نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران

2 دانشجوی دکترای پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستای و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

3 عضو هیأت علمی، گروه پرستاری، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

4 کارشناس ارشد آموزش پرستاری، گروه پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

5 کارشناس علوم تربیتی، مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی مؤثر بر سلامت، دانشگاه علوم پزشکی گیلان، رشت، ایران.

چکیده

مفهوم ایمنی بیمار جزء بسیار ضروری سیستم‌های بهداشتی_درمانی بوده و ارائه‌ی مراقبت ایمن و با کیفیت بالا، وظیفه حرفه‌ای، اخلاقی و قانونی متخصصان مراقبت سلامت است. هدف از این مطالعه تعیین تأثیر برگزاری کارگاه ایمنی بیمار بر آگاهی و عملکرد دانشجویان پرستاری می‌باشد. مطالعه حاضر یک مطالعه نیمه_تجربی بوده که جامعه مورد بررسی را کلیه دانشجویان ترم 3 پرستاری دانشکده پرستاری_مامایی شهید بهشتی رشت در سال 1394، تشکیل دادند.ابزار گردآوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته معتبر مشتمل بر 84 عبارت براساس 9 راه حل ایمنی بیمار از نگاه سازمان بهداشت جهانی بود.تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS و آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی با در نظر گرفتن سطح معنی داری P≤0.05 صورت گرفت. نتایج نشان داد که آموزش به شیوه کارگاهی فقط قادر به افزایش موقت میزان آگاهی (بلافاصله بعد از کارگاه) شده (P<0.0001) و حتی قادر نبوده در دراز مدت (بعد از کاراموزی) میزان آگاهی را افزایش دهد (P<0.14). همچنین آموزش به شیوه کارگاهی بر روی عملکرد نیز که بعد از کارآموزی مورد بررسی قرار گرفته مؤثر نبوده است (P=0.12). با توجه به نتایج حاصل از مطالعه و اهمیت مفهوم ایمنی، پیشنهاد می‌گردد که مفهوم ایمنی به صورت یک مفهوم آموزشی به محتوی درس فن پرستاری اضافه شده و یا این مفهوم به صورت بالینی به طور مستمر در تمامی واحدهای عملی آموزش داده شده و یا در فرم ارزشیابی عمومی به عنوان یک آیتم مورد ارزشیابی قرار گیرد تا تکرار آن در ارزشیابی دانشجویان بتواند در نهادینه نمودن این مفهوم تا حد ممکن نقش به سزایی ایفا نماید.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Patient Safety Workshop’s Impact on Nursing Students’ Knowledge and Practice: Challenges and Solutions

نویسندگان [English]

 • عاطفه قنبری 1
 • Fatemeh Moaddab 2
 • Nazila Javadi 3
 • Toba Hosseinzadeh 4
 • Saghi Mousavi 4
 • Fatemeh Barari 5

2 Ph.D. Student in Nursing, Department of Nursing, Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

3 Faculty member, Nursing Department, Social Determinants of Health Research Center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

4 M.Sc. in nursing education, Nursing Department, Faculty of Nursing and Midwifery, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

5 B.A. In Educational Sciences, Social determinants of health research center, Guilan University of Medical Sciences, Rasht, Iran.

چکیده [English]

