نویسندگان

چکیده

با توجه به چالش های نظام سلامت و در راستای اهداف و سیاست های آموزشی و پژوهشی کلان کشور (سیاست های کلی سلامت 2014 و سند چشم انداز ایران 2004) و با استفاده از امکانات و دانش موجود، به منظور تربیت پزشکان حاذق، با مسؤولیت و پاسخگو و نیز در جهت یاددهی و یادگیری بر مبنای اصول اخلاق پزشکی و تعهد حرفه‌ای پزشکی (کوریکولوم های آموزش تخصصی 2008)؛ و با توجه به اینکه طبق مطالعات " به نظر می‌رسد که برنامه‌های دکترای تخصصی در شکل فعلی آن با توجه به رسالت، محتوا و طول دوره، پاسخگوی تمام نیازهای کشور نمی‌باشد" (صادقی راد، 2009) ارائه ی روشی نوین در آموزش، پسخوراند و ارزیابی میزان عمل به آموخته‌ها به دستیاران کشیک در بخش های بالینی برای تأمین، حفظ و ارتقای سطح سلامت جامعه ضروری به‌ نظر می‌رسد.

عنوان مقاله [English]

Provide a new method of training, assessment and feedback in clinical wards to on call residents

نویسندگان [English]

  • ali banagozar mohammadi
  • ali ostadi
  • Maryam Zare Nahandi

کلیدواژه‌ها [English]

  • Training
  • assessment ،residents