تعیین سطح آگاهی و مهارت شغلی تکنولوژیست های رادیولوژی و اولویت بندی نیازهای آموزشی آنان در بیمارستان های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز

مرضیه طهماسبی؛ زهرا فرزانگان؛ محسن چکی؛ محمد صادق قاسمی

دوره 12، شماره 3، آذر 1400، صفحه 726-739

https://doi.org/10.22118/edc.2021.249410.1543

بررسی میزان آگاهی و دیدگاه اعضای هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز ‌در رابطه با راهکارهای بلند مدت و کوتاه‌مدت یادگیری الکترونیکی ترکیبی: یک مطالعه‌ی مقطعی

داریوش رخ افروز؛ ندا صیادی؛ اشرف السادات حکیم

دوره 3، شماره 3، آبان 1391، صفحه 30-38