نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه ازاد اسلامی ،گرگان، ایران.

2 استاد مدعو، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه آزاد اسلامی، گرگان، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه مدیریت آموزشی، واحد گرگان، دانشگاه ازاد اسلامی ،گرگان، ایران.

چکیده

هدف پژوهش، ارائه مدل رهبری اصیل  بین المللی‌‌سازی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک بود. پژوهش حاضر‌‌ از نظر هدف، کاربردی که با رویکرد آمیخته (کیفی و کمی) با طرح اکتشافی انجام شد. جامعه آماری آن در بخش کیفی، اساتید دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 14 نفر با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. جامعه آماری در بخش کمّی، مدیران و معاونین واحدها، دانشکده‌‌ها، مدیران گروه‌‌ها و اساتید هیئت علمی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی کلان منطقه یک به تعداد 1851 نفر بود که بر اساس فرمول کوکران تعداد 320 نفر به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای گردآوری داده‌‌ها در بخش کیفی از مصاحبه نیمه ساختاریافته جهت شناسایی ابعاد رهبری اصیل استفاده شد. نتیجه بخش کیفی، تولید پرسشنامه‌‌ خبرگان رهبری اصیل می‌‌باشد. برای گردآوری داده‌‌ها در بخش کمّی برای متغیر رهبری اصیل از پرسشنامه محقق ساخته رهبری اصیل و برای سنجش متغیر بین‌‌المللی‌‌سازی از پرسشنامه بین‌‌المللی‌‌سازی گل‌‌افشانی (1398) استفاده شد. روایی صوری و محتوایی ابزارها به تأیید صاحب نظران رسید. پایایی پرسشامه با استفاده از ضریب آلفای کرونباخ بالای 7/0 محاسبه شد که مورد تأیید بود. جهت تحلیل داده‌‌ها از آزمون‌‌های تحلیل عاملی اکتشافی، تحلیل عاملی تأییدی و معادلات ساختاری استفاده شد. نتایج مرحله کیفی پژوهش نشان داد که رهبری اصیل دارای دو بعد (فردی و سازمانی) است. بعد فردی دارای و بعد سازمانی هر دو دارای سه مؤلفه می‌‌باشند. همچنین در مرحله کمّی نتایج آزمون مدل معادلات ساختاری مدل تأثیرگذاری رهبری اصیل بر بین‌‌المللی‌‌سازی دانشگاه‌‌های علوم پزشکی را مورد تأیید قرارداد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Providing a genuine leadership model for the internationalization of macro-medical universities in region I

نویسندگان [English]

  • Fateme Bagkhastai 1
  • Kiumars Niazazari 2
  • Negin Jabari 3

1 Fatemeh Bagh Khasti: PhD Student of Department of Educational Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

2 Invited professor, Department of Educational Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran.

3 Faculty Member, Department of Educational Management, Gorgan Branch, Islamic Azad University, Gorgan, Iran

چکیده [English]

