نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

2 عضو هیات علمی. مرکز تحقیقات آموزش بالینی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز ، ایران.

3 عضو هیات علمی. گروه رادیولوژی ، دانشکده پزشکی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز، شیراز، ایران.

4 دانشجوی پزشکی، کمیته تحقیقات دانشجویی ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز ، ایران.

5 عضو هیات علمی. مرکز تحقیقات نوزادان ، دانشگاه علوم پزشکی شیراز ، شیراز ، ایران.

10.22118/edc.2021.290693.1831

چکیده

برای بهبود دانش و عملکرد تیم احیا، تصمیم گرفتیم که اثر بخشی آموزش به روش شبیه سازی در گروههای کوچک را بر عملکرد تیم احیا نوزادان در بیمارستان نمازی شیراز ارزیابی کنیم. در این مطالعه مداخله ای، یک گروه واحد پیش آزمون و پس آزمون، 45 نفر از پرسنل پرستاری و دستیار کودکان با استفاده از یک روش تصادفی ساده حضور داشتند. کارگاه آموزشی در سه مرحله آموزش مهارت های فردی، ادغام شده و تکنیکی برگزار شد و درنهایت با شبیه سازی شرایط اتاق زایمان، سناریوهای مختلف برای همه افراد ارائه و از انجام عملیات احیا به صورت جداگانه فیلم برداری شد. افراد عملکرد خود را بر اساس سیاهه وارسی برنامه احیا نوزادان 2016 ارزیابی کردند و توسط مربی راهنمایی شدند. پس از6 ماه، با استفاده از یک سیاهه وارسی دست ساز، تأثیر آموزش بر مهارت های فردی، شناختی، فنی و تجربه افراد با استفاده از نرم افزار SPSS23 با آزمون t زوجی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. میانگین نمرات مهارت های شناختی، رفتاری، تکنیکی و تجربه فراگیران پس از آموزش با روش های شبیه سازی و گزارش دهی در گروه های کوچک به طور قابل توجهی افزایش یافت، سطح معنی داری به ترتیب عبارت است از ( 03/0=P)، ( 001/0=P)، (001/0=P)، (001/0=P). برگزاری جلسات گزارش ضبط احیا و آموزش گروهی پرستاران و متخصصان در گروه های کوچک در بهبود مهارت های مورد نیاز تیم احیا مؤثر است و تجربه افراد نشان می دهد که این روش در بهبود اعتماد به نفس افراد و بهبود عملکرد آنها نیز مؤثر است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of the effectiveness of training by simulation and reporting in small groups on the performance of the neonatal resuscitation team

نویسندگان [English]

 • Leila Bazrafkan 1
 • Javad Kojuri 2
 • fatemeh yarmahmodi 3
 • zahra zahadatpour 4
 • Sayed Mostajab Razavinejad 5
 • Reza Bahrami 5
 • Mehrdad Rezaei 5

1 Faculty member, Center for Educational Studies and Development, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

2 Faculty member. Clinical Education Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

3 Faculty member. Department of Radiology, School of Medicine, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

4 Student research committee, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran. Shiraz.

5 Faculty member. Neonatal Research Center, Shiraz University of Medical Sciences, Shiraz, Iran.

چکیده [English]

