نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری مدیریت آموزشی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه علوم تربیتی، دانشکده علوم تربیتی و روان شناسی، دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل، ایران.

چکیده

مأموریت دانشگاه­ها در بستر زمان، همگام با تحولات و دگرگونی های جهانی و در راستای هدف پاسخگویی به نیازهای اقتضایی جوامع، دچار تحول شده و به سوی مشارکت در پارادایم کارآفرینانه درحال حرکت است، الگوی علمی این پژوهش براساس مصاحبه کیفی صورت گرفته با روسای دانشگاه­ها و نخبگان دانشگاهی و روش نمونه‌گیری به دو صورت هدفمند و  گلوله‌ی برفی می‌باشد و در نهایت با مراجعه به خبرگان، 22 مصاحبه کیفی صورت گرفت و با استفاده از تکنیک گرندد تئوری به شناسایی مولفه های دانشگاه کارافرین در دانشگاه پیام نور پرداخته شد ضرورت هر یک از مولفه های مدل استخراج شده برای شناسایی مولفه های دانشگاه کارافرین بررسی گردیده، پژوهش با روش کدگذاری در سه مرحله باز، محوری و انتخابی تحلیل شد. یافته­ها بیانگر 2 کد اصلی استخراج و کدها در 9 محور گروه­بندی شده­اند. نتایج پژوهش نشان می­دهد که مقوله های شناسایی شده که بیشترین تاثیر را در ایجاد دانشگاه کارافرین دارد به ترتیب:عوامل درونی (کیفیت خدمات-منابع مالی-توانمند ی-ساختار سازمانی-فرهنگ سازمانی-سیاستهای آموزشی و پژوهشی- مدیریت و رهبری)  عوامل بیرونی(عوامل زمینه ای ملی و منطقه ای- عوامل بین المللی) می باشد.
 
واژگان کلیدی: 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Qualitative Study: Identification of entrepreneurial University Components

نویسندگان [English]

  • masumeh safarian navakhi 1
  • adel zahed babelan 2
  • Mahdi moeinikia 2
  • Ali Rezaei sharif 2

1 Ph.D. Student, Department of Educational Sciences, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran.

2 Faculty Member, Faculty of Education and Psychology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardebil, Iran.

چکیده [English]

The mission of universities in the context of time, in keeping with global developments and changes, has evolved to meet the needs of societies, and is moving towards participation in the entrepreneurial paradigm. In other words, in a world where globalization plays an important role in the process of social and economic changes, so the role of universities has changed with respect to new responsibilities for a changing society, such as the national economy, social development, the reduction of public finances and the educational market. Hence, the scientific model of this research was based on a qualitative interview with university’s heads and elites and a two-way sampling method for snowball. Finally, 22 qualitative interviews were conducted by referring to experts. Using Grendard's theory, the entrepreneurial university’ components were identified at Payame Noor University. Afterwards, the necessity of each components of the extracted model was investigated by coding in three stages: Open, Axial and selective analysis. The findings represented two main extraction codes and then that codes were grouped in 9 axes. Finally, the results of the research illustrated that the identified categories those had the greatest impact on the creation of the entrepreneurship university were internal factors (service quality, financial resources, ability, organizational structure, organizational culture, educational and research policies, management and leadership) and external factors (national and regional background factors, international factors), too. 

کلیدواژه‌ها [English]

  • Entrepreneurship University
  • internal
  • external
  • national and regional factors
Aranha, E A, Garcia, N P (2014), Dimensions of a metamodel of an entrepreneurial university,  African Journal of Business Management, Vol.8, No.10, Pp.336-349.
Audretsch, D (2000), Is University Entrepreneurship؟  Working Paper, Mimeo, Indiana University.
Azizi, M (2003), A Study and Comparison of the Fields of Incubation and Development in the Students of Shahid Beheshti, Tehran, Shahid Beheshti, 20. [In Persian]
Behzadi, N, Razavi, S M, Hosseini, S R (1393, Designing a Concept Model for Entrepreneurial University with an Enterprise Entrepreneurship Approach, Entrepreneurship Development, Vol.7, No.4, Pp.697-713. [In Persian]
Etzkowitz, H (2001), The second academic revolution and the rise of entrepreneurial science, Technology and Society Magazine, Vol.20, No.2, Pp.19-29.
Etzkowitz, H, Ranga, M,Dzisah, J (2012), Whither the university? The novum trivium and the transition from industrial to knowledge society, Social ScienceInformation, Vol.51, No.2, Pp.143-164.
Hosni, Z (1395), A presentation of the university entrepreneurship model for the technical and vocational university (case study of girls' technical faculties), the first National Congress of Women in Iran, Tehran, the International Center for Dentistry Development, [In Persian]
Khosrowabadi, S (1395), Presentation of the model for explaining the organization's two-way system in the formation of the entrepreneurial university, Faculty of Humanities, PhD dissertation, Educational Management. [In Persian]
Kordanich, A, Ahmadi, P, Ghorbani, Z, et al (1391), Investigating the Characteristics of Entrepreneurial University in Tarbiat Modares University,Vol.5, No.3, Pp. 47-64. [In Persian]
Mousavi, S H, Jamali, M (1392), The Role of Entrepreneurship Education in Entrepreneurial Attitudes and Students' Self-efficacy Belief, Quarterly Journal of Research and Planning in Higher Education, No. 69, pp. 63-80. [In Persian]
Philpott, K, Dooley, L, O’Reilly, C, et al (2011), The entrepreneurial university: Examining the underlying academic tensions, Journal of Technovation, Vol.31, Pp.161–170.
Shafi Abadi, A (1390), Entrepreneur University and Industrial Development, Quarterly Journal Of Counseling And Psychotherapy, Vol.2, No.5, Pp.137 - 147. [In Persian]
Samadi Mirarklaee, H, Aghajani, H, Samadi Mirarkalaei, H (1393), Evaluation of Indicators of Entrepreneurial University in Mazandaran University Based on Fuzzy Method, Vol.7, No.2, pp.369-388. [In Persian]
Salehi Omran, I, Farastkhah, M, Mousavi, S H, et al (1396), Presentation of the Development Model of Entrepreneurial University in Iran, Iranian Journal Of Engineering Education Quarterly, No.76, Pp. 28. [In Persian]
Tofighi, J, Norshahi, N (2012), Providing Strategies for the Development of University and Industry Cooperation in Iran, Iran Engineering Education Quarterly, Vol.14, No.56, Pp. 75-95. [In Persian]
Tallea, S (2013), Entrepreneurship University in the New Economy, Master's Degree in Entrepreneurship Management at Tehran University. [In Persian]
Line, D (2012),  Entrepreneur Business Opportunity, Jul 11, www.articlesbase.com