The overall goal of the present study was to present a genuine leadership model for the internationalization of macro-medical universities in region I. The purpose of this study was to apply an exploratory design with a qualitative and quantitative approach. The statistical population was selected through qualitative sampling method by the faculty members of the macro-medical universities of the region (n = 14). The faculty of macro-medical universities in the region consisted of 1851 people. 320 students were selected based on Cochran formula. Sampling was done by stratified random sampling based on university unit. Semi-structured interviews were used to gather data on qualitative part to identify the dimensions of genuine leadership. The result of the qualitative part is the production of a genuine leadership expert questionnaire. For data gathering in quantitative section for authentic leadership variable, a researcher-made original leadership questionnaire with 91 questions and 2 "individual and organizational" questionnaires was used and for measuring internationalization variable, Floralization Internationalization Questionnaire (1398) was used with 50 questions and 8 dimensions. "Educational, research, cultural, political, communication, knowledge production, higher education macro policies and financial resources" were used. The face and content validity of the instruments was confirmed by the supervisor and consultant. The reliability of the questionnaire was calculated using Cronbach's alpha coefficient above 0.7 which was confirmed. Exploratory factor analysis, confirmatory factor analysis, and structural equations were used to analyze the data. The results of the qualitative phase of the research showed that genuine leadership has two dimensions (individual and organizational).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Original Leadership
  • Internationalization
  • Medical Sciences Universities
Alilyyani B, Wong C A, Cummings G 2018. Antecedents, mediators, and outcomes of authentic leadership in healthcare: A systematic review. International journal of nursing studies, No. 83, Pp. 34-64.
Ashtari S 2015. Investigating the Barriers to Internationalization of Curriculum in Universities and Higher Education Institutions from the Perspective of Faculty Members of Non-Profit Universities in Ivanki. Second Scientific Research Conference on New Findings of Management, Entrepreneurship and Education in Iran, Tehran, Association for the Development and Promotion of Fundamental Sciences and Techniques. [In Persian].
Bordean ON, Borza A 2013. Internationalization of Higher Education Institutions: the Case of Romania. Procedia - Social and Behavioral Sciences, No. 92, Pp. 98–103.
Butler j 2010. Positive Leadership in the military: an exploratory study. A Dissertation Presented in Partial Fulfillment. Of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy. Capella University.
Cahen F R, Lahiri S, Borini F M 2016. Managerial perceptions of barriers to internationalization: An examination of Brazil's new technology-based firms. Journal of Business Research, Vol. 69, No. 6, Pp. 1973-1979.
Fathi Vajargah C, Ebrahimzadeh I, Farajollahi M, Khoshnoodifar M 2012. Internationalization of Curriculum in Iran's Higher Education System: Challenges and Strategies. Journal of Educational Sciences, Shahid Chamran University of Ahvaz, Vol. 6, No. 2, Pp. 45-66. [In Persian].
Hamidifar F, Yousef K, Ebrahimi M 2017. Leadership and management in the internationalization of higher education. Journal of Research and Planning in Higher Education, Vol. 23, No. 1, Pp. 49-71. [In Persian].
Gol afshani A, Salehi M 2019. Presenting a model to explain the impact of insightful leadership on the academic independence of the universities of macro-medical sciences in region one of the country's health statistics. Journal of Medicine and Cultivation. Vol. 28, No. 1. [In Persian].
Khosravi Nejad Sh, Asareh A, Elhampour H 2011. Investigating the barriers to internationalization of curricula for free universities in Region 6 (Khuzestan Province) from the perspective of the faculty members of these universities. Bi-Quarterly Journal of Higher Education Curriculum Studies, Vol. 2, No. 4, Pp. 31-59. [In Persian].
Kori E 2016. Challenges to academic freedom and institutional autonomy in South African universities. International Journal of Teaching and Education, No. 1, Pp. 45-53.
Salimi J, Azizi N, Ali Mohammadi B 2015. Investigating the Barriers and Strategies for the Internationalization of Higher Technical-Engineering Training Programs. Bi-Quarterly Journal of Educational Planning Studies, Vol. 4, No. 7, Pp. 81-55. [In Persian].
Worley J A 2018.Visionary Leadership in. Engaged Leadership: Transforming through Future-Oriented Design Thinking.
Wu Y, Welch E W, Huang W L 2015. Commercialization of university inventions: Individual and institutional factors affecting licensing of university patents. Technovation, No. 36, Pp. 12-25.
Hassan A. Ahmed F 2011. Authentic leadership, trust and work engagement. International Journal of Human and Social Sciences, Vol. 6, No. 3, Pp. 164-170.
Zamani Manesh H, Jamali Tazehkand M, Nazari R 2018. The role of factors affecting the internationalization of medical science education from the perspective of members of the scientific board of Shahid Beheshti University of Medical Sciences. Journal of Research in Medical Education, Vol. 10, No. 2. [In Persian].