نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد مهاباد

2 دانشگاه ازاد اسلامی واحد مهاباد

چکیده

این تحقیق با هدف بررسی رابطه سبک‌های نفوذ رهبری در مدیریت نیروی انسانی کارآمد با فرآیند حل مسأله از طریق تکنیک TRIZ (مطالعه موردی: سازمان آموزش و پرورش آذربایجان غربی) انجام گرفت. جامعه آماری آن کلیه مدیران مدارس استان آذربایجان غربی، که تعداد آنان 1595 نفر بود حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 310 نفر محاسبه شد که به روش تصادفی طبقه‌ای نسبتی انتخاب گردیدند. برای گردآوری اطلاعات از پرسشنامه استاندارد سبک‌های نفوذ رهبری و پرسشنامه محقق ساخته فرآیند حل مسأله از طریق تکنیک TRIZ استفاده گردید و پایایی آنها از طریق آلفای کرونباخ برای سبک های نفوذ رهبری، فرآیند حل مسأله از طریق تکنیک TRIZ بترتیب 873/0 و 905/0 بدست آمد. برای تحلیل داده‌های گردآوری شده از آزمون رگرسیون خطی ساده استفاده شد و نتایج پژوهش نشان داد که بین سبک های نفوذ رهبری در مدیریت نیروی انسانی کارآمد با فرآیند حل مسأله از طریق تکنیک TRIZ رابطه معنی‌داری وجود دارد. همچنین بین سبک نفوذ رهبری مشارکتی در مدیریت نیروی انسانی کارآمد با فرآیند حل مسأله از طریق تکنیک TRIZ (تعریف مسأله، انتخاب ابزار، تولید راه حل و ارزیابی در حل مسأله) رابطه مستقیم و معنی داری وجود دارد. بین سبک نفوذ رهبری دستوری در مدیریت نیروی انسانی کارآمد با فرآیند حل مسأله از طریق تکنیک TRIZ (تعریف مسأله، انتخاب ابزار، تولید راه حل و ارزیابی در حل مسأله) رابطه معکوس و معنی داری وجود دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Examining the Association Between Leadership Influence Styles on The Management of Efficient Human Force As Well As the Problem-Solving Process Through the Use of TRIZ Technique (Case Study: West Azerbaijan Ministry Of Education)

نویسندگان [English]

  • Parivash Mohammadi Gheshlagh 1
  • Jafar Mohammadi 2

1 Faculty Member, Department of Educational Sciences, MahabadBranch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran

2 M.A. Graduated of Human Resource Management, Department of Public Administration, Mahabad Branch, Islamic Azad University, Mahabad, Iran

چکیده [English]

The purpose of the present study is to examine the association between leadership influence styles on the management of efficient human force as well as the problem-solving process through the use of TRIZ technique (case study: West Azerbaijan Ministry of Education). The statistical population comprised of 1595 managers across West Azerbaijan schools. Using Cochran formula, the sample size was determined as 310 using proportional stratified random sampling method. Method: To collect the data use was made by leadership influence styles and researcher-developed questionnaire for the problem-solving process through the use of TRIZ technique. Using Cronbach’s alpha coefficient, the reliabilities were estimated as 0.837 and 0.905, respectively. Results and Conclusion: Simple linear regression test was employed which showed that there was a significant relationship between leadership influence styles in management human force with respect to the problem-solving process through the use of TRIZ technique. Also, there was a direct and significant relationship between cooperative leadership style in managing the efficient human force and the problem-solving process through the TRIZ technique (statement of the problem, choosing the instrument, offering the solution and evaluating the problem-solving). In addition, there was a reverse and significant relationship between imperative leadership influence style and the problem-solving process through the use of TRIZ technique (statement of the problem, choosing the instrument, offering the solution and evaluating the problem-solving).

کلیدواژه‌ها [English]

  • Leadership Influence Styles
  • Managing the Efficient Human Force
  • Problem
  • Solving Process
  • TRIZ Technique
1-Scott, R.D 1390. "Organizations are genuine, legal and open systems." Translation by Mohammad Reza Behrangi, Tehran: Publication of Perfect Education.
     
2-Altshuller, J 1392. "40 Principles, the King of Trident Keys for Innovation." Translation by Mohammad Hosein Salimi, Tehran: Rasa Publication.
     
3-Selk, N, fire, sir. H 1385. "The Relationship between Leadership Style (Relational-Task Oriented) and Thinking Styles in Managers". Fourth International Management Conference. August 2006
     
4-Do not let me down, H., Shahabi, H, Iranman, H 1385. "Innovative Algorithm". Tehran: Rasa Publication.
     
5-Brave, HUH 1388. "A Study on the Relationship Between Managers' Quality of Work Life and Their Productivity in Sardasht Schools". Master's thesis, Islamic Azad University, Tabriz Branch.
     
6-Mansourian, AS 1391. Trace Creativity Engineering. Tehran: Rasa Publication.
     
7-Hersey, P, Blanchard, K 2003. “Management of organizational Behavior”. (7th Ed) .Englewood Cliffs، NJ: Prentice Hall.
     
8-Presley, L 2006. “Social Epistemology in library and information science”. Retrieved June 25, 2011, from: http:// laurenpressley. com/ papers/ selis. Pdf.