نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکده پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 روانپزشک، اهواز، ایران

3 کارشناس ارشد، روانشناس، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

به دلیل اهمیت گزارش صبحگاهی درآموزش پزشکی، بررسی وضعیت آن لازم و ضروری است. ‌بخصوص ارزیابی سطح آگاهی و نگرش استادان و دانشجویان می‌تواند درعملکرد بهتر پزشکان درآینده مؤثر باشد. در این پژوهش برای گزارش صبحگاهی فیلد روانپزشکی، شرح وظایفی برای تمامی گروه‌های تحت آموزش (اینترن و دستیاران سطوح مختلف تحصیلی) تهیه شده و به مدت 6 ماه درگروه روانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز مورد استفاده قرارگرفت. پس از آن نگرش اعضای هیئت علمی و همة فراگیران درخصوص چارت تهیه‌شده بررسی شد.4/76% اعضای هیئت علمی از این‌که با توجه به ساختار کنونی در زمان کوتاه‌تر می‌توانستند اطلاعات جامعی را از وضعیت موجود در بخش‌های اورژانس به‌دست آورند، آن را مفید دانستند. همة فراگیران بر این باور بودند که اطلاعات به‌دست آمده از گزارش صبحگاهی با توجه به ساختار کنونی و نظر به مدت زمان کوتاه صرف‌شده برای آن، بسیار مناسب می‌باشد. 4/81% از اینترن‌ها نسبت به شرح وظایف خواسته‌شده از آن‌ها ابراز رضایت نمودند و آن را مناسب با شرایط آموزشی و توانایی خویش می‌دانستند. 2/91% دستیاران شرح وظایف مطرح‌شده را با دیگر آموزش‌های ارائه‌شده توسط گروه‌هم راستا ارزیابی کردند و آن را به‌عنوان یک منبع آموزشی بسیار مفید دانستند. نظر به دقیق بودن و چارت بندی این شیوه آموزش، به‌نظر می‌رسد که به‌طور اختصاصی در فیلد روانپزشکی دانشگاهی کشور، قابل اجرا می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Making changes in morning report and Reviwing of therapy of academic members and learners of psychology Department in Ahwaz Jundishapur Medical Sciences University

نویسندگان [English]

  • Ahmad Fakhri 1
  • Hatam Boostani 1
  • Saeeid Ghoshonizadeh 2
  • Sirous Pakseresht 1
  • Mohammad Reza Haghdoost 3

1 Faculty member of Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

2 Psychiatrist, Ahwaz, Iran

3 MSc Psychology, Jundishapur University of Medical Sciences, Ahwaz, Iran

چکیده [English]

Because of importance morning report in Medical education, Reviewing of it is necessary, specially reviewing of awareness & Therapy of professors & student that can be effective in better work of Doctors in Future. In the research ,for morning report in psychology Department, There is duties for all education groups(inter & residents) and it was used in of psychology Department in Ahwaz Jundishapur Medical Sciences .Then Academic members& all learned Theory is Reviewed in this prepared chart. Results of assess analyzed with SPSS16* ware.74.4 academic members whom here emphasized on the current structure at shorter time could achier comprehensive information from existence in the wards& emergency get it useful to know. All learners believed that prepared information from morning report with current & spent short time it will be too useful.81.4 of interns had satisfied from their cuties and they knowed it good with their ability and education. 91.2 of residences with their duties & their education hare been evaluated by same group and they were introduced as an useful education and resource. Considering the accuracy and chart of this educational method, it seems to be effective
In educational Medical, therefore to current study results are necessary.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Morning report-Medical learning – psychology field (Department)-Professors of Psychiatry Department
Fassett, R.G, Bollipo, S.J, 2006, Morning report; an australian experience, MJA, Vol.184,No.4.Pp.159-161.
Gross, C.P, 1999, Resident expectations of morning report, Arch intern med,Vol.159, Pp.1910-1914.
Malekan Rad, E, Einolahi, B, Hosseeine, J, Momtaz Manesh, N, Trahnhg and evaluation of thing that every clinical professor must know, Tehran, Tohfeh , Boshra, Pp.7-40.
Parrino, T, 1997, The social transformation of medical morning report, Gen intern med, Vol.12,Pp.332-333.