نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی آموزش ابتدایی دانشگاه فرهنگیان زنجان

2 عضو هیئت علمی، گروه روانشناسی، دانشگاه فرهنگیان، زنجان، ایران.

3 عضو هیئت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، زنجان، ایران.

چکیده

پژوهش حاضر با هدف بررسی کیفیت آموزشی اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان زنجان از دیدگاه دانشجویان در سال تحصیلی 99-1398 انجام شد. مطالعه حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ گردآوری داده ها توصیفی-بررسی موردی است. در پژوهش حاضر، جامعه آماری شامل کلیه اعضای هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان زنجان در پردیس­های شهید بهشتی و الزهرا به تعداد 15 نفر بودند که به علت محدود بودن اساتید، تمامی آنها به روش سرشماری مورد بررسی قرار گرفتند. همچنین، جهت بررسی کیفیت تدریس استادان توسط دانشجویان، از میان 929 نفر دانشجو، 129 نفر با فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. از سه پرسشنامه محقق ساخته جهت گردآوری داده ها استفاده شد. همچنین، داده­ها با استفاده از آزمون تی تک نمونه­ای و نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. یافته­های به دست آمده نشان داد که از نظر دانشجویان توانایی علمی اساتید و روش های تدریس آنها کمتر از حد متوسط بوده و قانون مداری اساتید نیز در سطح خوب قرار ندارد. با توجه به این یافته­ها، طراحی برنامه های اصلاحی در گـروه هـای آموزشی از قبیل برگزاری دوره­هـای بـازآموزی می­تواند زمینه تقویت علمی اساتید و آشنایی آنها با روش­های نوین آموزشی را فراهم سازد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessing the Education Quality of Faculty Members from Students' Viewpoint at Zanjan Farhangian University

نویسندگان [English]

  • Sadegh Ahmadi 1
  • Mohammad saeid Ahmadi 2
  • Abbas Ramazani 3

1 B.Sc. Graduate, Department of Educational Sciences, Zanjan Farhangian University, Zanjan, Iran.

2 Facultly member, department of psychology, Zanjan Farhangian University, Zanjan, Iran.

3 Facultly member Department of Educational Sciences, Zanjan Farhangian University, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

The present study was conducted to evaluate the educational quality of faculty members from students' point of view.  The present study was applied in terms of purpose and descriptive-case study in terms of data collection. Hence, the statistical population included all 15 faculty members of Farhangian University of Zanjan in Shahid Beheshti and Al-Zahra campuses in the academic year 2009-2010, that they were examined by census due to limited professors. Moreover, 129 out of 929 students were selected by Cochran's formula and simple random sampling method to evaluate the quality of teaching by professors. Three researcher-made questionnaires were used to collect data and then the data were analyzed using T-sample and SPSS software. The findings showed the students claimed that scientific ability and teaching methods were less than average and the law enforcement of professors was not at an acceptable level. According to these findings, the design of correctional programs in educational groups, such as holding training courses, can provide a foundation of scientific strengthening of professors and their familiarity with modern teaching methods.

کلیدواژه‌ها [English]

