نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

کارشناس ارشد علوم تربیتی، گرایش برنامه ریزی درسی،دانشکده علوم انسانی، دانشگاه پیام نور تهران، تهران، ایران

چکیده

این پژوهش با هدف تعیین تاثیر جو مدرسه بر میزان خلاقیت دانش آموزان مدارس متوسطه شهر تهران در سال 1396 صورت گرفت. روش پژوهش از نظر هدف کاربردی و از نظر روش گردآوری داده­ها توصیفی-پیمایشی بود. جامعه آماری تحقیق شامل 1000 نفر از دانش آموزان مقطع متوسطه دوم مدارس منطقه 4 شهر تهران در ســال تحصیــلی 1396-1395 بود، که از این میان با استفاده از فرمول کوکران و روش نمونه گیری تصادفی چندمرحله ای280 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شد. روش جمع آوری داده ها بر اساس پرسشنامه های استاندارد جو سازمانی هالپین و کرافت (1963) و پرسشنامه خلاقیت اونیل و عابدی (1996) انجام گرفت. پس از جمع آوری پرسشنامه ها، بررسی اطلاعات و آزمودن فرضیه ها با استفاده از روش مدل سازی معادلات ساختاری و به کمک نرم افزار Smart PLS 2 در دو بخش مدل اندازه گیری و بخش ساختاری انجام پذیرفت. در بخش اول ویژگی های فنی پرسشنامه شامل پایایی، روایی همگرا و روایی واگرا مختص PLS بررسی گردید. در بخش دوم، ضرایب معناداری نرم افزار برای بررسی فرضیه های پژوهش مورد استفاده قرار گرفتند. در نهایت یافته های پژوهش تاثیر جو مدرسه و ابعاد هشتگانه آن بر میزان خلاقیت دانش آموزان مدارس متوسطه شهر تهران مورد تأیید قرار داد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The effect of school climate on the creativity of high school students in Tehran

نویسنده [English]

  • Saadollah Kazemi

MSc in Educational Sciences, Curriculum Orientation, Faculty of Humanities, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The purpose of this study was to determine the effect of school climate on the creativity of high school students in Tehran in 1396. The research method was applied for the purpose of the research and the method of data collection was descriptive-survey. The statistical population of the study consisted of 1,000 secondary school students in district 4 of Tehran in the academic year 1396-1395. Among them, using Cochran's formula and multi-stage random sampling method, 280 subjects were considered as sample size. . The method of data collection was based on the Hallipin & Kraft Standard Organizational Climate Questionnaire (1963) and O'Neill & Abedi's Inventory of Creativity (1996). After collecting questionnaires, data analysis and testing of hypotheses were done using structural equation modeling method and using Smart PLS 2 software in two parts of measuring model and structural part. In the first part, technical characteristics of the questionnaire including reliability, convergent validity and divergent validity of PLS-specific questionnaire were investigated. In the second part, the software's significant coefficients were used to examine the research hypotheses. Finally, the findings of the study confirmed the effect of school climate and its octagonal dimensions on the creativity of high school students in Tehran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • school atmosphere
  • creativity
  • intimacy
  • lack of boost
Ahmadpour Daryani, M (2007), Entrepreneurship (definitions, ideas, patterns). Tehran: Pardis Publications, p. 57. [In Persian]
Azizi, R (1394), Investigating the Relationship between School Elemental Elements and the Academic Achievement of High School Students in District 2 of Tehran. Master's Thesis, Islamic Azad University, Tehran Branch. [In Persian]
Bidokhti, A, Parvaresh, P (1387), Investigating the relationship between organizational climate and management style and its effects on elementary school teachers. Journal of Educational Management Innovations (New Thoughts in Educational Sciences), No. 4 pp. 41-25. [In Persian]
Chen, C & Huang, T (2008), The relationship among ethical climate types, facets of job satisfaction and the three components of organizational commitment: A study of Nurses in Taiwan, Journal of Business Ethics, 80(3), pp.565-581.
Fidan, T, Inci O (2015), The Relationship of the Creativity of Public and Private School Teachers to their Intrinsic Motivation and the School Climate for Innovation, Social and Behavioral Sciences, Vol 195, NO.3 PP 905–914.
Halpin, A.W, Croft, D.B (1963), “the organizational climate of schools”, Chicago: Midwest administration center, university of Chicago.
Homana, G ,Barber.G, Putra .J (2005), School climate research summary, center for social and emotional education, Newyork.
King, D.B  (2007), The spiritual Intelligence project, Trent university, Canada.WWW.Db king./ spiritual intelligence.
Kipadkho, L (1392), investigating the relationship between school climate and students 'creativity in high school girls' theoretical governmental schools in Tehran, Master's Thesis, Islamic Azad University, Tehran Central Branch. [In Persian]
Makel, M, Plucker, J (2008), Handbook of Giftedness in Children. Pp:247-270.
Milani, M (1394),. The Relationship Between Organizational Climate with Happiness and Vitality of Teachers of the Second Grade of Secondary School in Saveh, Master's Thesis, Islamic Azad University, Saveh Branch. [In Persian]
Pablo Pelayo, B. & Zheng, W (2009), A discussion of motivation for creativity within the business context: From the perspective of the Generation Y. M.A thesis, University of Kalmar, Baltic Business School. 
Ramezani Nejad, R, Pour Sultani Zarandi, H, Hosseini Nia, S., R (2009), Relationship between school health and burnout of physical education teachers, Sports Management Journal. First Volume, No. 1, pp. 235-225. [In Persian] 
Shiri, M (1394), The Relationship Between Organizational Climate and Happiness and Life of Teachers of the Second Grade Second Grade of Saveh. Master's Thesis, Islamic Azad University of Saveh Science and Research Branch. [In Persian]
Shirzadi Esfahani, H, Samadi, P (2006), Investigating the relationship between school organizational climate and entrepreneurship in students, Quarterly Journal of Educational Innovations, No. 16, pp. 187-164. [In Persian]
Talachian, M (1394), Investigating the relationship between school climate and academic achievement of secondary school girl students in Tehran, Master thesis, Islamic Azad University, Roudehen Branch. [In Persian]