نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران

10.22118/edc.2021.257253.1598

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی تنگناها و موانع بین المللی شدن برنامه درسی در دانشگاه علوم پزشکی لرستان انجام شد. روش پژوهش به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ ماهیت داده های گردآوری شده، آمیخته اکتشافی (پدیدارشناسی – همبستگی) بود. جامعه مشارکت کنندگان پژوهش را اساتید دانشگاه علوم پزشکی لرستان تشکیل دادند. در بخش کیفی با استفاده از روش نمونه­گیری هدفمند نظری، تعداد 32 نفر و در بخش کمّی نیز بر اساس فرمول کوکران و با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای تعداد 235 نفر از اساتید انتخاب شد. ابزار جمع آوری داده ها در بخش کیفی، مصاحبه نیمه­ساختار یافته و در بخش کمّی، پرسشنامه محقق ساخته بود. روش تجزیه و تحلیل داده ها در بخش کیفی، تکنیک تحلیل مضمون و در بخش کمّی، تکنیک تحلیل عاملی تأییدی در بستر نرم افزار Pls بود. نتایج بخش کیفی منجر به شناسایی پنج مضمون اصلی شامل زیرساخت ها، محدودیت ها، فرایند تحصیلی، اجرائیات و خدماتی شد. در بخش کمّی نیز، روایی و پایایی مضامین مذکور مورد تأیید قرار گرفت. بنابراین، توجه به تنگناها و موانع در جهت توسعه کیفی دانشگاه علوم پزشکی با هدف حرکت به سمت جهانی شدن بسیار مفید و مؤثر است، به نحوی که می توان گفت یک دانشگاه با توجه این عوامل می­تواند در تراز جهانی عمل کند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Barriers and obstacles to the internationalization of the curriculum at Lorestan University of Medical Sciences

نویسنده [English]

