نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت آموزشی،دانشگاه آزاد اسلامی،واحد علوم تحقیقات اهواز، اهواز، ایران.

2 عضو هیات علمی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.

چکیده

آموزش عالی هر کشوری یکی از عوامل موثر در تحقق سیاست های توسعه ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی آن به شمار می رود. تربیت نیروی انسانی متخصص و کارآزموده به عنوان اساس توسعه ی همه جانبه ی کشورها، تولید دانش، دانش پژوهشی و عرضه خدمات تخصصی، توسط دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی انجام می گیرد. این رسالت در صورتی به نحو مطلوب به انجام می رسد که به کیفیت علمی (آموزشی و پژوهشی) آموزش عالی توجه شود. این تحقیق با هدف ارزیابی درونی وضعیت و عملکرد گروه آموزشی رادیولوژی طی سال های 1387 تا 1391 در سه گروه دانشجویان، دانش‌آموختگان و اعضای هیأت علمی، در دانشکده ی علوم پزشکی بهبهان به صورت سرشماری (بدون اخذ نمونه) از تمام جامعه ی تحقیق انجام شد. ابزارهای مورد استفاده در این پژوهش ترکیبی از ابزارهای کمی و کیفی بوده و شامل پرسشنامه ی محقق ساخته، مصاحبه، مشاهده، چک لیست و اسناد و مدارک می باشند. نتایج نشان دادند اعضای هیأت علمی نسبت به دانش آموختگان و دانش آموختگان نسبت به دانشجویان، عملکرد گروه تخصصی را مطلوب تر ارزیابی می کنند. همچنین کمبودهای این گروه آموزشی، در سه حیطه ی امکانات آموزشی، نیروی انسانی و فضای فیزیکی دیده می شود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Internal Evaluation of Performance in Radiology Department at Behbahan Faculty of Medical Sciences in 2008-2011

نویسندگان [English]

  • Kobra Darkhazineh Kochaki 1
  • Abdollah Parsa 2
  • Ahmad Saeedi 2

1 M.A. in Education management, Islamic Azad University, Science Research center Ahvaz-branch, Ahvaz, Iran.

2 Faculty member, Shahidchamran University, Ahvaz, Iran

چکیده [English]

Higher education of any country is one of the factors influencing the development of its economic, social, and cultural policies.Experienced and trained human resources training provided by universities and higher education institutes is the basis for all comprehensive development of countries, knowledge production, research knowledge, and the provision of specialized services.This mission achieves if the quality of scientific education(educational and research) is to be considered.This research was conducted with the aim of evaluating the inner status and performance ofRadiology Department during 2008-2011 in three groups including students, graduates, and faculty members at Behbahan Faculty of Medical Sciences in a census way (without sampling) from the entire research population.The research instruments were consisted of a combination of quantitative and qualitative tools; a researcher-made questionnaire, interview, observation, checklist and documents.The results indicated that the performance of the expert group was evaluatedmore favorably by the faculty members than the graduates and the university students, respectively.The deficiencies of this training group were also observedwithinthree areas of educational equipment, human resources and physical space.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Inner evaluation
  • university student
  • Graduates
  • Faculty Member
1-Alagheh Band, A 1384, Theories andPrinciples ofEducational Management, Arasbaranpublishment,Tehran, [persian] Bazargan, A 1387, Educational Evaluation, Samtpublisher, Tehran,. [persian]
     
2-Delors, J 1996, Learning of the internal treasure,TranslatedOffice ofInternational Cooperation(1379).
     
3-Fardanesh, H 1372, Principles of learningtechnology, theSamt publisher, Tehran. [persian]
     
4-Hejazi, Y 1387, Step by step guideinternalassessment ofquality in the university system, InstituteofTehran University Publications and Printing. [persian]
     
5-Mohammadi, R 1386 , Quality Assessmentin Higher Education(concepts, principles, methods, criteria), National Education Assessment Organization, Tehran. [persian]
     
6-Maleki, H 1386, Lessonplanning, Madrese publications. [persian]
     
7-Ramsden, P 1997, The learning of leadershipinhigher education, Translation by Abdulrahimnaveh ebrahim 1380, Damghan University of Basic Sciencesin collaboration withthe Institute of Research and PlanninginHigher Education.
     
8-Weber, L 2003. Justification and methols of university evaluation :aeuropeam perspective, member of the board eropean university association (EUA), WWW. Roeti, Go. J pen / events / . 302201 / weber.pdf.