نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترا، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه مدیریت اموزشی، دانشگاه ازاد اسلامی گرگان، گرگان، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی گرگان، گرگان، ایران.

چکیده

هدف از پژوهش حاضر ارائه مدل هوش رقابتی با تببین نقش آموزش مجازی در پزشکان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بود. روش پژوهش حاضر از منظر هدف کاربردی و از منظر جمع آوری داده ها کیفی بود. جامعه آماری در این پژوهش، پزشکان عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودند که تعداد آنها 15 نفر بود. نمونه آماری به صورت هدفمند و بر اساس اشباع داده ها تعیین شد. مبانی نظری در این پژوهش با استفاده از منابع کتابخانه‌ای جمع‌آوری گشت. در این تحقیق با استفاده از روش استراوس و کوربین در نظریه گراند تئوری و با استفاده از پرسشنامه و مصاحبه تجزیه و تحلیل صورت گرفت. یافته ها نشان داد ابعاد هوش رقابتی شامل آگاهی تجاری، آگاهی از وضعیت رقبا، آگاهی فناوری و تکنیکی و آگاهی راهبردی و اجتماعی بودند. همچنین صرفه‌جویی زمان، مکان، اقتصادی و رعایت مسائل بهداشتی همگی از مواردی بود که در زمینه آموزش مجازی قادر است به اساتید کمک شایان توجهی کند. نتایج پژوهش نشان داد که آموزش مجازی بر ابعاد هوش رقابتی شامل برنامه‌ریزی و تمرکز بر رقابت، جمع‌آوری داده‌ها، تحلیل اطلاعات، انتقال نتایج، مراحل فرآیند و ساخت تاثیرگذار است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Presenting a competitive intelligence model by explaining the role of virtual education in physicians of Khorasan Razavi faculty

نویسندگان [English]

  • Hojjat Jafari 1
  • Negin Jabbari 2
  • kiumars niazazari 3

1 PhD Student, Department of Educational Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

2 Faculty member, Department of Educational Management, Islamic Azad University of Gorgan, Gorgan, Iran.

3 Faculty member, Department of Educational Management, Islamic Azad University of Gorgan, Gorgan, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study was to present a competitive intelligence model by explaining the role of virtual education in physicians of Mashhad University of Medical Sciences. The method of the present study was applied in terms of purpose and qualitative in terms of data collection. The statistical population in this study was physicians who were faculty members of Mashhad University of Medical Sciences, whose number was 15 people. The statistical sample was determined purposefully based on data saturation. Theoretical foundations in this research were collected using library resources. In this research, using Strauss and Corbin method in Grand Theory theory and using questionnaire and interview, analysis was performed. The findings showed that the dimensions of competitive intelligence included business awareness, awareness of competitors' status, technological and technical awareness, and strategic and social awareness. Also, saving time, space, finances and health issues were all things that can help professors in the field of e-learning. The results showed that e-learning affects the dimensions of competitive intelligence including planning and focusing on competition, data collection, data analysis, transfer of results, process steps and construction.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Competitive Intelligence
  • Virtual Education
  • Organization
  • Medical Sciences
Rahmani R. (2017) Investigating the effect of competitive intelligence on the effective factors of product sales in industrial town companies. Master Thesis, Management, Business Management, International Business, Adib Institute of Higher Education, Mazandaran
Gabriel O, Bleojurozali N. (2016) the Influences of Competitive Intelligence Budgets On Informational Energy Dynamics.Journal of Business Research, Vol.69, No.5, Pp. 1682-1689.
Garrison R, Anderson T. (2003) E-Learning in the 21st Century: A Framework for Research and Practice. 2 Nd Ed. New York and London: Col Publisher.
Malekpour M. (2013) the need to evaluate the quality of e-learning, the first national conference on innovation in computer engineering and information technology, Tonekabon, Shafaq Institute of Higher Education.
Fallon C, Brown S. (2016) Eds. E-Learning Standards: A Guide to Purchasing, Developing, and Deploying Standardsconformant E-Learning. New York: CRC Press.
Dehghani A M, Yasblaghi Sharahi B, Farajpour N. (2015) Gardner Multiple Intelligence in Virtual Education, 8th Scientific-Research Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Injuries in Iran, Tehran.
Kahaner L. (1996) Competitive Intelligence: How to Gather, Analyze.
Sharifnia H. (2007) E-Learning in Medical Education. Mashhad University of Medical Science.
Karami M H, Saeediour B, Sarmad M R, Farjollahi M. (2019) Provide a model for optimizing scheduling and reducing costs in the virtual education system (distance). Bimonthly Journal of New Approach in Educational Management, 2019, Vol.10, No.39, Pp. 91-122.
Mohammadian Dehkordi M, Hosseini L. (2015) The importance and necessity of paying attention to the category of modern education in the Technical and Vocational Education Organization of Iran with a focus on e-learning, International Conference on Management and Resistance Economics, Malaysia, Center for the Development of Modern Education in Iran.
Beheshti Z. (2009) Investigating the role of e-learning in solving the problems of traditional education and its use to popularize education in Iran, the second e-learning conference, Tehran.
Khanfari S. (2019) Investigating the effect of competitive intelligence functions on the effectiveness of marketing strategies in Bank Melli Khuzestan branches. Horizons of Humanities, No. 26, Pp. 53-68.
Dehghani A M, Yasblaghi Sharahi B, Farajpour N. (2019) Gardner Multiple Intelligence in Virtual Education, 8th Scientific-Research Conference on Educational Sciences and Psychology, Social and Cultural Injuries in Iran, Tehran.
Izadi M A, Mehrpour Z. (2020) The importance and necessity of using virtual and electronic spaces in education today, the 5th International Conference on New Research in the Field of Educational Sciences and Psychology and Social Studies in Iran, Tehran.