نویسندگان

1 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده ی مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

2 عضو هیأت علمی، گروه مدیریت آموزشی، دانشکده ی مدیریت، دانشگاه خوارزمی، تهران، ایران.

3 متخصص داخلی، مرکز تحقیقات طب، قرآن و حدیث، عضو هیأت علمی، دانشگاه علوم پزشکی بقیه الله، تهران، ایران

چکیده

شواهد مبتنی بر پژوهش‌های نیمه آزمایشی اخیر بیان می‌دارد که استراتژی مدیریت آموزش علوم می‌تواند شناسه‌های ارزشمند نظریات مختلف را در بهبود یادگیری فراگیران به کار گیرد. بنابراین در این تحقیق، شناسه‌های نظریۀ خودراهبر در استراتژی مدیریت آموزش مبحث گزارش صبحگاهی به کار گرفته شد و تأثیر آن بر یادگیری خودراهبر دانشجویان پزشکی دانشگاه بقیه الله بررسی گردید. مطالعه از نوع طرح‌های آزمایشی با 30 دانشجوی پزشکی بود که به صورت تصادفی در دو گروه کنترل و آزمایش قرار گرفتند. ابزار تحقیق پرسش نامه "آمادگی یادگیری خود راهبر فیشر" بود. از آزمون تی مستقل و وابسته برای تحلیل داده‌ها و از فرمول اندازۀ اثر و منحنی آن برای نشان دادن تفاوت اندازۀ اثر استراتژی مدیریت آموزش از آموزش به شیوۀ سنتی استفاده شد. علاوه بر افزایش میانگین نمرات پس آزمون در هر دو گروه، تفاوت میانگین پس آزمون استراتژی مدیریت آموزش نسبت به میانگین نمرات پیش‌آزمون بیش از این تفاوت در شیوه ی آموزش سنتی بود. از آنجا که میانگین نمرات استراتژی مدیریت آموزش در پس آزمون بیش از بالاترین نمرۀ پس‌آزمون دانشجویان گروه سنتی بود. بنابراین، با وجود تأثیر هر یک از دو شیوه ی آموزش در میزان یادگیری، میزان تأثیر استراتژی مدیریت آموزش بسیار قوی‌تر از روش سنتی آموزش در مبحث گزارش صبحگاهی بود.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison the Effectiveness of Educational Management Strategy in Morning Report Subject on Self-directed Learning in Medical Students

نویسندگان [English]

  • zeinab sadeghi 1
  • Mohammad Reza behrangi 2
  • Reza mohtashami 3

1 PhD Student in Educational Administration, Faculty of Management, Kharazmi University,Tehran,Iran.

2 Faculty Member, Department of Educational Management, Faculty of Management, Kharazmi University, Tehran, Iran.

3 Faculty Member, Internist (MD), Medicine, Quran and Hadith Research Center, Baqiatallah University, Tehran, Ira

چکیده [English]

The recent evidence based experimental research has indicated that Education Management Strategy ‌of sciences (EMS) can apply valuable attributes of different theories to learning improvement. Hence, the attributes of self-directed learning theory were implemented in the course of Morning Report Subject at Baqiyatallah University of Medical Sciences. In the type of semi-experimental research with pretest and post-test design, 30 selected medical students were randomly divided into two experimental and control group. The research data gathering tool was “Fischer’s Self-directed Learning Readiness” questionnaire. Afterwards, data was analyzed using both T-independent and dependent tests and Effect Size (ES) measurement. The research findings indicated the significant statistical difference between the pre and post-test results of the two groups; in addition, a significant difference between the mean of experimental class was observed to the extent that the mean of education management strategy through using the key factors of self-directed learning theory was higher than the highest grade of students in the control group. According to the results of present evidence-based research, it is suggested that education management strategy embedding key factors of self-directed learning in the Morning Report subject has advantage over traditional class to improve students’ learning

کلیدواژه‌ها [English]

  • Education Management
  • self
  • directed Learning
  • Medical students
Behrangi, MR, Aghayari, T 2004, Evolution from Collaborative teaching of jigsaw at the status of traditional teaching fifth grade students, Journal of Educational Innovation, No.10, 3th year, winter, Pp.35-54. [in Persian]
Behrangi, MR, Taghipour Khalflou, A 2012, The Effect of the Model of Managing Education of the Organizational Learning Theory Dimensions on Empowerment of High School Students, Managing education in organization. Vol.1, No.1,Pp. 105-134. [in Persian]
Bolhuis, S 2003, Toward self–directed learning. What do teachers do and think? (Doctoral dissertation, University of Nijmegen, Nijmegen. Garant: Lueven/ Apeldorn)
Chou, PN 2003, A study on the development of competency based and web-based interactive streaming video material and analysis of self directed learning effects [dissertation], Taiwan: The National Taipei University of Technology.
Coe, J 2002, Understanding, using and calculating effect size, Available at: www. Science Direct Com.
Cohen, J 1988, Statistical Power Analysis for the Behavioral Sciences (second ed.), Lawrence Erlbaum Associates
Fisher, M, King, J, Tague, G 2001, Development of the self directed learning readiness scale for nursing education, J Nurs Educ Today, Vol.3, No. 21, Pp.516-525
Hiemstra, R, Brockett, R 1994, From behaviorism to humanism: Incorporating self–direction in leaning concepts into the instructional design process, University of Oklahoma.
Joice, R, Weil, M, Calhoun, T Emily 2015, Models of teaching, 9th ed, Pearson Hall.
Keppel, G, Wickens, TD 2004, Design and
Analysis, A Researcher's Handbook, 4th ed, Prentice Hall:Pearson
Knowles, MS 1975, Self-directed learning: A guide for learners and teacher, New York, Association Press.
Nadi, MA, Kazemi, E 2005, Self-directed learning in multiple grades of students, knowledge and research in education, vol. 5-6, Pp.131-144. [in Persian]
Nadi, MA, Sajadian, I 2011, Validation of
self- directed learning readiness scale for
medical and dentistrys, J Med Educ, Vol. 11, No.2, Pp.174-183.[in Persian]
Nadi, MA, Yousefy, A, Changiz, T 2011, Medicine and dentistry students' perceptions of self-directed learning and its relation with individual characteristics, Kerman Med Educ Dev J, Vol.8,No.2, Pp.174-178. [in Persian]
National Research Conucil 2000, How people learn? Brain, experience and school, Washington, DC: National Academy Press.
Poorshafee, H 2007, Continuous learning: Strategy for sustainable education, Pajooheshgaran, No.12-13. [in Persian]
Shokar, GS, Shokar, NK, Romero, CM, et al 2002, Self-directed learning: looking at
outcomes with medical students, Medical
student Education, Journal abbreviation. Vol. 34, No.3, Pp.197-200.
Shuna, M, Sandra, B, Dimeo, Paula, D 2010, Self-directed in learning: Does it change over time, Journal of Allied Health, Journal abbreviation,Vol. 39,No.2, Pp. 37-41.
Wagner, S 2011, The self–directed learning practices of elementary teachers, Doctoral Dissertations: University of Tennessee, Knoxville.
Williams, B 2004, Self-direction in problem based learning program, Nurse Education Today, No.24, Pp. 277-285.