The concept of patient safety is the essential component of health systems; and delivering safe and high quality care is the professional, ethical and legal responsibility for health care professionals. Hence, the aim of this study was to determine the impact of patient safety workshop on knowledge and practice of nursing students. This study was a quasi-experimental study that community of the study were all third semester nursing students of Shahid Beheshti Nursing and Midwifery school of Rasht in 2015. Then data were collected by valid researcher-made questionnaire which consisted of 84 questions based on 9 patient safety solution at the World Health Organization. Afterwards, data were analyzed with SPSS and by descriptive and inferential statistics, with regard to the significance level of   P≤0.05. Consequently, the results showed that education through workshop were only able to temporarily increase the level of knowledge (immediately after workshop) (P<0.0001) eventhough in the long term (after internship) had not been able to increase knowledge (P<0.14). Moreover, education through workshop on performance after the internship was not effective (P=0.12). According to the results of the study and considering the importance of safety concept, it is recommended that the safety concept as a training concept to be subjected in the content of nursing Lessons, or this concept to be taught continually in all clinically practical units or to be evaluated in the form of public evaluation, therefore, by being repeated in evaluating students it can implement an effective role.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Workshop
 • Patient safety
 • Knowledge
 • Practice
 • Nursing student
Abou El Enein NY, Abd El Ghany AS, Zaghloul1 AA 2012, Knowledge and performance among nurses before and after a training programme on patient falls, Open Journal of Nursing, Vol.2, No.4, Pp.358-364.
Aboumatar HJ, Thompson DWu A, et al 2012, Development and evaluation of a 3-day patient safety curriculum to advance knowledge, self-efficacy and system thinking among medical students, BMJ Qual Saf, Vol.21, No.5, Pp.416-422.
Asadi abokheily M, Hesam S, Vahdat S 2014, The Effect of Education on Patient Safety Culture in the Teacging Hospital of Sari: 2012, JPE, Vol.1, No.1, Pp.118-134.
Baghaee R, Nooraee D, khlkhali HR, et al 2012, Evaluation of Worker Safety and Health Training Centers Urmia University of Medical Sciences, Journal of Urmia Nursing and Midwifery Faculty, Vol.10, No.2, Pp.155-164.
Baghcheghi N, Koohestani HR 2010, The Effect of Education through Workshop on Nursing Students’ Rapid and Sustained Learning regarding Infused Drug Calculating Skills, Strides Dev Med Educ, Vol.7, No.1, Pp.75-78.
Blegen MA, Goode CJ, Park ShH, et al 2013, Baccalaureate Education in Nursing and Patient Outcomes, Journal of nursing administration, Vol.43, No.2, Pp.88-94.
Bodur S, Filiz E 2010, Validity and reliability of Turkish version of “Hospital Survey on Patient Safety Culture” and perception of patient safety in public hospitals in Turkey, BMC Health Serv Res, Vol.10, No.28, Pp.1-9.
Davis BA, Kiesel CK, McFarland J, et al 2005, Evaluating instruments for quality: testing convergent validity of the consumer emergency care satisfaction scale, J Nurs Care Qual, Vol.20, No.4, Pp.364-368.
Ebrahimpour F, Shahrokhi A, Ghodousi A 2014, Patients’ Safety and Nurses’ Medication Administration Errors, IJFM, Vol.20, No.1, Pp.401-408.
Hemmati M, Sheikhbaglu M, Baghaie R 2014, Relationship between the communication skill of nurse - patient with patient safety in the critical care units, Journal of Clinical Nursing and Midwifery, Vol.3, No.2, Pp.77-84.
Mahmoudirad G, Esteki R 2014, Patient safety assessment in Valiasr Hospital of Birjand in 2012. Mod Care J, Vol.10, No.3, Pp.192-201.
Mostafazadeh F, Asadzadeh-Monir F, Rhostamneghad M 2013, Methods of patient safety education for Medical group students, Iran J Obstet Gynecol Infertil, Vol.8, No.1, Pp.23-29.
Nabilou B, Rasouli J, Khalilzadeh H 2013, Patient Safety Status in Medical Education: Students Perception, Knowledg and Attitude, Research in Medical Education, Vol.5, No.2, Pp.23.
Nobahar M 2015, Professional errors and patient safety in intensive cardiac care unit, Holist Nurs Midwifery, Vol.25, No.3, Pp.63-73.
National Quality Fourm (NFQ). Patient Safety Terms and Definitions. Available at:http://www.qualityforum.org. 2009.
Weaver SJ, Lubomksi LH, Wilson RF, et al 2013, Promoting a culture of safety as a patient safety strategy: a systematic review, Ann Intern Med, Vol.158, No.5, Pp.369-374.
World Health Organization (WHO). Patient safety solutions. Available at:http://www.who.int/patientsafety/implementation/solutions/patientsafety/solutions_explained/en. 2007.