نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

عضو هیات علمی، دانشکده معارف و العیات اسلامی، گروه علوم، قرآن و حدیث، دانشگاه شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.

چکیده

مسأله ی اخلاق جایگاه ویژه‌ای در آموزش دارد که متناسب با هر مجموعه ی سازمانی بر اساس فاکتورهای اخلاقی خاصی تعریف شده است. آموزش عالی نیز یکی از مجموعه‌های بزرگ سازمانی است که نیازمند توجه به همین فاکتورهای اخلاقی تعریف شده در حوزه ی تعلیم و تربیت است که بر اساس آموزه‌های دینی بنا شده باشند. از این رو، اخلاق به عنوان نظام کاربردی همواره به دنبال راه کارهای جدید برای رفع مشکلات اخلاقی و ایجاد رابطه ی سالم و انسانی بوده است. این نوشتار به شیوه ی کتابخانه‌ای به تبیین جایگاه اخلاق و استانداردهای اخلاقی در دو نقش آموزشی-پژوهشی و تربیتی می‌پردازد که نتایج متقنی دربرداشته است و مؤیدی محکم بر اهمیت این رابطه در آموزه های دینی است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Ethics in Higher Education Based on Islamic traditions

نویسندگان [English]

  • Mina Shamkhi
  • Nanci Saki

Faculty Member of Theology and Islamic Education, Department of Quran Sciences and Hadith, Shahid Chamran University of Ahvaz, Ahvaz, Iran.

چکیده [English]

Ethics play an important role in education and higher education organizations, like other organizations, should have their ethical code of conduct. Higher education is also one of the biggest institutions which should define and consider ethical codes in education and training and should extract them from religious traditions. Hence, ethics as a practical system always try to solve ethical problems and seeks new solutions to develop healthy and moral relationships. The present paper using an archival research approach explains status of ethics and ethical standards in both education- Research and training roles and confirms the importance and validity of that, too.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ethics
  • Higher education
  • Training
  • professors
  • Students
1-Holy Quran, Persian translate by Mohammad Mahdi Fuladvand
     
2-Altoraihi, F 1375. HSh, Majma Al Bahrain, Mortazavi Publication.
     
3-Aloves, M 1415 ,Rooh Almany fi tafsir al-Azim, research: Ali Abdul Tyh, Beirut: Daralktb Allmyh.
     
4-Gharamaleki, F.A, Professional Ethics, Tehran, Majnun Publication.
     
5-Gharamaleki, F.A 1380, Religious studies methodology, Mashhad, Razavi Islamic knowledge press.
     
6-Gharamaleki, F.A 1386, the On, the treasure of professional ethics in Iranian and Islamic civilization, Tehran, Center for Social and Cultural Studies .
     
7-Ghazzālī, F, Claude 2007, The alchemy of happiness. Rev. ed. Kuala Lumpur, Islamic Book Trust.
     
8-Gheraati, M 1388, Noor Interpretion, Tehran, Lessons from Quran cultural center.
     
9-Ghasemi, H 1390,professional ethics necessity or choice, Journal of facilities and equipment, Pp.81.
     
10-Ibn Abi al-Hadeed 1404, Sharh Nahj al-Balaghah, 20 volume in 10 Issues, The Library of. Ayatollah Marashi Najafi Publication, qom.
     
11-Hor Ameli,M 1409, Wasael Al-shia, Qom, Alolbeit institute.
     
12-Ibn oday, y 1365, Tahzib al-akhlagh, preface and correctction by Mahmud Mirdamadi, Tehran, cultural studies and researches publication.
     
13-Ibn Manzur, M 1414, Lisan Alarab, Beirut, Dar Sadr
     
14-Khomeini, R 1390, Tahrir alwasileh, Najaf, Darol kotob alelmieh.
     
15-Koleinin, M 1365, Alkafi, Tehran, Dar alkotob Alislamieh.
     
16-Majlesi ,M 1357, the history of the Prophets (peace be upon him), Qom Server.
     
17-Majlesi ,M 1111, Bihar Al anwar aljamea le dorare akhabr aeme athar, Tehran, alislamieh.
     
18-Paper Collection, professional Ethics,(bt), Related to the leader institution in universities, Pp.13-33.
     
19-Motahari, M 1387, Talim and Tarbia in Islam, Tehran, Alzahra University Press
     
20-Nemati, M 1389, ethics in higher education: measures, requisites and Strategies, Tehran, Strategic Research Institue.
     
21-Makarem Shirazi, N 1382,interpreting example, a scholar Ahmad Ali Babaei, Tehran: Daralktb Islamiyah.
     
22-Tabatabai,M 1382, Tafsir almizan. Translated by Seyyed Mohammad Baqer Mvsvyhmdany, Islamic Publications Office, Qom.
     
23-Ray shahre, M 1386, Mizan Alhakmh. the al-Qom, Scientific and Cultural Organization Dar al-Hadith, the publishing.
     
24-Sadough,M 1416 , Al-khesal, ,the selection Seyyed Mohammad Mousavi, Chapdar Almvrkh, Beirut, Lebanon, in. Pp.172.
     
25-Shamkhi,M 1392,khasaes payambaran dar yasin,bayyenat, Vol.88,No.1-2,Pp.77-78.
     
26-Davis‚ M 1999, Ethic and the university‚ first publish‚ Routledge.Pp.45.