نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه روان‌پرستاری، دانشکده پرستاری و مامایی، دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، اصفهان، ایران.

2 پزشک عمومی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران.

3 دانشجوی کارشناسی ارشد روانشناسی عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهواز، اهواز، ایران

4 عضو هیأت علمی، گروه آمار زیستی و اپیدمیولوژی، دانشکده بهداشت، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

چکیده

عملکرد تحصیلی افراد متأثر از عوامل مختلفی است که یکی از این عوامل، انگیزش پیشرفت می‌باشد. با توجه به اهمیت انگیزش پیشرفت در فرایند یاددهی-یادگیری، این تحقیق با هدف «بررسی ارتباط انگیزه پیشرفت با عملکرد تحصیلی در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال 94-1393»، انجام گرفت. مطالعه حاضر از نوع مقطعی و توصیفی-تحلیلی می‌باشد. نمونه مورد پژوهش شامل کلیه دانشجویان مشغول به تحصیل در دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی جندی‌شاپور اهواز در سال تحصیلی 94- 1393 بود و ابزار گرد آوری داده‌ها، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس بود. نتایج نشان داد که میانگین نمرات کسب شده‌ دانشجویان از سؤالات پرسشنامه انگیزش پیشرفت؛ 52/83 با انحراف معیار 52/6 بود. همچنین، ارتباط مستقیم و معناداری بین عملکرد تحصیلی و انگیزش پیشرفت وجود دارد (P < 0.001). اما بین انگیزش پیشرفت، سن و ترم تحصیلی، ارتباط معکوس و معناداری وجود داشت (P = 0.001). به علاوه، بین میانگین نمرات انگیزش پیشرفت دانشجویان در رشته پرستاری، مامایی و اتاق عمل، تفاوت آماری معناداری مشاهده شد (p < 0.001). به طور کلی یافته‌های این پژوهش نشان داد که انگیزش پیشرفت دانشجویان با عملکرد تحصیلی آنها در ارتباط می باشد. با توجه به اهمیت پیشرفت تحصیلی در نظام های آموزشی، و تأثیرپذیری آن از انگیزه افراد، تعیین میزان انگیزش پیشرفت و ارائه راهکارهایی جهت ارتقای آن، می‌تواند متضمن بهبود وضعیت تحصیلی فراگیران در یک نظام آموزشی باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Relationship between Achievement Motivation and Academic Performance in Nursing and Midwifery Students at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2014-2015

نویسندگان [English]

  • Malek Fereidooni-moghadam 1
  • Nafiseh Bavarsad 2
  • Romina Rezaie 3
  • Bahman Cheraghian 4

1 Assistant professor, Department of Psychiatric Nursing, School of Nursing and Midwifery, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

2 MD, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 MSc students, Department of General Psychology, Islamic Azad University of Ahvaz, Ahvaz, Iran