  • quality of education
  • faculty members
  • Farhangian University
  • students' perspective
Arefi M, Sharifi A 2014. Investigating the amount of moral components in teaching from the perspective of students of Kowsar University in Bojnourd. Quarterly Journal of Higher Education Curriculum Studies. Vol. 5, No. 10, Pp. 1-10. [In Persian].
Atash Afrooz M, Pourmoghadasi A, Marashi Mansour 2018. Assessing the quality of teaching of faculty members from the students' point of view (Study: Farhangian Universities of North Khuzestan). Journal of Educational Measurement and Evaluation Studies, Vol. 8, No. 23, Pp. 49-79. [In Persian].
Benjamin Chan Y; Syuhaily O 2011. A Case Study of Student Evaluation of Teaching in University. Canadian Center of Science and Education, Vol. 4, No. 1, Pp. 44-50.
BrckaLorenz A, Ribera T, Kinzie J, et all. 2012. Examining effective faculty practice: Teaching clarity and student engagement. To Improve the Academy, Vol. 31, No. 1, Pp149-160.
Gilavand A 2017. Examining the knowledge management status in Iranian Universities: A Review. Indo American Journal of Pharmaceutical Sciences, Vol. 4, No. 11, Pp.4219-4225.
Gilavand A,  Maraghi E 2019. Assessing the Quality of Educational Services of Iranian Universities of Medical Sciences Based on the SERVQUAL Evaluation Model: A Systematic Review and Meta-Analysis. Iranian Journal of Medical SciencesVol. 44, No. 4, Pp. 273.
Khadem Rezaiyan M, Etezad Razavi M, Javadi B, F et all 2017.Educational quality gap from students' viewpoints; results from a survey in Mashhad University of Medical Sciences. Future of Medical Education Journal, Vol. 7, No. 4, Pp. 31-35.
Khadivi A, Hassanpour T, Ahmadi H, et all 2018. A Study of the Factors Affecting the Quality of Education and Teaching at Farhangian University (Case Study: Ardabil Province) .No. 42. [In Persian].
Kizouri A H, Mohammadi Hosseini S A Soleimani E 2019. Identifying the factors affecting the quality of teaching professors from the students' point of view, Vol. 27, No. 1, Pp. 103- 128. [In Persian].
Kuhpayehzadeh J and Salmanzadeh H 2002. A Study of Internal Evaluation of Clinical Groups in Iran University of Medical Sciences, 2001-2001. Iranian Journal of Medical Education. Vol. 5, No. 2, Pp. 37-37. [In Persian].
Mahmoudifar P 2009. Evaluation of the effectiveness of teacher teaching from the perspective of faculty members and students of western universities. Master's thesis of Kurdistan University. Faculty of Literature and Humanities, Department of Educational Sciences. [In Persian].
Mousavi P, Shahnaz N, Orang Z, et all 2011. Investigating the views of midwifery students of Ahwaz Jundishapur University of Medical Sciences on the educational performance of professors. Two Quarterly Journal of the Center for the Study and Development of Medical Education. No. 2. [In Persian].
Nemati L 2016. Relationship between the quality of educational services and the development of content knowledge and focal competencies of Farhangian University's student teachers. Master's thesis. Shahid Madani University of Azerbaijan. [In Persian].
Nilson L B 2016. Teaching at its best: A research-based resource for college instructors. John Wiley & Sons.
Pascarella E T,  Blaich C 2013. Lessons from the Wabash National Study of Liberal Arts Education. Change: The Magazine of Higher Learning, Vol. 45, No. 2, Pp6-15.
Rafiei Gh, Khodadadizadeh A, Kazemi M, et all 2003. Internal evaluation of Rafsanjan University of Medical Sciences. Vol. 5, No. 2, Pp. 9-18. [In Persian].
Ranaei H, Shamshiri B, Alimohammadlou M, et all 2017.  Identification of effective indicators to assess the quality of educational services of universities (studied: Shiraz University); No. 3. [In Persian].
Salehi Omran E 2016. Assessing the educational quality of graduate teachers from Farhangian University and other teachers of education. Thesis, Mazandaran University, M.Sc. [In Persian].
Salehizadeh M, Ghorchian N G; Mohammad Davoodi A H, et all 2019. Providing a model to improve the quality of professional teaching of Farhangian University professors. Research Teaching Quarterly, Vol. 7, No. 2, Pp. 227-249. [In Persian].
Samari M 2018. Presenting an effective teaching model of university professors based on the analysis of artificial neural network. Scientific-Research Journal of Education and Evaluation, No. 44, pp. 79-102. [In Persian].
Shakhi K, Hosseinpour D, Maharlou H R et all 2013. Students' views on the quality of education of the Health Services Management Department. Jundishapur University of Medical Sciences. Jundishapur Education Development Quarterly, Vol. 4, No. 1, Pp. 89-83. [In Persian].
Shakurnia, Fakour M, Taherzadeh M, et all 2011. A comparative study of the evaluation score of professors who agree and disagree with the importance and application of student evaluations, Bi-Quarterly Journal of the Center for the Study and Development of Medical Education. Vol. 1, No. 2. [In Persian].
Shams H 2017. Assessing the quality of teaching of faculty members of Farhangian University from the students' point of view: a case study of Shahid Bahonar Campus and Shahid Maghsoudi in Hamedan. Teacher Professional Development Quarterly, Vol. 2, No. 2, Pp. 77-100. [In Persian].
Singh N2016. Students' perception of quality of medical education in a medical college in West Bengal, India. Indian journal of public health, Vol. 60, No. 3, Pp238-238.
Stupnisky R H, BrckaLorenz A, Yuhas B, wt all 2018. Faculty members’ motivation for teaching and best practices: Testing a model based on self-determination theory across institution types. Contemporary Educational Psychology, Vol. 53, No. 1, Pp. 15-26.
Wilkesmann U, Schmid C J 2014. Intrinsic and internalized modes of teaching motivation. Evidence-based HRM: A Global Forum for Empirical Scholarship, Vol. 2, No. 1, Pp. 6-27.
Yarmohammadian M H Kalbasi A 2006. Internal evaluation of the departments of the Faculty of Management and Information. Medical Education, Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. Vol. 6, No. 1, Pp. 125-144. [In Persian].
Yohui A 2014. Assessment of teaching quality from the perspective of students. Journal of Teacher Education, Vol. 61, No. 2, Pp. 1-10.