نویسندگان

1 عضو هیأت علمی، گروه علوم آزمایشگاهی، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز، ایران

2 دانشجو کارشناسی ارشد هماتولوژی، دانشکدة پیراپزشکی، دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز، اهواز،ایران

3 دانشجوی دکترای تخصصی فلسفة تعلیم و تربیت، دانشگاه آزاد اسلامی اراک، اراک، ایران

چکیده

هدف از این پژوهش ارزیابی دیدگاه اساتید و دانشجویان نسبت به اولویت های تدریس اثربخش در نظام آموزشی است. این پژوهش به شیوة توصیفی_مقطعی و در سال تحصیلی 93-92 در دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز انجام شد.80 پرسش نامه به صورت نمونه گیری در دسترس از اساتید و دانشجویان جمع آوری شد. تعداد افراد شرکت کننده در این پژوهش، 80 نفر (40 نفر دانشجو در مقطع تحصیلات تکمیلی) و (40 نفر از اعضای هیأت علمی دانشکده های مختلف) بودند. جمع آوری داده ها با طراحی پرسش نامه ای در قالب 20سؤال در 4 بخش مختلف انجام شد. فرمت پرسش نامه به روش لیکرت و نوع آزمون محقق ساخته بود. سپس توزیع پرسش نامه و امتیاز دهی سؤالات در دو گروه انجام شد. شباهت ها و تفاوت هایی در دیدگاه اساتید و دانشجویان نسبت به یکدیگر مشاهده شد. نتایج این پژوهش نشان می دهد که هم دانشجویان و هم اساتید آگاه، از نیازهای خود در زمینۀ آموزش می باشند و بررسی نظرات آنان در بهبود کیفیت آموزش کمک کننده می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Effective Teaching Priorities from the Viewpoint of Teachers and Post Graduate Students in Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences

نویسندگان [English]

  • Saeed Shirali 1
  • Elaheh Khodadi 2
  • Alireza Ekrami 1
  • Ahmad Chenani 3

1 Faculty member, Department of Laboratory Sciences, School of Allied Medical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

2 MSc Student of Hematology, School of Allied Medical Sciences, Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences, Ahvaz, Iran.

3 PhD Candidate in Philosophy of Education, University of Islamic Azad-Arak branch, Arak, Iran.

چکیده [English]

The objective of present study was to assess the effective teaching priorities in order to find out the opinions of teachers and students within educational system. This research was carried out by a descriptive – cross sectional study over semesters in 92-93 at Ahvaz Jundishapur University of Medical Sciences. To this end, 80 questionnaires were distributed and collected as an available sampling among teachers and students. The number of samples in this study were 80 (40 post graduate students) and (40 teachers from various faculties).Then, the data collection was done by a questionnaire consisted of 20 questions in four different sections; moreover, the format of this researcher-made questionnaire was utilized Likert scale. Then the distribution and scoring of the priorities was done. Subsequently, the data demonstrated the students and teachers’ opinion had the similarities and differences with each other; the result of this study could indicate that both students and teachers were aware of their requirements in the field of education, moreover, the assessment of their opinions can be helpful in improving the quality of educational system.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment
  • effective teaching
  • Teachers
  • Students
  • Ahvaz University of medical sciences
1-Abedini SKH, Abedini, S 2010, Perspectives of medical students regarding criteria for a good university professor, Bandar Abbas, Iran, Journal of Bandar Abbas university of medical siencies,Vol. 5, Pp. 241-245.
     
2-Bazargan, A 2001, Educational evaluation, Tehran: Samt Pub.Vol. 9, Pp. 49-54.
     
3-Delaram, M 2006, Clinical education from the viewpoints of nursing and midwifery students in ShahreKord University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 6, No. 2, Pp.129-135.
     
4-Ehrampoush MH, Mazloomi S, Kalantar, M 2000, Features of a good teacher from viewpoints of students, J Shahid Sadoughi University of medical Sciences, Vol. 8, Pp. 104-108.
     
5-Ekrami M, Anwar M, Sahmoddini, M 2006, Baresi vijegihaye matlobe yek ostade bar asas nazarsanji az asatid daneshkade olompezeshki fasa, Steps in the development of Medical Education, 8th National Conference on Medical Education, March 14-16: Kerman, Iran.
     
6-Gashmard, R, Moatamed, N, vahedparast, H 2011, Faculty Members' and Students’ Veiwpoints on Characteristics of a Good University Teacher in Boushehr University of Medical Sciences, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 11, No. 1 , Pp. 48-57.
     
7-Ghorbani RAS, Heidarifar, M 2009, Viewpoints of nursing and para-medical students about the features of a good university lecturer, Journal of Semnan university of medical sciences, Vol. 10, Pp. 77-84.
     
8-Ghorbani R, Haji Aghajani S, Heidarifar M, Andade F, Shams-Abadi M 2009, Viewpoints of nursing and para-medical students about the features of a good university lecturer, Journal of Semnan University of Medical Sciences,Vol. 10 , Pp. 77-84.
     
9-Mahmoodi M, (Translator) 1997, Modern techniques in medical education and related sciences. Newble D,Cannon R, (Authors). 1st ed. Tehran: Continuous education office of Ministry of health and medical education.Pp. 101-108.
     
10-Mansouri, M 1994, Comparison of undergraduate students and Masters degree public university library in Tehran in a good university professor, Iran University Medical Sciences, Vol. 2 , Pp. 1-6.
     
11-Mazloomy MA, Ehrampoush, MH 2009, The characteristics of an expert faculty member based on view points of medical students – Yazd, Iran, Journal of Bandar Abbas university of medical siencies,Vol. 12, Pp. 226-233.
     
12-Moezi MSH, Zamanzad, B 2010, Evaluation process in viewpoints of academic staff and students in Shahrekord University of Medical Sciences, Journal of Shahrekord university of medical siencies, Vol. 11, Pp. 63-75.
     
13-Mohammadimehr MMH, Khoshdel A, Abbaspour, A 2012, Quality Study on The Role of academic members in Military Medical Courses With Life-Long Learning Approach, Journal of Army University Medal Sciences of I.R. Iran, Vol. 9, No. 4, Pp. 256-263.
     
14-Peyman H, Zarian A, Sadeghifar, J 2010, Characteristics of a Capable University Teacher from the Students' Point of View, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 10, Pp. 1131-1139.
     
15-Rad abadi M SJ, Bahador, MK 2012, Prioritizing the Factors Influencing Effective Teaching from the Viewpoint of Students: The Use of Analytical Hierarchy Process(AHP), Iranian Journal of Medical Education, Vol. 12, Pp . 817-825.
     
16-Seif, AA 2002, Methods of educational measurment and evaluation, Tehran: Doran Pub. Vol. 6, Pp. 439-473.
     
17-Shakurnia A, Motlagh ME, Malayeri, A 2006, Students’ Opinion on Factors Affecting Faculty Evaluation in Jondishapoor Medical University, Iranian Journal of Medical Education, Vol. 5, Pp. 101-109.
     
18-Zohoor A, Eslaminegad, T 2002, Characterizations of effective teaching from the viewpoints of students of Kerman university of medical siencies, Payesh Journal, Vol. 8 , Pp. 5-13.