  • Hossein Hafezi

Faculty member, Department of Educational Sciences, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The aim of this study was to investigate the bottlenecks and obstacles to the internationalization of the curriculum in Lorestan University of Medical Sciences. The research method was applied in terms of purpose and exploratory mix (phenomenology-correlation) in terms of the nature of the collected data. The community of research participants consisted of professors of Lorestan University of Medical Sciences. In the qualitative section, using the theoretical purposive sampling method, 32 people and in the quantitative section, based on the Cochran's formula and using the cluster sampling method, 235 professors were selected. The data collection tool was a semi-structured interview in the qualitative part and a researcher-made questionnaire in the quantitative part. The method of data analysis in the qualitative part was the content analysis technique and in the quantitative part was the confirmatory factor analysis technique in the Pls software platform. The results of the qualitative section led to the identification of five main themes including infrastructure, constraints, educational process, executive and services. In a small part, the validity and reliability of the mentioned themes were confirmed. Therefore, paying attention to the bottlenecks and obstacles for the quality development of the University of Medical Sciences with the aim of moving towards globalization is very useful and effective, so that it can be said that a university can act on a global scale with these factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • bottlenecks and obstacles
  • internationalization
  • curriculum
  • Lorestan University of Medical Sciences
Abbasi A, 2012. Investigating the Factors Affecting the Internationalization of the Curriculum of Shahid Rajaee Teacher Training University from the Viewpoints of Faculty Members and Teachers of this University, Senior Graduate, Shahid Rajaee University Vol.6., No.2 , Pp. 23-28 [in Persian].
Khadizah H, 2016. The process of internationalization of the nursing and midwifery curriculum: A qualitative study. Nurse Education Today Vol.7., No.11, Pp.139–145.
Arasteh H, 2006. Higher Education International Collaboration in Iran and How to Improve.  Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education. Vol.12., No.1 , Pp. 99-115[in Persian].
Arefi M, Hejazi B, Razieh haheri R haheri,2008. The effects of international academic relationships on curriculum in higher education. Quarteriy Journal of Management and Planning in Educational Systems, Vol.1., No.1, Pp. 8-20[ in Persian].
Bozorgmehri M, 2006. International Student Admission: Experiences and Solutions. Vol.6., No.19 , Pp. 45-66[In Persian].
Braun V, Clarke V, 2006. Using thematic analysis in psychology. Qualitative research in psychology, Vol.3., No.2 , Pp. 77-101.
Choudaha R, 2017. Three waves of international student mobility (1999–2020). Studies in Higher Education, Vol.42., No.2, Pp. 825-832.
DeWit H, Adams T, 2011. Global Competition in Higher Education: A Comparative Study of Policies, Rationales, and Practices in Australia and Europe. In: Portnoi L.M., Rust V.D., Bagley S.S. (eds) Higher Education, Policy, and the Global Competition Phenomenon. International and Development Education. Palgrave Macmillan, New York.
DeWit H, 2007. Ten years of editorial policy of the Journal of Studies in International Education: Overview, challenges, and opportunities. Journal of Studies in International Education, Vol.6., No.11, Pp. 251-259.
DeWit H, 2011. Trends, Issues and Challenges in Internationalisation of Higher Education. Amsterdam: Centre for Applied Research on Economics and Management, School of Economics and Management of the Hoge school van Amsterdam.
Fathi vajargah K, Ebrahimzadeh I, Farajollahi M, Khoshnodifar M, 2011. Internationalization of Curriculum in Iranian Higher Education System: Challenges and Strategies. Journal of Educational Sciences. Vol.19., No.2, Pp. 45-66[in Persian].
Garone Anja D, Craen PV, 2016. The Role of Language Skills and Internationalization in Nursing Degree Programmes: A Literature Review, Nurse Education Today.
Guo Y, Guo S, 2017. Internationalization of Canadian higher education: discrepancies between policies and international student experiences. Studies in Higher Education.
Hakim Zade R, 2010. Globalization, Internationalization of Higher Education and Interdisciplinary Curricula. Journal of Interdisciplinary Studies in Humanities. Vol.4., No.2, Pp.1-17[in Persian].
Hosseini Moghaddam M, 2011. Globalization of Higher Education and Future of University in Iran: A Study of the Political Space. Transnational Higher Education Association International Conference: Opportunities and Challenges. Mashhad Ferdowsi University [in Persian].
Hosseini Moghaddam M, 2013. Internationalization of Higher Education and Future of University in Iran on the horizon 1404.  Doctoral dissertation, Imam Khomeini International University [in Persian].
Khalid J, Ali A, Islam D, 2017. Internationalization as Investment for Higher Education Institutions: Introducing a Framework to Enhance Investment in Internalization Practices. Review of Social Sciences, Vol.2., No.2, Pp. 23-28.
Knight J, 2004. “Internationalization Remodeled: Definition, Approaches, and Rationales.” Journal of Studies in International Education, Vol.8., No.1, Pp. 5–31.
Larsen Marianne A, 2016. Globalisation and internationalization of teacher education: a comparative case study of Canada and Greater China, Teaching Education.
Leask B, 2013, Internationalizing the Curriculum in the Disciplines Imagining New Possibilities. Journal of Studies in International Education.
Leask B, 2016. Internationalizing Curriculum and Learning for All Students. In: Jones E., Coelen R., Beelen J., Wit H. (eds) Global and Local Internationalization. Transgressions: Cultural Studies and Education. SensePublishers, Rotterdam.
Sardar M, Afshari T, 2014. Barriers to Effective Application of ICT in Student Research and Research of Graduate Students of Tabriz University. International Conference of Iranian Higher Education Association "Development of Cross-border Higher Education”. Vol.6., No.2 , Pp.30-252[ in Persian].
Stohl M, 2007. We Have Met the Enemy and He Is Us: The Role of the Faculty in the Internationalization of Higher Education in the Coming Decade. Journal of Studies in International Education, Vol.11., No.3, Pp.359-372.
Yamani Doozi Sorkhabi M, 2009.  New Approaches and Perspectives in Higher Education. Tehran: Institute for Cultural and Social Studies Vol.6., No.2, Pp. 23-28 [in Persian].