نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی، گروه مدیریت آموزشی، مرکز تحقیقات آموزش پزشکی، مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

2 عضو هیات علمی، گروه هوشبری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

3 دانشجوی دکتری، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات بیماری های قلب و عروق، بیمارستان حشمت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

4 عضو هیات علمی، گروه پرستاری، واحد دماوند، دانشگاه آزاد اسلامی، دماوند، ایران.

چکیده

مفهوم اطلاع از سبک یادگیری فراگیران در نظام آموزشی و استفاده از روش آموزشی مرتبط با آن برای تدریس فراگیران موجب تسهیل بهتر در فرایند یادگیری و ارتقای بیشتر آن می شود. هدف از مطالعه حاضر تعیین سبک های یادگیری و عوامل مرتبط با آن در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان براساس مدل ورمونت بود. این مطالعه مقطعی از نوع توصیفی-تحلیلی بوده که برروی 247 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی گیلان، با روش نمونه گیری تصادفی طبقه­ای، در سال تحصیلی 94-1393 صورت گرفت. برای جمع آوری اطلاعات، از پرسشنامه معتبر سبک یادگیری ورمونت مشتمل بر 120 گویه استفاده شد و جهت تجزیه و تحلیل داده ها نیز از نرم افزار آماری SPSS-V.21 و آزمون های آمار توصیفی و استنباطی (آزمون کولموگروف اسمیرنوف، ضریب همبستگی پیرسون، آنالیز واریانس و تی تست) استفاده شد. اغلب دانشجویان دختر بوده (3/90 درصد) و رشته پرستاری (5/21 درصد) با میانگین سنی 54/2 ± 89/22 سال بودند. میانگین نمره سبک یادگیری در دانشجویان، 63/49± 23/382 از 600 نمره قابل کسب به دست آمد. در مؤلفه راهبردهای نظم­دهی (اکثریت همیشه دارای کنترل نامتمرکز%8/49) و مؤلفه عقاید و باورهای یادگیری دانشجویان (اکثریت عدم اعتقاد به کسب و استفاده از دانش %9/57) ضعف بیشتری مشاهده شد. در بررسی ارتباط بین متغیرهای جمعیت شناختی با نمره سبک یادگیری نیز، ارتباط آماری معنی داری مشاهده نشد. با توجه به نتایج حاصل از مطالعه، پیشنهاد می­شود دست اندرکاران آموزشی به نقاط ضعف دانشجویان بیشتر توجه نمایند و فرایند تدریس و آموزش بر مبنای آن اتخاذ گردد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Learning Styles and Related Factors in Students at Gilan University of Medical Sciences based on Vermunt Model

نویسندگان [English]

  • Mahdokht Taheri 1
  • Ataollah Asadi Louyeh 2
  • Fatemeh Moaddab 3
  • Neda Nayebi 4

1 Faculty member, Department of Educational Management, Medical Education Research Center, Education Development Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

2 Faculty member, Anesthesia Department, School of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

3 Ph.D. student, Department of Nursing, Cardiovascular Diseases Research Center, Heshmat Hospital, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

4 Faculty member, Department of Nursing, Damavand Branch, Islamic Azad University, Damavand, Iran.

چکیده [English]