To improve the knowledge and performance of the resuscitation team, we decided to evaluate the effectiveness of simulation training in small groups on the performance of the neonatal resuscitation team at Namazi Hospital in Shiraz. In this interventional study, a single group of pre-test and post-test, 45 nursing staff and pediatric assistants were present using a simple random method. The workshop was held in three stages of training individual skills, integrated and technical, and finally by simulating the conditions of the delivery room, different scenarios were presented to all people and resuscitation operations were filmed separately. Individuals evaluated their performance based on the 2016 Neonatal Resuscitation Program checklist and were guided by a trainer. After 6 months, using a handmade checklist, the effect of training on individual skills, cognitive, technical and experience of individuals was analyzed using SPSS23 software with paired t-test. The mean scores of cognitive, behavioral, technical and experiential skills of learners after training with simulation and reporting methods in small groups increased significantly, the level of significance is respectively(P=0.03), (P=0.001), (P=0.001), (P=0.001). Holding resuscitation report sessions and group training of nurses and specialists in small groups is effective in improving the skills required by the resuscitation team, and people's experience shows that this method is also effective in improving people's self-confidence and improving their performance.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Training
 • simulation
 • resuscitation
 • neonate
 • Reporting
Akiri AA, Ugborugbo NM. Teachers’ effectiveness and students’ academic performance in public secondary schools in Delta State, Nigeria. Studies on Home and Community Science. 2009;3(2):107-13.
Aliakbari F, Parvin N, Heidari M, Haghani F. Learning theories application in nursing education. Journal of education and health promotion. 2015;4. [In Persian].
Binkhorst M, Coopmans M, Draaisma JMT, Bot P, Hogeveen M. Retention of knowledge and skills in pediatric basic life support amongst pediatricians. Eur J Pediatr. 2018 Jul;177(7):1089-1099. doi: 10.1007/s00431-018-3161-7. Epub 2018 May 7. PMID: 29732502; PMCID: PMC5997099.
 Decker S, Sideras S, Rockstraw L, Franklin AE, Lioce L, Meakim C. Standards of best practice: Simulation standard VI: The debriefing process. Clin Simul Nurs. 2013;9: S26–9. [Google Scholar]
Finan E, Bismilla Z, Campbell C, Leblanc V, Jefferies A, Whyte H. Improved procedural performance following a simulation training session may not be transferable to the clinical environment. Journal of Perinatology. 2012;32(7):539-44.
Hammand F, Saba M, Simes T, Cross R. Advanced life support: Retention of registered nurses’knowledge 18 months after initial training. Aust Crit Care 2000; 13: 99-104.
Huang, J., Tang, Y., Tang, J. et al. Educational efficacy of high-fidelity simulation in neonatal resuscitation training: a systematic review and meta-analysis. BMC Med Educ 19, 323 (2019). https://doi.org/10.1186/s12909-019-1763-z
Kargar M, Bagheri Z, Mahfoozi R, Razavinejad M. The Effect of Teaching through Simulation of the Performance of Nurses in Neonatal Resuscitation in Farideh Behbahani Hospital Iran. Strides in Development of Medical Education. 2016;13(2):192-9. [In Persian].
Kattwinkel J. Textbook of neonatal resuscitation: Amer Academy of Pediatrics; 2006.
Kolbe M, Grande B, Spahn DR. Briefing and debriefing during simulation-based training and beyond: Content, structure, attitude and setting. Best Practice & Research Clinical Anaesthesiology. 2015;29(1):87-96.
Mardanova Feruza Yadgarovna, & Rasulov Tulkin Husenovich (2020). Advantages and disadvantages of the method of working in small groups in teaching higher mathematics. Academy, (4 (55)), 65-68.
Menon P, Dharshane K, Gambhir P. Impact of manikin based training program on interns. IJPSR. 2011; 2:121-3.
Mokhtari NJ, Khadem AS, Karimi ZA, Naem AT, Saghafinia M. Survey of Nurse'acquire and Retain CPR Cognitive Knowledge and Psychomotor Skills Following CPR Training. 2007. [In Persian].
Mollazadeh H, Kameli A, Mirhosseini F, SHoja M. Comparing the effect of education by lecture and multimedia software on learning of fundamental of nursing in nursing students. Journal of North Khorasan University of Medical Sciences. 2014;6(1):151-9. [In Persian].
Morten S. Lindhard, Signe Thim, Henrik Sehested Laursen et al. The Effect of Simulation-Based Neonatal Emergency Team Training on Clinical Performance and Patient Outcome: A Systematic Review, 26 October 2020, PREPRINT (Version 1) available at Research Square [https://doi.org/10.21203/rs.3.rs-95526/v1]
Nadler I, Sanderson PM, Van Dyken CR, Davis PG, Liley HG. Presenting video recordings of newborn resuscitations in debriefings for teamwork training. BMJ quality & safety. 2011;20(2):163-9.
Nalawade M, Mohanty N, Mathews M. Neonatal Resuscitation: A Systematic Review. International Journal OF Scientific Research. 2018;7(5):49-51.
Ostovar S, Allahbakhshian A, Gholizadeh L, Dizaji SL, Sarbakhsh P, Ghahramanian A. Comparison of the effects of debriefing methods on psychomotor skills, self-confidence, and satisfaction in novice nursing students: A quasi-experimental study. Journal of advanced pharmaceutical technology & research. 2018;9(3):107. [In Persian].
Pinar G, Akalin A, Abay H. The effect of video based simulation training on neonatal examination competency among Turkish nursing students. European scientific journal. 2016;12(15).
Samieerad F, Talebi F, Mohitabadim Z, Barikani A. Comparison the effect of two educational methods of neonatal resuscitation on the knowledge and practice of clinical staff working in Kowsar Hospital in 2013. Research in Medical Education. 2013;5(2):32-8. [In Persian].
Sawyer T, Eppich W, Brett-Fleegler M, Grant V, Cheng A. More than one way to debrief: a critical review of healthcare simulation debriefing methods. Simulation in Healthcare. 2016;11(3):209-17.
Su E, Schmidt TA, Mann NC, Zechnich AD. Arandomized controlled trial to assess decay inacquired knowledge among paramedics completing a pediatric resuscitation course. Acad Emerg Med 2000; 7 (7): 779-86
Zaichkin J, Weiner GM. Neonatal Resuscitation Program (NRP) 2011: new science, new strategies. Neonatal Network. 2011;30(1):5-13.
Norris EM, Lockey AS. Human factors in resuscitation teaching 2012;83(4):423-7 26. Rodríguez-Salceda I, Escortell-Mayor E, Rico-Blázquez M, Riesgo-Fuertes R, Asúnsolo-del Barco A, Valdivia-Pérez A, et al. EDUCORE project: a clinical trial, randomised by clusters, to assess the effect of a visual learning method on blood pressure control in the primary healthcare setting. BMC public health. 2010;10(1):449