نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشکدة پرستاری مامایی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

2 کارشناس ارشد پرستاری، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور، اهواز، ایران

چکیده

 ارتقای کیفیت آموزش، مستلزم ارزیابی مستمر فراگیران از اساتید خود می‌باشد. شناخت نظرات دانشجویان در مورد ارزیابی فعالیت‌های آموزشی و عملکرد اساتید می‌تواند آن‌ها را با نقاط قوت و ضعف خود در امر آموزش، آشنا کند و امکان اصلاح و بهبود کیفیت آن را فراهم نماید. مطالعة حاضر با هدف تعیین دیدگاه دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در مورد عملکرد آموزشی اساتید طراحی گردید. این پژوهش یک مطالعة توصیفی- مقطعی می‌باشد. در این مطالعه، برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه پژوهشگر ساخته که شامل 22 سؤال بود استفاده شده و توسط 50 نفر از دانشجویان مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز در نیمسال اول تحصیلی 88 – 1387 تکمیل گردید. یافته‌های پژوهش نشان داد، با این که اکثر شاخص‌های عملکرد آموزشی اساتید از دیدگاه دانشجویان در سطح نسبتاً مطلوب ارزیابی شدند، اما ارائه و اجرای طرح درس بالینی توسط اعضای هیات علمی گروه در سطح نامطلوب می‌باشد. اگرچه اکثر ابعاد مورد بررسی در سطح مطلوب و نسبتاً مطلوب گزارش شدند، اما تقویت جنبه‌های مثبت و اصلاح نقایص می‌تواند گامی مؤثر در راستای ارتقای کیفیت آموزشی باشد. همچنین با توجه به این که اکثر دانشجویان معتقدند که وجود طرح درس به یادگیری بهتر آن‌ها کمک می‌نماید، لذا باید اعضای هیئت علمی تشویق به نگارش طرح درس گردند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Surveying Ahvaz Jundishapur Medical Sciences University's Professors Educational Performance from the Point of View of Midwifery Students

نویسندگان [English]

  • Parvaneh Mousavi 1
  • Farkhondeh Hayati 2
  • Shahnaz Najar 1
  • Ziba Orang 1
  • Porandokht Afshari 1

1 Faculty member of Jundishapur University of medical science, Ahwaz, Iran

2 Ahvaz

چکیده [English]

Improving the educational quality requires students' continuous evaluation of their professors. Recognizing students' comments on evaluating educational activities and professors performance can introduce them to their own strengths and weaknesses in education and provide the opportunity to improve its quality. This study aimed to determine the viewpoint of Ahvaz Jundishapur Medical Sciences University, midwifery students on professors' educational performance. This research is a descriptive-sectional study. In this study, data were collected by using researcher-made questionnaire, which contained 22 questions and had been completed by 50 midwifery students of Ahvaz Jundishapur Medical Sciences University in the first academic semester of 2008-09. Research findings indicated that although most indices of professors' educational performance from the point of view of students were considered as relatively optimal, but presentation and performance of clinical lesson plan was undesirable. Although, most aspects were reported as desirable and relatively desirable, but reinforcing the positive aspects and modifying defects can also be an effective step towards improving educational quality. Also considering that most students believe that lesson plan helps them to improve better learning, so board members should be encouraged to write lesson plan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Midwifery student’s viewpoints
  • Education quality
  • Educational practice of masters
Anvari,M. Hoseini Sharif Abad,M.1384, Paramedical students assess views regarding the introduction of masters degree students, paramedical and tips. Iranian Journal Of Medical Education,No.14,Pp.195-196.
Ashraf,H. Sabri,M1384, Determination of the most important factors in overall effectiveness of a clinical teacher: students’ point of view. Iranian journal of medical education,No.7,P.15.
Awsati Ashtiani, Z. Hossein Abadi, F. Moshkany, Z, 1382, Characteristics of effective teacher from the perspective of medical students of Tehran. Proceedings of the Sixth National Conference on Medical Education, Tehran, Shahid Beheshti University of Medical Sciences,P.84.
Ehtesabi, A. Moshiri, Z. Baghaee, R,1384, A good review from the perspective of teacher students of urmia university of medical sciences. Iranian journal of medical education; special seventh national conference on medical education,No.14,P.110.
Farzianpour,F. et al, 1384, Fifteen educational evaluation in clinical and basic science department at tehran university. Iranian journal of medical education. special seventh national congress on medical education,No.14,Pp.74-73.
Ghadami,A. Salehi,B. Sajadi,sh. et al,1386, Factors affecting communication between students and teachers from the perspective of medical students. Iranian journal of medical education,Vol.5,No.2,Pp.110-101.
Haji Aghajani, S,1380, Compare and evaluate teachers and students comments about the criteria for a good university professor. Medicine and purification,Vol. ,No. ,Pp. 41-51.
Mahdian, M. Moniri, R, Vakili, Z, et al,1384, Lesson Study Project of students of School of Nursing and Allied Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education. No.14,P.117.
Mazloomy, S, Ehrampouh, M, Kalantar,M, et al,1381,Characteristics of a good teacher from the viewpoint of medical students Yazd, Iranian journal of medical education, No. 7,P.111.
Naftulin, DH, Ware, JE, Donnelly, FA,1973, The Doctor Fox Lecture: A Para Of Education Seduction, journal medical education Med Educ,Vol.48,No.7,Pp.630–635.
Nikbakbakht Nasr Abadi, A, Parsayekta, Z,1379, Cash on the evaluation of teaching in tehran university. journal of medicine, No.2,Pp.72-73.
Ranjbar, M. Vahidshahi, K. Mahmoudi, M,1385, Views of faculty members and students of medical sciences in teacher evaluation, journal of mazandaran university of medical sciences, Vol.17,16,No(56),Pp.126-135.
Saberi,F, Akbori, H, Malayeri, A, Hosseynian, M, Sabori, M,1384, teachers and students of comments on evaluation forms by the Science university of medical sciences, Iranian journal of medical education, Special seventh national congress on medical education,No.14,P.86.
Shakurnia, A, Motlagh, M, Malayeri, A , Jahan mordi, A, Koleili Sani, 1384, View medical university joundishapour factors than teacher evaluation, Iranian journal of medical education,Vol.5,No.2,Pp.101-110.
Shakurnia, A. Malayeri, A, Torap poor, H, 1385, The relationship between teacher evaluation scores of students with average grades. Iranian journal of medical education, Vol.6,No.1.Pp.44-50.
Yousefi, M, Moradi, A, noori, B,1384, Evaluate faculty members familiar with new methods of medical education and audio-visual and computer equipment at the university of medical sciences in 1383, Iranian journal of medical education. Special seventh national congress on medical education,No.14,Pp.84-85.
Yarmhmdyan, M, Kalbasi, A,1385, School of management internal evaluation departments and medical informatics, isfahan university of medical sciences, Iranian journal of medical education,Vol.6,No.1,Pp.125-134.
Ziyaee, M, Haji Abadi, M, Perspectives of teachers and students birjand to evaluation by students, Iranian journal of medical education, Special seventh national congress on medical education, No.14,Pp.73-74.