4 Assistant professor, Department of Biostatistics and Epidemiology, School of Health, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Academic performance is influenced by many factors that one of these factors is achievement motivation. Given the importance of achievement motivation in the teaching-learning process, this study aimed to assess "the relationship between achievement motivation and academic performance in nursing and midwifery students studying in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in 2014-2015”. This was a descriptive-analytic and cross sectional study. The study samples consisted of all students studying in the School of Nursing and Midwifery of Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences in the year 2015-2016 and, data collection instrument was Hermens Academic Performance questionnaire. Afterwards, results showed that; the mean and standard deviation of students score achieved from the Achievement Motivation Questionnaire were 83.52 and 6.52 respectively. In addition, there was significant correlation between academic performance and achievement motivation (P<0.001). However, there was a significant negative correlation between the achievement motivation, age and educational terms (P<0.001). In addition, the difference in mean scores of achievement motivation of students in the study, was statistically significant (p <0.001). Generally, the findings of this study showed that achievement motivation was associated with academic performance of students. Given the importance of academic achievement in the educational system, and those affected by people motivation, identifying the achievement motivation and offering approaches to improve it, can guarantee improvement of student in an educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Achievement motivation
  • Academic performance
  • academic achievement
  • Nursing and midwifery students
Adhami A, Javari Y, Haggadist A 2003, Relation, instruction possibility and human force sections science with collegian achievement academic Kerman, Ghazi Univ Med Sci J, Vol. 22, Pp. 53-59. [In Persian]
Akbari, B 2007, Validity and reliability of Hermenece Achievement Motivation test in the high school students of Gilan, Research in the curriculum planning (Science and Research in Educational Sciences-curriculum planning), Vol. 21, No. 16, Pp. 73-96. [In Persian].
Alabors, S 2003, Survey of correlation between motive beliefs, ventilation guideline and some of ingredient with republican academic achievement of human science collegian at lesson statistic, Shiraz Univ Med Sci J, Vol. 19, No. 21, Pp. 121-128. [In Persian]
AminZadeh, A, Sarmad, Z 2004, Relationship between academic achievement after-school activities, Journal of Psychology, Vol. 8, No. 23, Pp. 294-312. [In Persian]
Bahrami F, Rezvan, S 2006, The relationship between motivation and academic achievement of Esfahan high school students with their school properties, New Educational Approaches, Vol. 2, No. 6, Pp. 61-72. [In Persian]
Byabangard, A 1992, The relationship between the concepts of locus of control, self-esteem and academic achievement of boys' students in 3rd years of high school in Tehran, [dissertation], Allameh Tabatabai University of Tehran, Tehran, Pp. 65-60. [In Persian]
Byrne ZS, Mueller-Hansen RA, Cardador JM, and et al 2004, Measuring achievement motivation: Tests of equivalency for English, German, and Israeli versions of the achievement motivation inventory, Personality and Individual Differences, Vol. 37, Pp. 203–217.
Khadivi A, Vakil Mafakheri, A 2011, The relationship between achievement motivation, locus of control, self-concept and academic achievement of first year high school students in five districts of Tabriz, Training and Evaluation (Educational Sciences), Vol. 4, No13 2, Pp. 66-45. [In Persian]
Khodapanahi MK, Baezat F, Heidari M, and et al 1999, The survey figure cognitive guidelines and motive at academic achievement and decline problem collegian psychology, Psychol J, Vol. 4, No. 4, Pp. 124-128. [In Persian]
Latifian, M 2004, Situations decrease, motive, guidelines selforder and academic achievement, Shiraz Univ Med Sci J, Vol. 320 No. 1, Pp. 140-146. [In Persian]
Marchant GJ, Paulson SE, Rothlisberg, BA 2001, Relations of middle school students’ perceptions of family and school contexts with academic achievement, Psychology in the Schools, Vol. 38, No. 6, Pp. 505-519.
Mau, W 1997, Parental Influences on the high school students’ academic achievement: a comparison of Asian immigrants, Asian Americans, and white Americans, Psychology in the Schools, Vol. 34, No. 3, Pp. 267-277.
Mc Ewan L, Goldenberg, D 1999, Achievement motivation, anxiety and academic success in first year master of nursing students, Nurse Education Today, Vol. 19, Pp. 419–430.
Saif, Aar 2002, Educational psychology, psychology of learning and teaching, (New edition), Tehran, Agah, [in Persian]
Samadi M, Influence procedures education and self-regulatory on advance academic, Cogn Sci J, 2008, vol.9, no. 1, pp.40-48. [In Persian]
Talebpoor A, Nori A, Molavi H 2003, The effect cognitive instruction on stay seat, achievement motive and student academic achievement Shahed, Psychology J, Vol. 6, No. 1, Pp. 21-29. [In Persian].
Tamannaeifar MR, Gandomi Z 2011, Correlation between achievement motivation and academic achievement in university students, Iranian Quarterly of Education Strategies, Vol. 3, No. 2, Pp. 15-19. [In Persian]
Tella, A 2007, The Impact of Motivation on Student’s Academic Achievement and Learning Outcomes in Mathematics among
Secondary School Students in Nigeria, Eurasia Journal of Mathematics, Science & Technology Education, Vol. 3, No. 2, Pp. 149–156.
Woo SE, Gibbons AM, Thornton GC 2007, Latent mean differences in the facets of achievement motivation of undergraduate students and adult workers in the US, Personality and Individual Differences, Vol. 43, Pp. 1687–1697.
Zenzen, TG 2004, Achievement motivation, [Dissertation], University of Wisconsin-Stout, Wisconsin.