نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجو دکتری حرفه ای داروسازی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجو رزیدنت داروسازی بالینی، گروه داروسازی بالینی، دانشکده داروسازی، دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تهران، ایران.

چکیده

این مطالعه با هدف طراحی فرم ارزشیابی برای بررسی کیفیت و اثرگذاری فیلم های آموزشی در حیطه علوم پزشکی طراحی گردیده است. پژوهش حاضر بر روی بسته های آموزش الکترونیکی با نام بابد انجام گرفت. به منظور بررسی فیلم از جهات فنی از نظرات 20 متخصص حوزه فیلم سازی و به منظور ارزیابی نکات آموزشی در حیطه علوم پزشکی از اعضای منتخب هیات علمی با استفاده از روش لاوشی، ضریب نسبت روایی و شاخص روایی محتوایی محاسبه گردید. جهت سنجش پاپایی کلی پرسشنامه از روش دو نیمه کردن بر روی 50 نفر از افراد منتخب استفاده شد و برای تعیین همسانی درونی پرسشنامه از ضریب آلفای کرونباخ و برای محاسبه ضریب پایایی فرم های مذکور از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ استفاده شد. نتایج، وجود روایی صوری و محتوایی مناسب برای سوالات هر دو فرم نظرسنجی را نشان داد (CVR≈0.99) و شاخص روایی محتوایی پرسشنامه دروس تئوری مورد تائید قرار گرفت (CVI=0.789). پرسشنامه از پایایی قابل قبولی برخوردار بود و پایایی آن­ نیز با استفاده از ضریب همبستگی آلفای کرونباخ 89/0 محاسبه شد که نشان داد این پرسشنامه­ دارای درجه بالای همبستگی درونی و دارای تکرارپذیری بالا (ICC=0.989) است. برای سنجش ابزار ارزیابی فیلم های آموزشی در علوم پزشکی می­بایست از یک ابزار قابل اعتماد استفاده نمود که با توجه به نتایج بدست آمده در این مطالعه، پرسشنامه تهیه شده برای استفاده در سیستم های توسعه­ی آموزش در علوم پزشکی، پایایی مطلوب و روایی مناسبی دارد. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Design and Accreditation of the Evaluation Tool for Educational videos in Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Ramin Noorafrooz 1
  • Kaveh Eslami 2
  • saeed mohammad soleymani 3
  • mandana izadpanah 2

1 Pharmacy student, Clinical Pharmacy Department, School of pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran .

2 Faculty member, Clinical Pharmacy Department, School of pharmacy, Ahvaz Jundishapur University of medical sciences, Ahvaz, Iran.

3 Clinical Pharmacy resident, Clinical Pharmacy Department, School of pharmacy, Shihidbeheshti University of medical sciences, Tehran, Iran .

چکیده [English]

Thisstudy is aimed to design a tool for evaluating the quality and effectiveness of educational films in the field of medical sciences. By using the guidelines provided and implementing corrections, two questionnairesweredesigned to evaluate the film by technical and educational aspects, respectively.Then, content validity index of the questionnaires was determined based on the comments of 20 specialists in the field of filmmaking and educational points, the faculty members in the field of medical sciences, and by using the Lawshe method, and the coefficient of variation ratio. To assess the reliability of the questionnaires, the split-half method was carried out on 50 chosen individuals. The Cronbach's coefficient alpha and theintraclass correlation coefficient (ICC) test were used to calculate the repeatability of the forms in order to determine the internal consistency of the questionnaires. There was a suitable content validity for almost all questions of both forms (CVR = 0.99). Also, the Content Validity Index (CVI) was at least acceptable in most aspects of the theoretical teaching questionnaires (CVI = 0.789). Meanwhile, both of these forms had acceptable reliability. The reliability of the questionnaires was calculated using Cronbach's alpha coefficient of 0.89, which indicates the questionnaires have a high degree of internal correlation and high repeatability (ICC = 0.989). According to the results obtained in this study, questionnaires provided for using educational development systems in the medical sciences have a desirable and relatively reliable validity.

کلیدواژه‌ها [English]

  • medical education
  • Educational videos
  • Accreditation
BASTOS, R.M.B., 2017. The surprising success of the Finnish educational system in a global scenario of commodified education. Revista Brasileira de Educação22(70), pp.802-825.
Broadbent, D.E., Cooper, P.F., FitzGerald, P. and Parkes, K.R., 1982. The cognitive failures questionnaire (CFQ) and its correlates. British journal of clinical psychology21(1), pp.1-16.
De Sousa, L., Richter, B. and Nel, C., 2017. The effect of multimedia use on the teaching and learning of Social Sciences at tertiary level: A case study. Yesterday and Today, (17), pp.1-22.
Haidet, K.K., Tate, J., Divirgilio‐Thomas, D., Kolanowski, A. and Happ, M.B., 2009. Methods to improve reliability of video‐recorded behavioral data. Research in nursing & health32(4), pp.465-474.
Heal, R. and Twycross, A., 2015. Validity and reliability in quantitative research. Evidence-Based Nursing, vol. 0, no. 0, pp.66-67.
Henderson, M. and Freeman, C.P.L., 1987. A self-rating scale for bulimia the ‘bite’. The British Journal of Psychiatry150(1), pp.18-24.
Khan, M.I., Mourad, S.M. and Zahid, W.M., 2016. Developing and qualifying Civil Engineering Programs for ABET accreditation. Journal of King Saud University-Engineering Sciences28(1), pp.1-11.
Kerlinger, F.N., 1966. Foundations of behavioral research.
Khalil, M.K. and Elkhider, I.A., 2016. Applying learning theories and instructional design models for effective instruction. Advances in physiology education40(2), pp.147-156.
Lawshe, C.H., 1975. A quantitative approach to content validity. Personal Psychology. 28 (4): 563-575.
Paul D.. Leedy and Ormrod, J.E., 2014. Practical research: Planning and design. Pearson Education.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Masic, I., 2008. E-learning as new method of medical education. Acta informatica medica16(2), p.102.
Palis, A.G. and Quiros, P.A., 2014. Adult learning principles and presentation pearls. Middle East African journal of ophthalmology21(2), p.114.
Pettit, R.K., Kinney, M. and McCoy, L., 2017. A descriptive, cross-sectional study of medical student preferences for vodcast design, format and pedagogical approach. BMC medical education17(1), p.89.
Prasad, D. 2019. A method in Social Science Research 1.
Ruiz, J.G., Mintzer, M.J. and Leipzig, R.M., 2006. The impact of e-learning in medical education. Academic medicine81(3), pp.207-212.
Schomaker, R., 2015. Accreditation and quality assurance in the Egyptian higher education system. Quality Assurance in Education23(2), pp.149-165.
Wanzare, Z. and Ward, K.L., 2000. Rethinking staff development in Kenya: Agenda for the twenty-first century. International Journal of Educational Management14(6), pp.265-275.
Wood, R., 1999. How to validate analytical methods. TrAC Trends in Analytical Chemistry18(9-10), pp.624-632.