Knowing the students' learning styles in the educational system and using the related teaching method with it  to teach students will facilitate the learning process and its further improving. The aim of this study was to determine the learning styles and its related factors in the students of Guilan University of Medical Sciences based on the Vermunt model. This descriptive cross-sectional research was conducted on 247 students, were selected by stratified-random sampling method in 2014-15. Data were collected by valid Vermunt learning styles Scale Contains 120 items, and then analyzed with SPSS-V.21, descriptive and inferential statistics tests (Kolmogorov-Smirnov test, Pearson correlation coefficient, analysis of variance and t-test). Mostly of students were female (90.3%) and nursing (21.5%) with a mean age of 22.89±2.54 years. The mean score of students’ learning style was 382.23±49.63 from 600 scores. The regulation strategies component (the majority decentralized control, 49.8%)and the opinions and beliefs of the learning component (the majority did not believe in acquiring and using knowledge, 57.9%)were more weaknesses in students. Also, there was no statistically significant relationship between demographic variables and learning style scores. According to the results, it is suggested that educational managers pay more attention to the weaknesses of their students and based on that teaching process be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Learning styles
  • Vermunt Model
  • students
Ahadi, F, Abedsaidi, J, Arshadi, F, et al 2009, Learning style of nursing and allied health students in semnan university of medical sciences, Journal of Semnan Medical Sciences Univesity, Vol.34 ., No.2 , Pp. 147-141. [in Persian].
Andreou, Ch, Papastavrou, E, Merkouris, A 2013, Learning styles and critical thinking relationship in baccalaureate nursing education: A systematic review, Nurse Educ Today, Vol.34 ., No.3 , Pp. 362-71. doi: 10.1016/j.nedt.2013.06.004.
Al-Qahtani, DA, Al-Gahtani, SM 2014, Assesing learning styles of Saudi dental students using kolb's learning style inventory, J Dent Educ, Vol.78 ., No.6 , Pp. 927-933.
Alibeygi, A 2008, Standardization of Vermont learning styles scale at secondary school students in Tehran, Master's thesis, Shahid Beheshti University. [in Persian].
Curry, L 1999, Cognitive and learning styles in medical education, Acad med, Vol.74 ., No.4 , Pp. 409-413.
Csapo, N, Hayen, R 2006, The role of learning styles in the theaching /learning process, Issues in information systems, Vol.7 ., No.1 , Pp. 129-133.
Damore, A, James, S, Mitchell, E 2012, Learning styles of first-year undergraduate nursing and midwifery students: a cross–sectional survey utilizing the kolb learning style inventory, Nurse Educ Today, Vol.22 ., No.5 , Pp. 506-515.
Farmanbar, R, Hosseinzadeh, T, Asad poor, M, et al 2013, Association between nursing and midwifery students learning styles and their academic model, Journal of guilan university of medical sciences, Vol.22 ., No.86 , Pp. 60-68. [in Persian].
Motamedi, A, Ebrahimi ghavam, S, Azami, Y, et al 2014, Comparision of learning styles, reading styles and time management in privileged and non privileged students, Journal of educational psychology, Vol.9 ., No.33 , Pp. 1-20. [in Persian].
Najafi Kolyani, M, Karimi, S, Jamshidi, N 2010, Comparison of learning styles and preferred teaching methods of students in fasa university of medical sciences, J arak univ, f med sci, Vol.12 ., No.4 , Pp. 89-94. [in Persian].
Seif, A A 2010, Modern educational  psychology (psychology of learning and instruction), sixth ed, Tehran: Dowran. [in Persian].
Sarchami, R, Hosseini, SM 2004, Relationship of learning styles with educational progress of nursing students in Qazvin, The journal of Qazvin univ of med sci, Vol.30 ., Pp. 64-67.
Valizadeh, L, Fathi Azar, S, Zaman Zadeh, V 2006, Nursing ang midwifery students learning styles in Tabriz medical university, Iranian journal of medical education, Vol.6 ., No.2 . Pp. 136-139. [in Persian].
Richardson, J 2011, Approaches to studying, conception 0f learning and learning styles in hidher education, Learning and individual differences, Vol.21 ., Pp. 288-293.
Rangbar, H, Esmaili, H 2007, A research on the learning styles and preferences of the students at torbat heydariyeh nursing and midwifery, Journal of nursing and midwifery urmia university of medical sciences, Vol.5 ., No.4 , Pp. 64-76. [in Persian]
Williams, B, Brown, T, Winship, Ch 2013, Learning style preferences of undergraguate paramedic students: A pilot study, Learning and individual differences, Vol.23 ., Pp. 44-52.