karimi F,Hadean Shirazi, 2019,present ethical leadership model based on the study of the superiority theories of management in higher education"Journal New Approaches in Educational Administration .Vol.10No.3 Pp. 123-146[In Persian]
Shavran.H.R, 2014, Impact of ethical and ethical behaviors of managers on the degree of establishment of transformational leadership at the University of Isfahan. Journal of Modern approaches for the Faculty of Education and Psychology of Isfahan University. vol. 9 .No.2 [In Persian].
Simons T,2013, Behavioral integrity: The perceived alignment between managers' words and deeds as a research focus. Organization Science.Vol. 13.No1. Pp. 18-35.
Shahali M, Rashidpor A,  Kavosi,E,2105,.Atbarean,A. Model of implementing professional ethics in Iranian organizations" Journal Urban Management.Vol 39 . Pp. 393-406. [In Persian].
Salimi G. Mohammadi  M. Salmanpour M. Torkzade J. Mohammadi G.2016.  Case study of moral competencies of higher education directors towards a conceptual framework. Culture at Islamic University.6(4): 495-522.
Soltani , I  2009,Cultural managers, competencies and Skills. Tadbir Journal. Vol.204 No.50 [In Persian].
Treviño L. K., Brown M, Hartman  L. P. A,2003, qualitative investigation of perceived executive ethical leadership: Perceptions from inside and outside the executive suite. Human relations,Vol56.No.1. Pp. 5-37.
Trevino LK, Hartman LP, Brown M,2000 Morale person and moral manager: how executives develop a reputation for ethical leadership. California Management ReviewVol.42Pp. 128-142.